236/2017

Helsingfors den 27 april 2017

Statsrådets förordning om begränsningar av laxfisket

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 52 § 2 mom. i lagen om fiske (379/2015) samt 8 § 1 mom. och 25 § 2 mom. i lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik (1048/2016):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs det om begränsningar av laxfisket i centrala Östersjön, Bottniska viken och Simo älv och om märkning av laxfångst i det kommersiella fisket. Begränsningarna som gäller havsområden tillämpas endast på laxfiske som bedrivs från fiskefartyg som är registrerade i Finland samt av medborgare i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som bedriver laxfiske på Finlands ekonomiska zon och territorialvatten.

Förordningen tillämpas inte, med undantag av 8 och 9 §, på Finlands del av vattenområdet sådant det anges i 2 § 1 mom. d-punkten i den fiskestadga som ingår i gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige (FördrS 91/2010).

2 §
Allmänna förbud mot laxfiske i centrala Östersjön och Bottniska viken

Laxfiske med drivrev och nät är förbjudet i centrala Östersjön söder om 59°26′N latitud och väster om 23°00′E longitud.

Laxfiske med drivrev och nät är förbjudet i Bottniska viken enligt följande:

1) från och med den 1 april till och med den 16 juni inom havsområdet mellan 60°45'N latitud och 62°30'N latitud,

2) från och med den 1 april till och med den 21 juni inom havsområdet mellan 62°30'N latitud och 64°00'N latitud,

3) från och med den 1 april till och med den 26 juni inom havsområdet mellan 64°00'N latitud och 65°30'N latitud,

4) från och med den 1 april till och med den 1 juli inom havsområdet norr om 65°30'N latitud.

3 §
Laxfiske med storryssja i Bottenhavet

Kommersiella fiskare enligt 88 § i lagen om fiske (379/2015) får inom havsområdet mellan 60°45'N latitud och 62°30'N latitud fiska lax med storryssjor enligt följande:

1) kommersiella fiskare i grupp I från och med den 1 maj till och med den 9 juni samtidigt med högst en storryssja,

2) från och med den 10 juni till och med den 16 juni samtidigt med högst två storryssjor,

3) från och med den 17 juni samtidigt med högst fyra storryssjor.

Vid fiske enligt 1 mom. 1 punkten är det för varje enskild kvotinnehavare tillåtet att fånga lax till högst 25 procent av den aktörsspecifika fiskekvot för lax som avses i 20 § i lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik (1048/2016).

4 §
Laxfiske med storryssja i Kvarken

Kommersiella fiskare enligt 88 § i lagen om fiske får inom havsområdet mellan 62°30'N latitud och 64°00'N latitud fiska lax med storryssjor enligt följande:

1) kommersiella fiskare i grupp I från och med den 6 maj till och med den 14 juni samtidigt med högst en storryssja,

2) från och med den 15 juni till och med den 21 juni samtidigt med högst två storryssjor,

3) från och med den 22 juni samtidigt med högst fyra storryssjor.

Vid fiske enligt 1 mom. 1 punkten är det för varje enskild kvotinnehavare tillåtet att fånga lax till högst 25 procent av den aktörsspecifika fiskekvot för lax som avses i 20 § i lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik.

5 §
Laxfiske med storryssja i Bottenviken

Kommersiella fiskare enligt 88 § i lagen om fiske får inom havsområdet mellan 64°00'N latitud och 65°30'N latitud fiska lax med storryssjor enligt följande:

1) kommersiella fiskare i grupp I från och med den 11 maj till och med den 19 juni samtidigt med högst en storryssja,

2) från och med den 20 juni till och med den 26 juni samtidigt med högst två storryssjor,

3) från och med den 27 juni samtidigt med högst fyra storryssjor.

Vid fiske enligt 1 mom. 1 punkten är det för varje enskild kvotinnehavare tillåtet att fånga lax till högst 25 procent av den aktörsspecifika fiskekvot för lax som avses i 20 § i lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik.

Inom det havsområde utanför Ule älv som begränsas av longitud 24°50'E och av räta linjer som dragits genom punkterna 65°06'N/24°54'E och 65°07'N/25°05'E och inom det havsområde utanför Ijo älv som begränsas av räta linjer som dragits genom punkterna 65°16'N/25°16'E, 65°16'N/25°13'E, 65°20'N/25°11'E och 65°23'N/25°15'E får kommersiella fiskare i grupp I med avvikelse från 1 mom. fiska lax före den 17 juni med högst en och från och med den 17 juni med högst tre storryssjor samt från och med den 25 juni med högst åtta storryssjor. Med avvikelse från 2 mom. är det tillåtet att i detta fiske fånga lax till högst 25 procent av den aktörsspecifika fiskekvoten för lax före den 17 juni. Kommersiella fiskare i grupp II får med avvikelse från 1 mom. fiska lax inom havsområdet som avses i detta moment från och med den 17 juni med högst två storryssjor och från och med den 25 juni med högst fyra storryssjor.

6 §
Laxfiske med storryssja i den innersta delen av Bottenviken

Kommersiella fiskare enligt 88 § i lagen om fiske får inom havsområdet norr om 65°30'N latitud fiska lax med storryssjor enligt följande:

1) kommersiella fiskare i grupp I från och med den 16 maj till och med den 24 juni samtidigt med högst en storryssja,

2) från och med den 25 juni till och med den 1 juli samtidigt med högst två storryssjor,

3) från och med den 2 juli samtidigt med högst fyra storryssjor.

Vid fiske enligt 1 mom. 1 punkten är det för varje enskild kvotinnehavare tillåtet att fånga lax till högst 25 procent av den aktörsspecifika fiskekvot för lax som avses i 20 § i lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik.

Inom det havsområde utanför Kemi älv som begränsas av gränsen mellan städerna Torneå och Kemi och den räta linjen som dragits genom punkterna 65°41'N/24°31'E och 65°43'N/24°24'E får kommersiella fiskare i grupp I med avvikelse från 1 mom. fiska lax före den 17 juni med högst en och från och med den 17 juni med högst tre storryssjor samt från och med den 25 juni med högst åtta storryssjor. Med avvikelse från 2 mom. är det tillåtet att i detta fiske fånga lax till högst 25 procent av den aktörsspecifika fiskekvoten för lax före den 17 juni. Kommersiella fiskare i grupp II får med avvikelse från 1 mom. fiska lax inom havsområdet som avses i detta moment från och med den 17 juni med högst två storryssjor och från och med den 25 juni med högst fyra storryssjor.

7 §
Utsättning av storryssja för fångst

Kommersiella fiskare ska senast sju dygn innan det laxfiske som avses i 3–6 § inleds till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland meddela positionerna för de storryssjor som sätts ut för fångst.

De delar av storryssjor med vilka lax inte fångas får sättas i havet före de datum som anges i 3–6 §.

När de maximimängder fångad lax som avses i 3 § 2 mom., 4 § 2 mom., 5 § 2 och 3 mom. samt 6 § 2 och 3 mom. har uppnåtts ska laxfångst med storryssja som avses i 1 mom. förhindras med ett nät som sätts som hinder mellan ledarmen och det första mellanfiskhuset eller så att storryssjans fiskhus hålls öppet till dess att 3 § 1 mom. 2 punkten, 4 § 1 mom. 2 punkten, 5 § 1 mom. 2 punkten och 6 § 1 mom. 2 punkten tillämpas på begränsningsområdet i fråga samt till och med den 16 juni inom de havsområden som avses i 5 § 3 mom. och 6 § 3 mom.

8 §
Förbud mot sovring

Vid laxfiske enligt 3–6 § ska alla de laxar som fångats med storryssja, med undantag av laxar som underskrider minimimåtten och laxar som skadats av säl eller skarv, osovrat tas som fångst.

Om lax kommit in i en storryssja innan det förhindrande av fångst som avses i 7 § 3 mom. vidtagits och orsakat att den aktörsspecifika fiskekvoten för lax, den andel som avses i 3 § 2 mom., 4 § 2 mom., 5 § 2 eller 3 mom. eller 6 § 2 eller 3 mom. eller den andel som avses i 1 § 3 mom. i statsrådets förordning om tillämpning av nationella fiskebestämmelser inom Torneälvens fiskeområde (436/2011) överskrids, ska de laxar som överskrider den aktörsspecifika fiskekvoten och de andelar som avses ovan släppas fria utan dröjsmål.

9 §
Märkning av laxfångst

Närings-, trafik- och miljöcentralen ger årligen innehavarna av aktörsspecifika fiskekvoter för lax identifieringsbeteckningar enligt 25 § 1 mom. i lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik till ett antal som bestäms utifrån den aktörsspecifika fiskekvoten för lax. Närings-, trafik- och miljöcentralen anger på identifieringsbeteckningarna namnet på innehavaren av den aktörsspecifika fiskekvoten för lax, den kommersiella fiskarens registreringsnummer samt ett löpande nummer som är specifikt för varje beteckning och som motsvarar den aktörsspecifika fiskekvoten för lax samt, när det är fråga om Finska vikens laxkvot, bokstaven S.

Den fångade laxen ska i samband med fångsten märkas med en identifieringsbeteckning i ordning enligt löpande nummer. Identifieringsbeteckningen ska vara fäst vid laxen under hela den tid som laxen hålls på fiskefartyget från och med tidpunkten för fångsten, samt i fråga om lax som säljs hel dessutom under hela lagringstiden och förstaförsäljningen samt i parti- och detaljhandeln.

Om en innehavare av en aktörsspecifik fiskekvot för lax överför någon del av fiskekvoten till en annan kommersiell fiskare, ska innehavaren samtidigt på mottagaren överföra ett motsvarande antal identifieringsbeteckningar. Bestämmelser om överföring av fiskekvoter finns i 22 § i lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik.

10 §
Laxfiske i Simo älv och dess mynningsområde

Laxfiske med stående fångstredskap är med avvikelse från 2 och 6 § helt förbjudet från och med den 1 april till och med den 15 juli inom det havsområde utanför Simo älv som begränsas av räta linjer som dragits genom punkterna 65°34'N/25°02'E, 65°36'N/24°50'E och 65°38'N/24°42'E.

Laxfiske med redskap av garn är förbjudet i Simo älv från älvens mynning till utloppet för sjön Simojärvi från och med den 1 maj till och med den 30 november.

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 29 april 2017.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om begränsningar av laxfisket i Bottniska viken och Simo älv (347/2016).

Helsingfors den 27 april 2017

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Fiskeriråd
Risto Lampinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.