276/2017

Helsingfors den 11 maj 2017

Statsrådets förordning om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar (986/2011):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på stödsystem som avses i 3 § i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar (986/2011), nedan lagen om strukturstöd för renhushållning.

2 §
Tillämpning av Europeiska unionens lagstiftning

En förutsättning för beviljande av stöd för enbart renhushållning är att den åtgärd som stöds uppfyller villkoren i Europeiska kommissionens beslut om bemyndigande av nationellt stöd för produktion och saluföring av renar och renprodukter i Finland C(2016) 1752.

En förutsättning för beviljande av stöd och forskningsfinansiering för andra naturnäringar än renhushållning är att den åtgärd som stöds uppfyller villkoren i kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

En förutsättning för beviljande av startstöd till unga näringsidkare är att den åtgärd som stöds uppfyller villkoren i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020 och i kommissionens beslut om godkännande eller ändring av programmet.

En förutsättning för beviljande av en särskild förmån som avses i 87 § 1 mom. 2 och 4 punkten i lagen om strukturstöd för renhushållning är att den åtgärd som stöds uppfyller villkoren i kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn.

En förutsättning för beviljande av en särskild förmån som avses i 87 § 1 mom. 3 punkten i lagen om strukturstöd för renhushållning är att den åtgärd som stöds uppfyller villkoren i kommissionens förordning (EU) nr 717/2014 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom fiskeri- och vattenbrukssektorn.

3 §
Begränsningar för beviljande av stöd i lagstiftningen om statligt stöd

Stöd får inte beviljas sådana företag i svårigheter som avses i kommissionens meddelande om riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av icke-finansiella företag i svårigheter (2014/C 249/01).

Stöd får inte beviljas eller beviljat stöd utbetalas, om den som ansöker om stöd eller utbetalning av stödet inte har iakttagit det beslut om återkrav av stöd som avses i 1 § i lagen om tillämpning av vissa av Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd (300/2001).

2 kap.

Allmänna förutsättningar för åtgärder som stöds

4 §
Ansökan om stöd

Startstöd till unga näringsidkare (startstöd), investeringsstöd till näringsidkare (investeringsstöd), stöd för bostadsbyggande och investeringsstöd till renbeteslag får sökas fortlöpande. Ansökningarna avgörs per stödperiod, och stödperioderna är

1) den 16 januari–15 april,

2) den 16 april–15 juni,

3) den 16 juni–15 september,

4) den 16 september–15 januari.

Annat stöd än sådant som avses i 1 mom. får sökas årligen enligt följande:

1) stöd för underhåll av renstängsel senast den 15 januari,

2) forskningsfinansiering senast den 31 mars,

3) särskilda förmåner senast den 31 december.

Om kostnaderna för en investering som gäller renhushållning överstiger 200 000 euro, ska utlåtande enligt i 50 § 2 mom. i lagen om strukturstöd för renhushållning begäras i fråga om investeringen.

5 §
Affärsplan

En förutsättning för att bevilja startstöd samt stöd i vilket det ingår stöd i form av lån är att sökanden lägger fram en affärsplan.

Affärsplanen ska innehålla åtminstone

1) uppgift om sökandens ålder, yrkesskicklighet och vanliga vistelseort,

2) en beskrivning av renhushållningslägenhetens eller naturnäringslägenhetens (lägenhet) verksamhet och näringsidkande inklusive en bedömning av verksamhetens risker,

3) uppgifter om besittningen av lägenheten, lägenhetens struktur, sökandens renbeteslag, antalet sysselsatta inom verksamheten, lägenhetens produktionsinriktade tillgångar och deras lämplighet för den verksamhet som stöds, antalet renar och andra produktionsdjur, produktionsmängder samt näringsverksamhet i anknytning till en naturnäring,

4) uppgifter om utvecklandet av lägenhetens verksamhet och dess mål samt möjligheterna för marknadsföring av huvudprodukterna,

5) en likviditetsplan för hela lägenheten, där utöver inkomsterna av ren- och naturnäringarna också sökandens inkomster av annat än ren- och naturnäringarna ska specificeras, samt en redovisning med behövliga kalkyler över sökandens och makens årliga totalinkomster,

6) uppgifter om andra omständigheter av betydelse med tanke på genomförandet av åtgärden samt inverkan på lägenhetens produktionsförhållanden när det gäller arbetsmiljö, hållbart utnyttjande av naturtillgångar och djurs välbefinnande.

Granskningsperioden för de kalkyler som avses i 2 mom. 5 punkten ska omfatta det år som föregått året för ansökan, året för ansökan och åtminstone de fem räkenskapsperioder som följer på året för ansökan. Den som utarbetat kalkylen ska presentera grunderna och källmaterialet för de prognoser som denne använt. Om startstöd och investeringsstöd enligt lagen om strukturstöd för renhushållning och lagstiftning som gällde före dess ikraftträdande beviljas som understöd till den som ansöker om startstöd ska dessa beaktas i likviditetsplanen de år de betalas.

I en redogörelse för genomförandet av affärsplanen ska det anges på vilket sätt åtgärderna enligt planen har genomförts och vid behov orsakerna till att åtgärderna inte genomförts på planerat sätt.

6 §
Urvalskriterier för åtgärder som stöds

Vid valet av åtgärder som stöds med startstöd iakttas de urvalskriterier i programmet som avses i 2 § 3 mom. Jord- och skogsbruksministeriet fastställer urvalskriterierna för startstödet i egenskap av förvaltningsmyndighet enligt 11 § i lagen om förvaltning av utvecklingsprogrammen för landsbygden (27/2014), efter att ha hört den övervakningskommitté som avses i 14 § i den lagen.

Om de medel som har anvisats för beviljandet av stöd inte räcker till för stödjande av alla de investeringar som uppfyller stödvillkoren, ska vid valet av åtgärder som stöds följande beaktas:

1) när det gäller stöd för bostadsbyggande, sökandens förutsättningar för kontinuerligt lönsam näringsverksamhet samt sökandens och dennes familjemedlemmars bostadsförhållanden och dessas ändamålsenlighet,

2) när det gäller andra investeringar än de som avses i 1 punkten, hur den planerade investeringen förbättrar näringens eller lägenhetens ekonomiska verksamhetsförutsättningar och främjar arbetssäkerheten och arbetsmotivationen, djurens välbefinnande eller energieffektiviteten,

3) huruvida lägenheten finns inom samernas hembygdsområde enligt sametingslagen (974/1995) och särskilt inom det område (skoltområde) som avses i 2 § i skoltlagen (253/1995).

Med familjemedlemmar avses sökandens make, sökandens och makens bröstarvingar och adoptivbarn, bröstarvingarnas och adoptivbarnen makar och bröstarvingar samt sökandens och makens föräldrar.

7 §
Inledande av åtgärd

Bestämmelser om etablering av renhushållning eller annan naturnäring finns i 28 §.

Andra åtgärder än sådana som avses i 1 mom. anses ha inletts när,

1) vid byggande eller utvidgning av en byggnad, anläggning eller konstruktion, grundläggningsarbetet har inletts genom gjutning eller på något annat motsvarande beständigt sätt eller, om grundläggningsarbetet utförs av en entreprenör, när det slutliga entreprenadavtalet har undertecknats,

2) vid grundlig renovering av en byggnad, anläggning eller konstruktion, arbetet har inletts eller, om arbetet utförs av andra, när det slutliga avtalet har undertecknats,

3) vid anskaffning av renar eller ett renmärke och den renboskap som omfattas av det, det slutliga köpebrevet har undertecknats,

4) vid anskaffning av maskiner eller anordningar eller vid förvärv av andra föremål eller rättigheter som utgör anläggningstillgångar, den bindande beställningen har gjorts eller det slutliga anskaffningsavtalet har undertecknats eller, om ingen beställning eller inget anskaffningsavtal förutsätts, när anskaffningspriset för föremålet eller rättigheten har betalats, eller om priset betalas i poster, den första posten har betalats,

5) vid finansiering av forskning som sökanden själv genomför, forskningsarbetet i enlighet med en godkänd forskningsplan i realiteten har inletts,

6) vid genomförande av andra än i 1–5 punkten avsedda åtgärder, arbetet har inletts, priset betalats eller det slutliga avtalet ingåtts.

8 §
Stödjande av en inledd åtgärd i renbeteslagets projekt

Stöd kan beviljas för en inledd åtgärd, om

1) renbeteslaget har skyldighet enligt 32 § i renskötsellagen (848/1990) att uppföra ett skyddsstängsel för att skydda en odling eller något annat område och skada orsakad av renar endast kan förhindras genom att ett stängsel omedelbart uppförs,

2) renbeteslagets stängsel som är i tillfredsställande skick har gått sönder till följd av naturförhållanden, skador orsakade av hjortdjur eller handlingar vidtagna av andra än renbeteslagets medlemmar, om avsaknad av stängsel medför väsentlig fara för renarna eller det söndriga stängslet väsentligt stör renskötselarbetet.

En förutsättning för beviljande av stöd är att stödansökan lämnas in genast när det enligt de dokument som krävs som grund för ansökan och de regler som gäller för beslutsfattandet i renbeteslaget är möjligt.

9 §
Stödform och maximibelopp

Stöd beviljas med beaktande av stödets maximibelopp och stödformer enligt bilagan, om inte något annat föreskrivs nedan.

Om det för samma ändamål redan har beviljats stöd av Europeiska unionens medel eller nationella medel, får det stöd som avses i denna förordning och det tidigare beviljade stödet totalt inte överstiga maximibeloppen enligt bilagan. I stödets maximibelopp beaktas även stöd och förmåner som enligt någon annan lag än lagen om strukturstöd för renhushållning har beviljats eller tillkommer sökanden samt stöd och förmåner som har beviljats av någon annan myndighet eller ett offentligt samfund och som avser samma åtgärd och ges i form av avdrag för kostnaderna, nyttjanderätt, skattebefrielse eller på något annat motsvarande sätt.

Vid beviljande av stöd för ett objekt som har förstörts i ett skadefall, ska den försäkringsersättning som gäller samma objekt dras av från det godkända kostnadsförslaget för den investering som stöds.

10 §
Egna produktionsinsatser

Som privat finansiering godkänns i fråga om bygginvesteringar användning av eget virke eller jordmaterial och stödmottagarens eget arbete. Värdet på eget arbete är 15 euro per timme och arbetstagare. Om arbetet utförs med traktor eller någon annan motsvarande arbetsmaskin är värdet på arbetet 30 euro per timme utöver personens arbete.

Antalet arbetstimmar ska bokföras. För virke och jordmaterial ska det läggas fram en redogörelse av en expert om mängd, kvalitet och pris.

11 §
Allmänna förutsättningar för byggande som stöds

Byggande som stöds ska genomföras på ett ekonomiskt sätt med hänsyn till objektets användningsändamål. När lönsamheten bedöms kan utöver de godtagbara byggkostnaderna också kvaliteten på och användningstiden för det objekt som stöds samt andra kostnader som byggandet medför beaktas. Till godtagbara byggkostnader räknas dock inte sådana kostnader som föranleds av kvaliteten och som inte är sedvanliga och inte nödvändiga för den produktionsverksamhet som stödet gäller. De godtagbara byggkostnaderna kan även omfatta kostnader för planering av projektet samt vatten och avlopp och elektrifiering.

De godtagbara maximikostnaderna för byggande kan vara olika i olika delar av renskötselområdet, om kostnaderna för byggande varierar mellan de olika delarna av området på ett sätt som inverkar på kostnaderna för investeringen. De godtagbara maximikostnaderna för byggande ska basera sig på kostnadsnivån vid tidpunkten för stödansökan.

12 §
Plan som gäller byggande

Ansökan om investeringsstöd för byggande av en byggnad ska innehålla en plan som omfattar

1) huvudritningar,

2) en byggnadsbeskrivning,

3) ett kostnadsförslag eller en kostnadskalkyl som grundar sig på byggnadsbeskrivningen, specificerad för varje byggnadsdel,

4) särskilda planer, om dessa har betydelse vid bedömning av byggnadens funktionalitet och de godtagbara kostnaderna.

Förhållandet mellan detaljrikedomen i och omfattningen av en plan som gäller byggande och projektets omfattning och totala kostnader ska vara ändamålsenligt.

13 §
Krav på produktionsförhållanden

Att de obligatoriska krav som gäller för den stödda produktionsgrenen och som följer av bestämmelserna om miljö, hygien och djurs välbefinnande i Europeiska unionens lagstiftning eller den nationella lagstiftningen uppfylls kan även konstateras genom inspektioner eller tillsyn som utförs av någon annan myndighet än den som beviljat stödet, besök på lägenheten, uppgifter som fåtts vid inspektion som gäller renbeteslaget eller på något annat motsvarande tillförlitligt sätt.

3 kap.

Förutsättningar som gäller näringsidkare och näringar

14 §
Yrkesskicklighet

Som tillräcklig yrkesskicklighet betraktas examen på minst andra stadiet inom den näring som är föremål för stöd. Yrkesskickligheten kan också visas med läroavtalsutbildning eller en fristående examen.

Vid beviljande av startstöd betraktas som tillräcklig yrkesskicklighet även minst tre års praktisk erfarenhet av renhushållning eller andra naturnäringar samt utöver den sådan utbildning som är ändamålsenlig med tanke på den näringsverksamhet som stödet gäller och vars omfattning motsvarar minst 20 studieveckor eller 30 studiepoäng, och av vilka en andel motsvarande minst 10 studieveckor eller 15 studiepoäng är studier i ekonomi. Om två eller flera fysiska personer tillsammans ansöker om startstöd, anses det att kravet på yrkesskicklighet uppfylls om var och en av de sökande har minst tre års arbetserfarenhet och minst hälften av de sökande har den utbildning som avses ovan.

Vid beviljande av annat stöd än startstöd betraktas som tillräcklig yrkesskicklighet även minst tre års praktisk erfarenhet av renhushållning eller andra naturnäringar samt utöver den sådan utbildning som är ändamålsenlig med tanke på den näringsverksamhet som stödet gäller och vars omfattning motsvarar minst 10 studieveckor eller 15 studiepoäng. Om produktionsinriktningen inte förändras till följd av den åtgärd som stöds, betraktas minst tre års arbetserfarenhet av renhushållning eller andra naturnäringar som tillräcklig yrkesskicklighet.

15 §
Jordbruk som betraktas som naturnäring

Som naturnäring betraktas sådan husdjursproduktion, odling av säd, oljeväxter, hö och vall samt trädgårdsodling på friland och växthusproduktion som bedrivs på lägenheten, om den arbetsinsats som det kräver i snitt är högst 1 000 arbetstimmar per år eller om företagarinkomsten från det jordbruk som bedrivs på lägenheten är mindre än den lägsta företagarinkomst av jordbruket som föreskrivs med stöd av lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007). Till företagarinkomsten räknas då endast inkomst som erhållits från annat jordbruk än renhushållning.

16 §
Näringar i anknytning till en naturnäring

Vid bedömning av lägenhetens livskraft beaktas utöver till naturnäringar näringar som idkas på lägenheten eller utifrån lägenheten i anknytning till en naturnäring. Som sådana näringar betraktas utöver fiske och skogsbruk

1) som handarbete eller småskalig industriproduktion utförd iståndsättning och vidareförädling av produkter från en naturnäring,

2) tillverkning och iståndsättning av redskap som behövs i naturnäringar,

3) tillverkning av souvenirer,

4) inkvartering och guidning av turister samt annan motsvarande serviceverksamhet.

Sådan verksamhet på lägenheten som är ett led i förädlings-, distributions- eller försäljningskedjan för tjänster eller produkter kan jämställas med en näring i anknytning till en naturnäring. Vid bedömningen kan hänsyn tas till sådana näringar i anknytning till en naturnäring som utöver företagaren och dennes familjemedlemmar sysselsätter andra personer i en omfattning motsvarande högst tre årsverken.

17 §
Minimi- och maximiinkomster

Den som äger färre än 80 livrenar eller idkar enbart andra naturnäringar än renhushållning anses få sin huvudsakliga försörjning från naturnäringar, om hans eller hennes årliga inkomster av naturnäringar är minst 8 500 euro. Om en naturnäring idkas av flera personer tillsammas som en sammanslutning, beaktas inkomsterna för den person som förtjänar mest som minimiinkomst.

Stöd beviljas inte till en sådan idkare av renhushållning eller andra naturnäringar vars de i statsbeskattningen beskattningsbara förvärvsinkomster av idkande av näring enligt lagen om strukturstöd för renhushållning som konstaterats vid den senaste beskattning som verkställts överstiger 40 000 euro om året eller, om makar söker tillsammans, totalt 60 000 euro om året. I inkomsterna kan påvisbara förändringar beaktas.

18 §
Inkomster av näringsverksamhet

Som inkomst för en yrkesutövare betraktas det på resultaträkningen grundade resultat av verksamheten som vid den senast verkställda beskattningen har ansetts vara inkomst från personens inkomstkälla, ökat med gjorda avskrivningar, betalda räntor och direkta skatter. När sökanden vid sidan av en naturnäring bedriver affärsverksamhet, betraktas som inkomst från denna verksamhet på motsvarande sätt det resultat som grundar sig på resultaträkningens rörelseresultat och som utökats med ovan nämnda poster.

4 kap.

Investeringsstöd till näringsidkare

19 §
Godtagbara kostnader för investeringsstöd

Investeringsstöd kan beviljas för kostnader som orsakas av

1) en bygginvestering i en produktionsbyggnad som behövs vid idkande av naturnäringar,

2) en sådan investering i vatten och avlopp eller elektrifiering som inte ingår i byggkostnaderna för en produktionsbyggnad som behövs inom naturnäringar samt av byggande av en väganslutning från allmän väg till sökandens lägenhet,

3) anskaffning av renar och terrängfordon samt annat lösöre som är nödvändigt vid idkande av naturnäringar,

4) bygginvestering i en arbetsplatsbostad på högst 40 kvadratmeter som finns utanför lägenheten inom naturnäringsområdet.

20 §
Kostnader som inte omfattas av investeringsstöd

Investeringsstöd betalas inte för kostnader som orsakas av

1) anskaffning av produktions- eller stödrättigheter, växter eller andra djur än renar,

2) anskaffning av traktor, kompaktlastare eller bil,

3) myndighetstillstånd eller åtgärder som vidtas i syfte att iaktta gällande krav inom Europeiska unionen,

4) finansiering av en åtgärd som stöds,

5) mervärdesskatt, om den inte kvarstår som en slutlig utgift för sökanden och sökanden lägger fram utredning om att det inte är möjligt att få tillbaka mervärdesskatten i form av avdrag eller återbäring,

6) transport som sökanden själv utfört,

7) utgifter som uppstått före stödbeslutet, med undantag av den plan som krävs för en bygginvestering,

8) anskaffningar som gjorts hos sökanden, hos någon av sökandens familjemedlemmar, hos ett företag där sökanden eller någon av sökandens familjemedlemmar utövar bestämmande inflytande eller hos en person som innehar en ledande ställning i ett företag som är sökande, om inte tillräckligt med anbud som gäller upphandlingen har begärts hos andra relevanta anbudsgivare.

21 §
Besittning av en lägenhet och renskötselarbete

Sökande som inte är i besittning av en lägenhet kan beviljas stöd endast för investeringar som avses i 19 § 3 punkten.

En sökande som uppfyller villkoren i 15 § 2 mom. i lagen om strukturstöd för renhushållning kan beviljas stöd för investeringar som avses i 19 § 3 mom., om sökanden äger minst 50 livrenar och förbinder sig att under tre renskötselår utföra 60 arbetsdagar som godkänts av renbeteslaget.

22 §
Anskaffning av renar och terrängfordon

När en sökande som avses i 21 § 2 mom. beviljas stöd för anskaffning av renar förutsätts det att sökandens renantal till följd av anskaffningen ökar till minst 80 livrenar. Stöd för anskaffning av renar beviljas dock inte till den del anskaffningen skulle leda till att det högsta tillåtna antal renar som fastställts enligt renskötsellagen för en delägare i ett renbeteslag överskrids. Den stödberättigande kostnaden per livren är högst 400 euro.

För anskaffning av snöskoter kan stöd beviljas tidigast tre år från det att sökanden har beviljats stöd för motsvarande ändamål, om sökanden från det att det föregående stödet för samma ändamål beviljades har utfört minst 45 arbetsdagar som godkänts av styrelsen för renbeteslaget och då använt snöskoter. Om den förutsättning som gäller arbetsdagar inte uppfylls, kan sökanden beviljas stöd tidigast fem år från det föregående beslutet om beviljande av stöd för motsvarande ändamål.

För anskaffning av terränghjuling kan stöd beviljas tidigast fyra år från det att sökanden har beviljats stöd för motsvarande ändamål, om sökanden från det att det föregående stödet beviljades har utfört minst 30 arbetsdagar som godkänts av styrelsen för renbeteslaget och då använt terränghjuling. Om den förutsättning som gäller arbetsdagar inte uppfylls, kan sökanden beviljas stöd tidigast fem år från det föregående beslutet om beviljande av stöd för motsvarande ändamål.

23 §
Iordningställande för försäljning

När investeringsstöd beviljas för byggande av en sådan produktionsbyggnad eller anskaffning av en sådan maskin eller anordning som behövs vid iordningställande av produkter från en naturnäring för försäljning förutsätts det att

1) det inom verksamheten i huvudsak utnyttjas råvaror från den lägenhet som är föremål för stödet,

2) produkterna tillverkas för försäljning på lägenheten,

3) produkten efter iordningställande för försäljning fortfarande är en produkt som avses i bilaga I till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Stöd som avses i 1 mom. beviljas inte för byggande av en separat försäljningslokal.

24 §
Begagnade maskiner och anordningar

Stöd kan beviljas för anskaffning av en sådan begagnad maskin eller anordning

1) som det inte är ändamålsenligt att skaffa som ny eller om en ersättande tjänst inte med skäliga kostnader finns att tillgå på orten,

2) som har sådana tekniska egenskaper som lämpar sig för den planerade användningen eller som kan ändras så att den lämpar sig för det avsedda användningsändamålet,

3) som förbättrar totalekonomin för en investering, när man beaktar anskaffningens pris, maskinens eller anordningens livslängd och kostnader under driftstiden,

4) vars anskaffningspris är lägre än för en ny motsvarande maskin eller anordning, och

5) vars återstående livslängd är minst tre år.

25 §
Godtagbara kostnader vid avbetalningsköp och leasingfinansiering

Investeringsstöd kan beviljas också för kostnader som orsakas av anskaffning av maskiner eller anordningar med avbetalningsfinansiering, dock högst till egendomens marknadsvärde. Anskaffningsutgiften för egendom som har förvärvats genom ett sådant avbetalningsköp som avses i 1 § i lagen om avbetalningsköp (91/1966) anses vara stödberättigande även vad gäller en finansiell skuld, om

1) stödmottagaren har en sådan rättsligt bindande skyldighet att betala den återstående finansiella skulden till finansieringsbolaget som baserar sig på lagen om avbetalningsköp och det finansieringsavtal som har ingåtts,

2) finansieringsbolaget har betalat den finansiella skulden till säljaren för stödmottagarens räkning,

3) egendomen har överlämnats till stödmottagaren,

4) de rättigheter som motsvarar äganderätten till egendomen överförs till stödmottagaren så att stödmottagaren har rätt att göra avskrivningar på egendomen samt dra av mervärdesskatten, om stödmottagaren är mervärdesskatteskyldig.

Kostnader för förvaltning, försäkring, reparation, underhåll och andra motsvarande kostnader i anknytning till avbetalningsavtal är inte stödberättigande.

På leasingavtal tillämpas bestämmelserna i artikel 14.6 och 14.7 i den förordning av kommissionen som nämns i 2 § 2 mom.

5 kap.

Startstöd till unga näringsidkare

26 §
Förutsättningar för beviljande av startstöd

När startstöd beviljas för renhushållning förutsätts det att sökandens renantal enligt affärsplanen är minst 80 livrenar. Stöd beviljas dock inte om antalet livrenar som sökanden har överskrider det enligt renskötsellagen fastställda högsta tillåtna antalet renar per delägare i renbeteslaget.

När startstöd beviljas för renskötsel och någon annan naturnäring förutsätts det att sökandens årliga totalinkomst enligt affärsplanen är minst 8 500 euro senast det tredje kalenderåret efter att verksamheten etablerats.

Högst ett startstöd kan beviljas per lägenhet. Startstöd beviljas inte om sökanden redan tidigare har beviljats startstöd eller något annat motsvarande stöd för etablering eller om sökanden är eller har varit en sådan delägare med bestämmande inflytande i en sammanslutning som har beviljats stöd för etablering. Startstöd kan dock beviljas, om stödmottagaren har avstått från ett redan beviljat stöd och stödet inte börjat betalas ut eller lånet lyfts.

Mottagare av startstöd ska inleda genomförandet av affärsplanen inom nio månader från det att stödet beviljades.

27 §
Förutsättningar som gäller en lägenhet

En förutsättning för beviljande av startstöd är att sökanden kommer i besittning av en lägenhet som omfattar ett bebyggt lägenhetskomplex eller minst 5 hektar åker eller sammanlagt minst 50 hektar skogsmark och andel i samfälld skog.

Inom naturnäringsområdet kan startstöd trots bestämmelserna i 1 mom. beviljas för renhushållning, om sökanden kommer i besittning av en byggnadsduglig lägenhet på minst 1 hektar.

28 §
Etablering

Renhushållning anses ha etablerats när en sökande med stöd av ett överlåtelseavtal eller ett skriftligt arrendekontrakt kommer i besittning av en lägenhet som förutsätts för att stöd ska beviljas och antalet livrenar har minst 1,5-faldigats sedan sökanden kom i besittning av lägenheten, dock så att sökanden inom två år från det att renhushållningen etablerades har minst 80 livrenar.

Renhushållning och annan naturnäring anses ha etablerats när en sökande med stöd av ett överlåtelseavtal eller ett skriftligt arrendekontrakt kommer i besittning av en lägenhet där den årliga totalinkomsten från den naturnäring som idkas på lägenheten överstiger 5 900 euro.

Om lägenheten förvärvats genom arvskifte, avvittring eller testamente, ska som etableringstidpunkt betraktas den tidpunkt då arvskiftet, avvittringen eller testamentet har vunnit laga kraft och sökanden har kommit i besittning av en helhet som utgör en sådan lägenhet som förutsätts för att stöd ska betalas.

Om besittningen övergår senare än den dag då överlåtelseavtalet undertecknas eller senare än den tidpunkt då arvskiftet, avvittringen eller testamentet vinner laga kraft, ska etableringen anses ha skett vid tidpunkten för besittningens övergång.

29 §
Startstödets belopp

Startstödets belopp är sammanlagt högst 50 000 euro, varav understödet är högst 25 000 euro och stödet i anslutning till lån eller beloppet av den skattefrihet som avses i 14 § 2 mom. i lagen om överlåtelseskatt (931/1996) sammanlagt högst 25 000 euro.

Beloppet av ett lån som beviljats som startstöd får utgöra högst 80 procent av anskaffningspriset för en lägenhet eller dess lösöre. Lån kan beviljas till ett belopp av sammanlagt högst 100 000 euro.

I startstödets maximibelopp beaktas som avdrag annat stöd som beviljats för anskaffning av samma lägenhet eller dess lösöre och värdet av den i 1 mom. avsedda skattefrihet som hänför sig till förvärv av en hel lägenhet. Stödet dras i första hand av från stöd i anslutning till lån, dock så att 2 000 euro av stödet inte dras av. Efter detta avdras stödet från understödet. Om de övriga stöden och förmånerna tillsammans överstiger maximibeloppet av det startstöd som sökts som understöd och stöd i anslutning till lån, beviljas stöd inte.

6 kap.

Stöd för bostadsbyggande till näringsidkare

30 §
Beviljande av stöd för bostadsbyggande

Stöd för bostadsbyggande kan beviljas för bygginvestering i bostäder och därtill hörande ekonomibyggnader vars läge, planlösning, tekniska konstruktion och utrustning är ändamålsenliga samt där boendekostnaderna är skäliga, i första hand för grundlig renovering av bostadshus som redan finns på lägenheterna.

Stöd kan även beviljas för en sådan investering i vatten och avlopp och elektrifiering som betjänar boende och som inte ingår i byggkostnaderna för ett bostadshus samt för byggande av väganslutning från allmän väg till ett bostadshus.

31 §
Maximistorlek på bostadshus som stöds

För stöd för andra bostäder än bostäder som genomgår grundlig renovering krävs att lägenhetsytan är högst 160 kvadratmeter och för två bostäder i samma byggnad sammanlagt högst 200 kvadratmeter. Vid utvidgning av en bostad får lägenhetsytan av särskilda skäl vara större än vad som här sägs, men stöd beviljas dock för högst 180 kvadratmeter av lägenhetsytan.

I ett bostadshus som genomgår grundlig renovering stöds högst 250 kvadratmeter av lägenhetsytan. Den största lägenhetsyta som stöds i en ekonomibyggnad är 60 kvadratmeter.

7 kap.

Investeringsstöd till renbeteslag och stöd för underhåll av renstängsel

32 §
Förutsättningar som gäller renbeteslaget

Med undantag av renslakterier som renbeteslag äger tillsammans är förutsättningen för beviljande av investeringsstöd till renbeteslag att renbeteslaget tillämpar god renskötselpraxis och att renbeteslagets antal livrenar inte överskrider det högsta tillåtna antal renar som med stöd av renskötsellagen fastställts för renbeteslaget. Närings-, trafik- och miljöcentralen kan dock besluta att stöd beviljas om renbeteslagets antal livrenar är högst tre procent högre än det ovan avsedda högsta tillåtna antalet livrenar och sökanden anger särskilda skäl till att det fastställda antalet livrenar överskridits.

33 §
Plan samt tillstånd för placering

En förutsättning för beviljande av investeringsstöd till renbeteslag är att sökanden lägger fram renbeteslagets uppdaterade investeringsplan och förvaltningsplan för investeringarna.

Stöd kan beviljas för bygginvestering i stängsel eller underhåll av stängsel endast om sökanden lägger fram en plan av vilken framgår vad det finns för stängsel på renbeteslagets område och deras ålder och längd samt vilka behov det finns i fråga om uppförande, grundlig reparation och årligt underhåll av renbeteslagets stängsel samt prioritetsordningen för arbetena för ansökningsåret och de följande fem åren. Till stängslen på renbeteslagets område räknas inte de stängsel som finns vid riksgränsen.

En förutsättning för beviljande av stöd för uppförande eller grundlig reparation av renbeteslagets stängsel är att renbeteslaget lägger fram uppgifter om samtycke från områdets ägare eller innehavare eller tillstånd av myndigheten för placering av stängslet.

34 §
Godtagbara kostnader för investeringsstöd till renbeteslag

Investeringsstöd till renbeteslag kan beviljas för sådana nödvändiga och skäliga kostnader inom renskötseln som orsakas av

1) uppförande eller grundlig reparation av ren-, renskiljnings-, betes-, märknings-, skydds-, utfodrings- eller arbetsstängsel,

2) grundlig renovering av ett renslakteri som ägs av ett renbeteslag eller renbeteslag tillsammans eller en del av ett sådant slakteri,

3) byggande, utvidgning eller grundlig renovering av en arbetsplatsbostad,

4) byggande och grundlig reparation av den väg som leder till renskiljningsstängslet eller renslakteriet,

5) anskaffning av terrängfordon eller utrustning som behövs för transport av renar; stöd beviljas dock inte för anskaffning av bil, flygplan eller helikopter eller deras tilläggsanordningar,

6) anskaffning av datasystem och anordningar samt annat motsvarande lösöre.

Stöd kan också beviljas för sådan investering i vatten och avlopp eller elektrifiering som inte ingår i byggkostnaderna för en sådan investering som avses i 1 mom.

35 §
Godtagbara kostnader för stöd för underhåll av stängsel och stödbeloppet

Stöd till renbeteslag för underhåll av renstängsel kan beviljas för kostnader som orsakas av

1) anskaffning av de byggvaror som används i underhållsarbetet och transport av dem till underhållsplatsen,

2) användning av ett terrängfordon för att nå underhållsplatsen,

3) användning av arbetsmaskiner i underhållsarbetet,

4) löner och lönebikostnader för dem som gör underhållsarbetet samt övriga lagstadgade arbetsgivarkostnader.

Stöd för underhåll beviljas inte för grundlig reparation av stängsel.

Stödet kan årligen beviljas till ett belopp på minst 1 000 euro och högst 10 000 euro per renbeteslag.

8 kap.

Forskningsfinansiering

36 §
Stödobjekt och godtagbara kostnader

Forskningsfinansiering kan beviljas för undersökning och utredning av sådana ekonomiska, sociala, tekniska, miljömässiga, administrativa och juridiska frågor som gäller renhushållning och naturnäringar samt för tävlings- och försöksbyggnadsverksamhet.

Som forskningsfinansieringskostnader kan de kostnader som avses i artikel 31.6 i den förordning av kommissionen som nämns i 2 § 2 mom. godkännas.

37 §
Forskningsdelegation

Jord- och skogsbruksministeriet svarar för tillsättandet av en forskningsdelegation för renhushållning och naturnäringar. En ordförande och högst åtta medlemmar kan utses till delegationen för tre år i sänder. Ordföranden och medlemmarna ska ha tillräcklig sakkunskap om delegationens uppgifter.

För en delegationsmedlems arvoden och resekostnader svarar den myndighet eller det organ som medlemmen företräder.

Delegationen ger vid behov utlåtande om de forsknings- och utredningsprojekt som det sökts finansiering för.

9 kap.

Särskilda förmåner

38 §
Förutsättningar för beviljande av särskilda förmåner

Tillstånd för att förlägga sådana stödjepunkter som avses i 87 § 1 mom. 1–3 punkten i lagen om strukturstöd för renhushållning kan beviljas, om

1) stödjepunktens lägenhetsyta är högst 40 kvadratmeter,

2) lagrets lägenhetsyta är högst 10 kvadratmeter,

3) förläggandet eller användningen av stödjepunkten eller lagret inte bedöms medföra betydande olägenhet för miljön i området.

39 §
Giltighetstiden för en särskild förmån

Ett tillstånd som gäller nyttjanderätt till mark som är i Forststyrelsens besittning beviljas

1) för minst 20 år för verksamhet som avses i 87 § 1 mom. 1–3 punkten i lagen om strukturstöd för renhushållning,

2) för minst fem år för verksamhet som avses i 87 § 1 mom. 4 punkten i lagen om strukturstöd för renhushållning.

10 kap.

Utbetalning av stöd

40 §
Faktiska och slutliga utgifter

En förutsättning för betalning av stöd och lyftande av lån är att den åtgärd som ansökan om utbetalning gäller har genomförts och att utgiften för åtgärden är slutlig. En utgift är slutlig, om stödmottagaren inte har fått och inte kan få rabatt, gottgörelse eller återbäring för eller på grundval av den.

Om lån har beviljats för anskaffning av fast egendom, får lån i anslutning till startstödet dock lyftas, om det vederlag som grundar sig på överlåtelseavtalet och som är föremål för stöd betalas senast när den sista posten av lånet lyfts.

41 §
Verifierbara utgifter

En förutsättning för betalning av stöd och lyftande av lån är att stödmottagaren till ansökan om utbetalning fogar en specifikation av utgifterna för åtgärden och av hur åtgärden framskrider. Stöd betalas inte förrän utgiften har registrerats i stödmottagarens bokföring eller i anteckningarna hos en skattskyldig som är anteckningsskyldig.

En förutsättning för utbetalning av stöd för bostadsbyggande och lyftande av lån som hänför sig till stödet är att stödmottagaren lägger fram ett av närings-, trafik- och miljöcentralen godkänt intyg över hur långt arbetet på investeringsobjektet har framskridit.

Vid ansökan om betalning av sådant stöd som gäller egendom som har förvärvats genom avbetalningsköp ska stödmottagaren lämna närings-, trafik- och miljöcentralen en skriftlig anmälan från finansieringsbolaget om betalningarna till leverantören för den egendom som har förvärvats genom avbetalningsavtal. Av anmälan ska beloppet och betalningsdagen för varje betalning framgå.

42 §
Betalning av startstöd i form av understöd

Understödsdelen av startstödet betalas i två lika stora poster den sista mars eller den sista oktober (betalningsdag för understöd).

Den första understödsposten betalas efter det att stödet beviljats på den första betalningsdagen för understödet efter etableringen av renhushållningen eller naturnäringen. Om det är mindre än två månader från etableringen till den första betalningsdagen för understödet, ska den första understödsposten betalas den andra betalningsdagen för understödet efter etableringen.

För att den andra understödsposten ska betalas förutsätts det att affärsplanen genomförts på behörigt sätt. Startstöd betalas under högst fem år från etableringen.

De utredningar som avses i 56 § 2 mom. i lagen om strukturstöd för renhushållning ska lämnas in senast två månader före betalningsdagen för understödet.

43 §
Betalning av annat understöd och lyftande av lån

Ansökan om utbetalning av den första understödsposten och tillstånd att lyfta den första låneposten ska när det gäller annat stöd än startstöd göras inom två år från det att stödet beviljades. Om tiden för genomförandet av åtgärden har förlängts, ska ansökan om utbetalning av den första posten göras inom den tid som anges i beslutet.

Ansökan om utbetalning av den sista posten av understöd och tillstånd att lyfta den sista posten av lån som beviljats för byggande ska göras senast inom två månader från det att tiden för genomförande av åtgärden har löpt ut.

Den första och sista understödspost som det sökts utbetalning av ska vara minst 20 procent av det stödbelopp som beviljats i form av understöd och den första och sista låneposten ska vara minst 20 procent av det totala beloppet av det lån som stöds. När det gäller stöd för bostadsbyggande får understöd betalas och lån lyftas i enlighet med hur byggandet framskridit.

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan besluta att stöd betalas eller lån får lyftas trots att ansökan gjorts efter utsatt tid, om sökanden anger vägande skäl till att ansökan försenats, ansökan inte har försenats väsentligt, den omständigheten att utbetalning söks efter utsatt tid inte har inverkat på genomförandet av åtgärden och utbetalningen inte inverkar på likabehandlingen av sökande.

11 kap.

Allmänna villkor för lån

44 §
Referensränta på statligt lån

Referensräntan på statliga lån kan vara euriborräntan för sex eller tolv månader. Referensräntan ökas med en fast andel på två procentenheter. Totalräntan på statliga lån varierar i enlighet med fluktuationerna i referensräntan under lånetiden.

Villkoret om varierande ränta enligt 1 mom. ska nämnas i stödbeslutet.

45 §
Ränta på statliga lån och räntefrihet

På ett statligt lån ska låntagaren betala en ränta som minskas med beloppet av den ränteförmån som avses i 37 § 2 mom. i lagen om strukturstöd för renhushållning. Efter det att ränteförmånen för lånet har använts fullt ut, ska ränta enligt totalräntan betalas på lånet.

Statliga lån som beviljats för byggande är räntefria de två första låneåren. Stöd som beviljas i form av räntefrihet beräknas på basis av totalräntan.

46 §
Friår för statliga lån

För statliga lån kan det som villkor ställas att amorteringar inte krävs för ett eller högst tre år, utan de kvitteras som betalda före den förfallodag då den första amorteringen annars skulle betalas. En amortering som inte debiteras inräknas i stödet när det totala stödet i anslutning till lånet beräknas. När stödet beräknas beaktas friårens amorteringar beräknade enligt det totala lånebelopp som beviljats.

47 §
Beviljande av statligt lån utan säkerhet och stödbeloppet vid befrielse från säkerhet

Statliga lån kan beviljas delvis utan säkerhet, om den som ansöker om lån inte har sådan egendom eller sådana medel till sitt förfogande som kan användas som säkerhet för det lån som sökts. Lån kan dock beviljas utan säkerhet endast om inga väsentliga risker är förknippade med den verksamhet som finansieras med lån, verksamheten är stabil och den som ansöker om lån utifrån sin tidigare verksamhet kan bedömas klara av att betala lånet och räntorna på det. Lån kan beviljas helt utan säkerhet endast om det finns särskilt vägande skäl. För anskaffning av lösöre får lån inte beviljas helt utan säkerhet.

Det stödbelopp som ingår i ett lån som beviljas delvis utan säkerhet är 0,45 procent av lånebeloppet. Om lånet beviljas helt utan säkerhet är värdet av stödet 1,0 procent av lånebeloppet.

48 §
Stödbelopp som ingår i lån

Närings-, trafik- och miljöcentralen beslutar om det belopp som under lånetiden högst kan användas som ränteförmån, som friår i fråga om amorteringar, som räntefrihet och stöd i anslutning till befrielse från säkerhet för ett statligt lån eller som räntestöd för ett räntestödslån.

Maximibeloppet för det stöd som beviljas i form av ränteförmån för statligt lån är det sammanlagda beloppet av de stödposter till nominellt belopp vilka beräknats på basis av en maximiränteförmån om fem procent för ränteperioder om ett halvt år. Räntestödet för räntestödslån är det sammanlagda beloppet av de stödposter till nominellt belopp vilka beräknats på basis av ett maximiräntestöd om fyra procent för ränteperioder om ett halvt år.

Den räntefrihet som ansluter sig till statliga lån beräknas på basis av totalräntan med iakttagande av bestämmelserna i 2 mom. Friåren för statliga lån inräknas som amorteringar beräknade enligt det godkända totala lånebeloppet.

Om stöd som ingår i lån har beviljats som startstöd, ska stödet betalas under fem år räknat från det att lånet eller den första låneposten lyftes.

49 §
Stödnivån för stöd i form av lån

När stöd beviljas i form av stöd i anslutning till lån avses med stödnivån den andel av de godtagbara kostnaderna för stödobjektet som utgörs av värdet av ränteförmånen, räntefriheten, friåren i fråga om amorteringar och befrielsen från säkerhet för ett statligt lån samt av det totala beloppet av räntestöd för ett räntestödslån.

När stödnivån beräknas diskonteras den halvårsvisa ränteförmånen, räntefriheten och friårens amorteringar samt räntestödet för ett räntestödslån till stödets värde det år stödet beviljas. Som diskonteringsränta används referensräntan enligt kommissionens meddelande om en översyn av metoden för att fastställa referens- och diskonteringsräntor (2008/C 14/02).

50 §
Lån och statens fordringar som ska betalas i ett för allt

Ett lån eller statens fordran ska i sin helhet betalas i en post på närmast följande förfallodag, om det utestående kapitalet är högst 850 euro.

51 §
Ändring av lånevillkor

Kreditinstitutet och låntagaren får inte avtala om ändring av villkoren för lån utan närings-, trafik- och miljöcentralens tillstånd, om det är sannolikt att ändringen leder till att statens utgifter ökar under den återstående lånetiden. Villkoren för räntestödslån får dock ändras efter det att hela räntestödet för lånet har betalats, om statsborgen inte utgör säkerhet för lånet.

Tillstånd till ändring av lånevillkor ska inhämtas hos närings-, trafik- och miljöcentralen innan betalningsskyldigheten enligt stödvillkoren har uppstått för den amorteringspost eller ränta som ansökan om ändring gäller och, om det är fråga om ett lån mot borgen, innan amortering för vilken uppskov beviljats har förfallit till betalning.

52 §
Ersättning för kreditinstitutets kostnader

Ersättning för de kostnader som kreditinstitutet har för skötseln av statliga lån är 0,75 procent av det utestående lånekapitalet. Ansökan om ersättning görs halvårsvis hos Landsbygdsverket.

53 §
Uppföljning av stöd i anslutning till lån

För uppföljningen av stöd i anslutning till statliga lån, av räntestödslån eller av andra lån som omfattas av statsborgen ska kreditgivaren lämna Landsbygdsverket åtminstone följande uppgifter om lånet:

1) det centrala finansiella institutets beteckning och kontorets nummer i det kreditinstitut som administrerar stödet,

2) låntagare och kommunkod,

3) stödbeslutets administrativa nummer,

4) stödslag och stödkod,

5) lånets nummer, beviljat lånebelopp, låneslag och lånetid,

6) datum då lånet beviljades,

7) det sammanlagda stödbelopp som ingår i lånet eller statsborgen,

8) beloppet av den lånepost som lyfts och datum för lyftandet,

9) räntesats och sättet att räkna ut lånet och räntan,

10) amorteringssätt och förfallodagar för lånet,

11) räntor som betalats på lånet och datumen för betalning,

12) amorteringar som betalats på lånet och datumen för betalning,

13) kapitalsaldo som inte förfallit till betalning,

14) det stödbelopp som åtgått av räntestödet under varje ränteperiod och den andel av räntestödet som använts sammanlagt,

15) det stödbelopp som åtgått av det statliga lånet, separat för varje räntebetalningsperiod, och den andel av stödet som sammanlagt använts i form av ränteförmån, friår i fråga om amorteringar, räntefrihet och stöd i anslutning till befrielse från säkerhet,

16) antalet beviljade betalningslättnader under åren.

12 kap.

Statsborgen

54 §
Statsborgen

En förutsättning för beviljande av statsborgen är att samtliga årliga amorteringar enligt låneprogrammet är lika stora.

Det stöd som ingår i statsborgen får inte vara större än maximibeloppet av det totala stödet för stödobjektet. Om det för ett och samma ändamål förutom statsborgen söks lån och understöd, och det stöd som kan beviljas är större än maximibeloppet av det totala stödet för stödobjektet, dras beloppet av det stöd som ingår i statsborgen först av från stödet i form av lån på så sätt att stödets belopp minskas till högst hälften av det belopp som annars skulle kunna beviljas som stöd för ändamålet, och det återstående stödbelopp som ingår i borgen dras av från understödet. Om statsborgen och understöd söks för samma ändamål, görs ett motsvarande avdrag från understödet.

55 §
Objekt och villkor för statsborgen

Statsborgen kan beviljas för lån som tas upp för sådan bygginvestering i en produktionsbyggnad eller anskaffning av renar som avses i 4 kap. och för bostadsbyggande som avses i 6 kap.

Statsborgen beviljas i första hand för lån som används för verksamhet som avsevärt förnyar produktionsmetoderna eller med vilken lägenhetens produktionsverksamhet utvidgas. I verksamheten får det inte ingå betydande risker i anknytning till finansieringen.

Statsborgen får uppgå till högst 100 000 euro per lägenhet. Statsborgen kan endast av särskilda skäl vara större än 30 procent av totalfinansieringen för en åtgärd som stöds. Om det för samma stödobjekt har beviljats eller kommer att beviljas understöd, får understödet och statsborgen sammanlagt inte överstiga 70 procent av den totala finansieringen av den åtgärd som är föremål för stöd.

Om det godkända kostnadsförslaget eller anbudet för den investering som stöds överstiger maximibeloppet av de stödberättigande kostnaderna, kan statsborgen beviljas för den del av lånet som överstiger de stödberättigande kostnaderna endast om det stöd som ingår i borgen tillsammans med understödet och det stöd som hör samman med det lån som beviljats för samma ändamål inte överstiger det maximala stödbelopp som baserar sig på de godkända stödberättigande maximikostnaderna.

För statsborgen ska det ställas en motsäkerhet, som kan vara en fastighets- eller företagsinteckning.

56 §
Stödbelopp som ingår i statsborgen

Det stödbelopp som ingår i statsborgen är minst 0,15 procent men högst 5,0 procent av hela borgensbeloppet.

För den årliga statsborgen som beviljas meddelar jord- och skogsbruksministeriet varje år på förhand vilken andel av statsborgensbeloppet som ska betraktas som stöd som ingår i statsborgen.

57 §
Avgifter för statsborgen och ersättning till kreditgivare

När statsborgen beviljas tas det genom kreditinstitutets förmedling hos låntagaren ut en engångsavgift till staten på 0,75 procent av borgensbeloppet, dock högst 200 euro. För borgen tas det dessutom hos låntagaren halvårsvis i efterskott ut en avgift som är 0,75 procent av det belopp som vid respektive tidpunkt återstår av borgen. De avgifter som tas ut för borgen ska betalas i två poster varje år den sista april och sista oktober.

För de kostnader som kreditgivaren har för skötseln av borgenskrediten betalas en ersättning som uppgår till 0,2 procent av det belopp som vid tidpunkten i fråga återstår av borgen. Ansökan om ersättning görs halvårsvis hos Landsbygdsverket.

58 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2017.

Den tidfrist för ansökan om forskningsfinansiering som avses i 4 § 2 mom. 2 punkten löper år 2017 ut den 31 oktober.

Helsingfors den 11 maj 2017

Bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Äldre regeringssekreterare
Mika Saari

Bilaga

INVESTERINGSSTÖD TILL NÄRINGSIDKARE

Stödobjekt Statligt lån Beloppet av stöd i anslutning till lån Understöd Stöd sammanlagt
  Procent av de godtagbara kostnaderna Procent av de godtagbara kostnaderna Procent av de godtagbara kostnaderna Procent av de godtagbara kostnaderna
Anskaffning av renar
Inom skoltområdet 60 20 35 55
Annanstans inom renskötselområdet 60 30 - 30
Annanstans inom renskötselområdet, när förutsättningarna i 21 § 2 mom. uppfylls 60 30 201) 50
Snöskotrar
Inom renskötselområdet - - 20 20
Inom renskötselområdet, när förutsättningarna i 22 § 2 mom. uppfylls - - 35 35
Inom renskötselområdet, när förutsättningarna i 21 § 2 mom. uppfylls - - 40 40
Terränghjulingar 
Inom renskötselområdet - - 20 20
Inom renskötselområdet, när förutsättningarna i 22 § 3 mom. uppfylls - - 35 35
Inom renskötselområdet, när förutsättningarna i 21 § 2 mom. uppfylls - - 40 40
Annat lösöre 
Inom skoltområdet 50 15 40 55
Annanstans inom renskötselområdet 60 20 - 20
Produktionsbyggnader
Inom skoltområdet 40 10 50 60
Annanstans inom renskötselområdet 60 20 - 20
Produktiva investeringar i vägar, vatten och avlopp samt elektrifiering, vilka inte ingår i byggnadens kostnader 
Inom skoltområdet 50 15 40 55
Annanstans 60 20 - 20
Arbetsplatsbostäder, inom naturnäringsområdet utanför lägenheten
Grundlig renovering och utvidgning 60 20 - 20
Nybygge 60 20 20 40

1) Understöd beviljas endast för anskaffning av de renar genom vilka sökandens renantal stiger till 80 livrenar.

STÖD FÖR BOSTADSBYGGANDE TILL NÄRINGSIDKARE 

Stödobjekt Statligt lån Beloppet av stöd i anslutning till lån Understöd Stöd sammanlagt
  Procent av de godtagbara kostnaderna Procent av de godtagbara kostnaderna Procent av de godtagbara kostnaderna Procent av de godtagbara kostnaderna
Grundlig renovering och utvidgning inom naturnäringsområdet 60 20 20 40
Nybyggnad inom naturnäringsområdet 70 30 10 40
Nybyggnad, grundlig renovering och utvidgning annanstans inom renskötselområdet 80 40 - 40

INVESTERINGSSTÖD TILL RENBETESLAG1)

Stödobjekt Statligt lån Beloppet av stöd i anslutning till lån Understöd Stöd sammanlagt
  Procent av de godtagbara kostnaderna Procent av de godtagbara kostnaderna Procent av de godtagbara kostnaderna Procent av de godtagbara kostnaderna
Betes-, skydds- och arbetsstängsel - - 70 70
Renskiljnings-, ren-, märknings- och utfodringsstängsel - - 60 60
Grundlig renovering av renslakteri, bygginvestering i arbetsplatsbostad, väg som leder till renskiljningsstängslet eller renslakteriet - - 50 50
Arbetsplatsbostäder - - 50 50
Terrängfordon, transportutrustning, datasystem och anordningar samt motsvarande lösöre - - 40 40

1) I renbeteslagens gemensamma projekt bestäms stödbeloppet per renbeteslag i förhållande till det högsta tillåtna antalet livrenar per renbeteslag.

Bilaga: Översätting till samiska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.