228/2017

Helsingfors den 21 april 2017

Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Finansinspektionen (878/2008) 5 § 30 punkten, 33 § 4 mom. 8 punkten, rubriken för 37 a §, 40 § 2 mom., 41 a § 8 mom. och rubriken för 6 kap.,

sådana de lyder, 5 § 30 punkten i lag 855/2016, 33 § 4 mom. 8 punkten i lag 1279/2015, rubriken för 37 a § i lag 902/2012, 40 § 2 mom. och rubriken för 6 kap. i lag 60/2016 och 41 a § 8 mom. i lag 520/2016, samt

fogas till 5 §, sådan den lyder i lagarna 752/2012, 902/2012, 254/2013, 170/2014, 198/2015, 520/2016, 737/2016, 855/2016 och 1442/2016, en ny 31 punkt, till 33 § 4 mom., sådant det lyder i lag 1279/2015, en ny 9 punkt, till 37 a §, sådan den lyder i lag 902/2012, ett nytt 4 mom., till lagen en ny 37 c §, till 41 a §, sådan den lyder i lagarna 1279/2015, 176/2016 och 520/2016, ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4–7 mom., det ändrade 8 mom. och det nuvarande 9 mom. blir 5–10 mom., och till lagen en ny 50 l §, som följer:

5 §
Andra finansmarknadsaktörer

Med andra finansmarknadsaktörer avses i denna lag


30) i lagen om förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom (852/2016) avsedda finländska kreditförmedlare och filialer som utländska kreditförmedlare har i Finland,

31) sådana aktörer som inte är tillsynsobjekt enligt 4 § men som är skyldiga att iaktta Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter), nedan förordningen om faktablad för paketerade investeringsprodukter.

3 kap.

Tillsynsbefogenheter

33 §
Verkställighetsförbud och rättelseuppmaning

Bestämmelser om Finansinspektionens rätt att


8) förbjuda en systematisk internhandlare att ordna interna transaktioner med finansiella instrument finns i 5 kap. 6 § i lagen om handel med finansiella instrument,

9) förbjuda och begränsa marknadsföring, tillhandahållande och försäljning av försäkringsbaserade investeringsprodukter i eller från Finland samt viss finansiell verksamhet och praxis hos ett försäkrings- eller återförsäkringsbolag finns i artikel 17 i förordningen om faktablad för paketerade investeringsprodukter.

37 a §
Utövning av de särskilda befogenheterna i blankningsförordningen och förordningen om faktablad för paketerade investeringsprodukter

Finansinspektionen får kräva att en produktutvecklare enligt förordningen om faktablad för paketerade investeringsprodukter samt den som ger råd om eller säljer dessa produkter ska informera de berörda investerarna om beslut som de fattat med stöd av 3 eller 4 kap. och om var investerarna kan anföra besvär, framställa klagomål, lämna reklamation eller kräva ersättning.

37 c §
Sändande av faktablad enligt förordningen om faktablad för paketerade investeringsprodukter till Finansinspektionen

Den som utvecklar en paketerad investeringsprodukt eller den som säljer produkten ska sända det faktablad som utarbetats över produkten enligt förordningen om faktablad för paketerade investeringsprodukter till Finansinspektionen för kännedom senast då produkten börjar tillhandahållas i Finland.

40 §
Påföljdsavgift

Påföljdsavgift ska också påföras den som uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar eller bryter mot

1) bestämmelsen i artikel 4.1 eller 4.3 i EMIR-förordningen om clearingkravet för OTC-derivatkontrakt som ingåtts med en finansiell motpart eller bestämmelsen i artikel 10.1 i den förordningen om clearingkravet och rapporteringskravet för OTC-derivatkontrakt som ingåtts med en icke-finansiell motpart,

2) ett beslut som Finansinspektionen fattat med stöd av artikel 20.2, 21.1 eller 23.1 i blankningsförordningen eller ett beslut som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten fattat med stöd av artikel 28.1 i den förordningen,

3) bestämmelserna i artiklarna 38, 39 och 40 i auktioneringsförordningen om förbjuden användning av insiderinformation, bestämmelserna i artikel 41 om förbudet mot otillbörlig marknadspåverkan eller bestämmelserna i artikel 42.1, 42.3 eller 42.5 om särskilda krav för att minska risken för marknadsmissbruk,

4) bestämmelsen om upprättande av faktablad i artikel 5.1 i förordningen om faktablad för paketerade investeringsprodukter, bestämmelserna om faktabladets form och innehåll i artiklarna 6, 7 och 8.1–8.3, bestämmelsen om marknadsföringsmaterialets innehåll i artikel 9, bestämmelsen om regelbunden översyn av faktabladet i artikel 10.1, bestämmelserna om tillhandahållande av faktabladet i artiklarna 13.1, 13.3, 13.4 och 14 eller bestämmelsen om kundklagomål i artikel 19 i den förordningen, eller

5) det maximibelopp på 0,2 procent per transaktion för förmedlingsavgifter för betalkortstransaktioner som anges i artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/751 om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner, nedan förordningen om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner, eller det maximibelopp på 0,3 procent per transaktion för förmedlingsavgifter för kreditkortstransaktioner som anges i artikel 4 i den förordningen.


41 a §
Påföljdsavgiftens maximibelopp i vissa fall

Om en påföljdsavgift påförs för en överträdelse av en bestämmelse som avses i 40 § 2 mom. 4 punkten eller för en försummelse att iaktta en sådan bestämmelse, får en juridisk person påföras en påföljdsavgift som uppgår till antingen högst tre procent av den juridiska personens omsättning under året före gärningen eller försummelsen eller högst fem miljoner euro, beroende på vilkendera som är större. En fysisk person får påföras högst 700 000 euro i påföljdsavgift.


Trots det som föreskrivs i 6–8 mom. får påföljdsavgiften emellertid vara högst tre gånger så stor som den vinning som erhållits genom gärningen eller försummelsen, om storleken på vinningen kan bestämmas.


6 kap.

Tillsyn över utländska tillsynsobjekt och deras filialer i Finland och samarbete med utländska tillsynsmyndigheter samt tillsynen över iakttagande av EU-förordningar

50 l §
Verksamhet som behörig myndighet enligt förordningen om faktablad för paketerade investeringsprodukter

Finansinspektionen är i enlighet med artiklarna 4.8 och 15.2 i förordningen om faktablad för paketerade investeringsprodukter den behöriga myndighet som avses i den förordningen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

RP 79/2016
EkUB 1/2017
RSv 14/2017
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 (32014R1286); EUT L 352, 9.12.2014, s. 1

Helsingfors den 21 april 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.