240/2017

Rättelser till förordningen.

Borgå den 4 maj 2017

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i förordningen om användning av fordon på väg (1257/1992) 46 § 4 mom., sådant det lyder i förordning 670/1997,

ändras 2 § 2 mom., 21 § 1 och 3 mom., 24 § 3 mom., 30 f § 2 mom. samt 46 § 3 mom., sådana de lyder, 2 § 2 mom. i förordning 1272/2014, 21 § 1 mom. i förordning 47/2017, 21 § 3 mom. och 24 § 3 mom. i förordning 407/2013, 30 f § 2 mom. i förordning 1243/2002 och 46 § 3 mom. i förordning 670/1997, samt

fogas till 21 §, sådan den lyder i förordningarna 407/2013 och 47/2017, ett nytt 6 mom. och till 24 §, sådan den lyder i förordning 407/2013, nya 5–7 mom. som följer:

2 §
Definitioner

2. I denna förordning avses med

a) kopplingsmassa släpfordonets vid koppling tillåtna faktiska massa, med undantag för den massa som belastar vändskivan eller dragkopplingen i dragfordonet till en påhängsvagn, en traktorsläpvagn och en medelaxelsläpvagn,

b) odelbar last en last som vid transport på väg inte kan delas upp i två eller flera laster utan oskälig kostnad eller risk för skada, och som på grund av sin massa eller sina dimensioner inte kan transporteras med något fordon eller någon fordonskombination utan att överskrida det värde för massa eller dimensioner som allmänt är tillåtet på vägen,

c) ministeriet kommunikationsministeriet,

d) arbetsredskap utbytbara maskiner som kopplas till fordonet och som helt saknar kontakt med marken under vägtransporten eller som i förhållande till fordonet inte kan rotera runt sin vertikalaxel under vägtransporten,

e) mått- och viktdirektivet rådets direktiv 96/53/EG om största tillåtna dimensioner i nationell och internationell trafik och högsta tillåtna vikter i internationell trafik för vissa vägfordon som framförs inom gemenskapen, sådant det lyder senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/719,

f) alternativa drivkrafter alternativa bränslen enligt artikel 2 i mått- och viktdirektivet.

21 §
Bilars massa

1. När en bil framförs på väg får dess massa inte överskrida följande värden:

a) annan tvåaxlad bil än buss 18 t

b) treaxlad bil 25 t

c) treaxlad bil, om dess drivande axel är försedd med parhjul och luftfjädring eller fjädring som betraktas som likvärdig med luftfjädring eller om varje drivande bakaxel är försedd med parhjul och massan inte överstiger 10,5 ton på någon axel 26 t

d) treaxlad bil, av vars axlar två är försedda med parhjul eller av vars bakaxlar den ena är styrande eller självstyrd och försedd med däck vilkas nominella däckbredd är minst 385 millimeter och den drivande axeln är försedd med parhjul och luftfjädring eller fjädring som betraktas som likvärdig med luftfjädring 28 t

e) treaxlad ledbuss 28 t

f) fyraxlad bil 31 t

c) fyraxlad bil, om dess drivande axel är försedd med parhjul och luftfjädring eller eller fjädring som betraktas som likvärdig med luftfjädring eller om varje drivande bakaxel är försedd med parhjul och massan inte överstiger 10,5 ton på någon axel 35 t

h) femaxlad bil 42 t

i) tvåaxlad buss 19,5 t


3. En bils massa får dock inte överskrida det värde som fås då till 20 ton för varje 0,10 meter som avståndet mellan bilens yttersta axlar överstiger 1,80 meter läggs

a) 320 kg, om bilen är fyraxlad,

b) 350 kg, om bilen av femaxlad.


6. Massan hos en bil som drivs med alternativa drivkrafter får vara större än det största tillåtna värde som anges i 1 mom. a–h punkten till den del som tillverkaren visar att massans ökning beror på den extra vikt som den alternativa drivkraften förutsätter. Ökningen får vara högst ett ton.

24 §
Längden på bilar, släpvagnar och kombinationer av dessa

3. En fordonskombinations längd får inte överskrida följande värden:

a) kombination av personbil eller buss (kategori M) och annan än påhängsvagn samt kombination av paketbil (kategori N1) och annan än påhängsvagn 18,75 m

b) kombination av personbil (kategori M1), paketbil eller lastbil (kategori N1, N2 eller N3) och påhängsvagn samt annan fordonskombination än de som avses i a-, c- eller d-punkten 16,50 m

c) kombination av bil och medelaxelsläpvagn 18,75 m

varav summan av de inre måtten för lastutrymmena bakom dragbilens förarhytt

15,65 m

och avståndet från främre delen av dragbilens lastutrymme till bakre ändan av släpvagnens lastutrymme 16,40 m

dock, med avvikelse från det som föreskrivs ovan, lastat fordon för transport av fordon 20,75 m

d) kombination av lastbil (kategori N2 eller N3) och två- eller fleraxlad egentlig släpvagn samt kombination av lastbil, dolly och påhängsvagn eller kombination av lastbil, påhängsvagn och därtill kopplad medelaxelsläpvagn eller påhängsvagn 25,25 m

varav summan av de inre måtten för lastutrymmena bakom dragbilens förarhytt, med iakttagande av det mätningssätt som avses i 2 mom. a-punkten 21,42 m


5. De fordon eller fordonskombinationer som är utrustade med aerodynamiska anordningar enligt artikel 8 b i mått- och viktdirektivet får under de förutsättningar som föreskrivs i direktivet överskrida de mått som anges i denna paragraf, med undantag av lastutrymmets inre mått. En överskridning av måtten är tillåten endast om den är nödvändig för att anordningarna ska kunna fogas till fordonens eller fordonskombinationernas bakre del, och den får inte leda till en ökning av lastutrymmets storlek.

6. De fordon eller fordonskombinationer som är utrustade med förarhytter enligt artikel 9 a i mått- och viktdirektivet får under de förutsättningar som föreskrivs i direktivet överskrida de mått som anges i denna paragraf, med undantag av lastutrymmets inre mått. En överskridning av måtten får inte leda till en ökning av lastutrymmets storlek.

7. En släpvagn eller en fordonskombination, där en container med en längd på 45 fot eller ett växelflak med en längd på 45 fot transporteras som en del av en intermodal transport enligt artikel 2 i mått- och viktdirektivet, får överskrida de mått som anges i denna paragraf med 15 centimeter.

30 f §
Längden på bilar, släpvagnar och kombinationer bestående av dessa

2. En fordonskombinations största längd är:

a) kombination av bil och påhängsvagn 16,50 m

b) kombination av bil och egentlig släpvagn eller medelaxelsläpvagn 18,75 m

varav summan av lastutrymmenas inre mått 15,65 m

och avståndet från främre delen av dragbilens lastutrymme till bakre ändan av släpvagnens lastutrymme 16,40 m

46 §
Placering av last

3. En medelaxelsläpvagn ska lastas så att den överför en nedtryckande kraft på dragfordonets kopplingsanordning. Den nedtryckande kraften får vara högst 10 procent av den massa som är tillåten på släpvagnens axlar eller en kraft som högst motsvarar en massa på 1 000 kilogram, med det lägre värdet som gräns. Den nedtryckande kraften får inte överskrida de krafter som är tillåtna på de tillkopplade fordonen eller kopplingsanordningarna.


Denna förordning träder i kraft den 7 maj 2017.

EU 2015/719

Borgå den 4 maj 2017

Kommunikationsminister
Anne Berner

Regeringsråd
Jorma Hörkkö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.