224/2017

Helsingfors den 20 april 2017

Statsrådets förordning om övervakning av nationella stöd för växtproduktion och husdjursskötsel 2017

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) samt 22 § 6 mom. och 23 § 4 mom. i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013), av dem 22 § 6 mom. sådant det lyder i lag 1358/2014:

1 kap.

Tillämpningsområde och definitioner

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs det om övervakningen av sådana nationella stöd för växtproduktion och nationella husdjursstöd inom jordbruket och trädgårdsodlingen som anges i följande förordningar av statsrådet:

1) statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2017 (35/2017), nedan förordningen om nationellt stöd till södra Finland,

2) statsrådets förordning om nordligt stöd 2017 (36/2017), nedan förordningen om nordligt stöd,

3) statsrådets förordning om nationellt stöd för biodling som utbetalas enligt antalet bisamhällen för 2017 (223/2017),

4) statsrådets förordning om nationellt stöd för sockerbeta 2017 (30/2017),

5) statsrådets förordning om från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning (759/2008), nedan svin- och fjäderfäförordningen.

Denna förordning tillämpas dock inte på sådana stöd till trädgårdsodlingen som avses i 4–6 § i förordningen om nationellt stöd till södra Finland och i 5 kap. i förordningen om nordligt stöd.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) nötkreatursregistret ett register enligt artikel 3 första stycket led b i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97 och enligt 2 kap. i lagen om ett system för identifiering av djur (238/2010), nedan lagen om djuridentifieringssystemet,

2) djurgrupp dikor, dikokvigor som är minst åtta månader och högst två år gamla, dikokvigor som är över två år gamla, tjurar och stutar som är minst sex månader men under 20 månader gamla, slaktade kvigor, slaktade tjurar och stutar, tackor som är minst ett år gamla eller hongetter som är minst ett år gamla,

3) direktförsäljning av mjölk en producents försäljning eller överföring av mjölk direkt till konsumenten samt en producents försäljning eller överföring av andra mjölkprodukter,

4) mjölkregister ett register enligt 41 a § i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013).

2 kap.

Allmänna bestämmelser om övervakning

3 §
Urval av gårdsbruksenheter som ska kontrolleras

I urvalet av kontroller på plats används slumpmässiga och viktade urval.

4 §
Kontroll av förutsättningar för beviljande av stöd

Kontrollen av att förutsättningarna för beviljande av stöd uppfylls ska utföras med iakttagande av vad som föreskrivs i artikel 74.1–74.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 och i artikel 29 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet, landsbygdsutvecklingsåtgärder och tvärvillkor, nedan kontrollförordningen.

De gårdsbruksenheter som valts ut för kontroll i enlighet med 3 § ska kontrolleras i fråga om arealbaserade stöd med iakttagande av vad som föreskrivs i artiklarna 37–39 i kontrollförordningen och i fråga om husdjursstöd med iakttagande av vad som föreskrivs i artikel 30 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 640/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet och villkor för avslag på eller indragning av betalningar samt administrativa sanktioner som gäller för direktstöd, landsbygdsutvecklingsstöd och tvärvillkor och i artikel 42 i kontrollförordningen.

5 §
Lägsta antal kontroller på plats

Av de gårdsbruksenheter som ansökt om nationellt stöd för växtproduktion ska minst 3 procent kontrolleras på plats.

Av de gårdsbruksenheter som ansökt om nationellt husdjursstöd för nötkreatur ska minst 3 procent kontrolleras. Av de gårdsbruksenheter som ansökt om nationellt husdjursstöd för tackor och hongetter ska minst 3 procent kontrolleras.

Av de gårdsbruksenheter som ansökt om från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning ska minst 3 procent kontrolleras.

Av de sökande som ansökt om nationellt stöd för biodling som utbetalas enligt antalet bisamhällen ska minst 3 procent kontrolleras.

Av de renslakterier som avses i 6 § 22 punkten i livsmedelslagen (23/2006) och de slakterier som avses i 23 punkten i den paragrafen, där det har slaktats kvigor, tjurar och stutar för vilka det har ansökts om nationellt husdjursstöd, ska sammanlagt minst 5 procent kontrolleras.

Av den mjölkmängd som mejerierna årligen tar emot och som produktionsstödet för mjölk baserar sig på ska minst 10 procent kontrolleras. Av de mjölkproducenter för övervakade mejerier som har ansökt om produktionsstöd för mjölk ska ett representativt urval kontrolleras. Av dem som ansökt om stöd för direktförsäljning av mjölk ska minst 3 procent kontrolleras.

6 §
Användning av urval vid kontroll av bisamhällen

Kontrollen av bisamhällen kan begränsas till ett urval vars storlek är minst hälften av de bisamhällen för vilka stöd har sökts. Om en kontroll av ett urval bisamhällen visar en skillnad på över 5 procent eller mer än två bisamhällen jämfört med det inrapporterade, ska övervakningen utvidgas till att gälla sökandens alla bisamhällen.

3 kap.

Övervakning av stöd för växtproduktion

7 §
Förutsättningar för beviljande av stöd

Vid övervakningen ska det kontrolleras att förutsättningarna för beviljande av stöd för växtproduktion uppfylls. Vid övervakningen ska besittningen av skiftet kontrolleras. Om besittningen av skiftet inte kan fastställas vid övervakningen, förkastas skiftet.

8 §
Öppethållande av jordbruksmark

Om jordbruksmark inte har hållits öppen på det sätt som föreskrivs i de bestämmelser som har utfärdats med stöd av 9 § 4 mom. i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001), nedan stödlagen, ska den berörda arealen inte godkännas vid övervakningen.

9 §
Produktionssätt och miljövillkor

Vid övervakningen ska det kontrolleras att de produktionssätt med beaktande av produktionsförhållandena på orten som anges i de bestämmelser som utfärdats med stöd av stödlagen har iakttagits på gårdsbruksenheten.

Vid övervakningen ska det kontrolleras att miljövillkoren enligt 8 § i förordningen om nordligt stöd har iakttagits på gårdsbruksenheten.

10 §
Övervakning av hampa

Vid övervakningen ska det kontrolleras att växtbeståndet bevaras och att alla villkor uppfylls enligt vad som föreskrivs i artikel 32.6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) 73/2009, artikel 9 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 639/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om ändring av bilaga X till den förordningen och artikel 17.7 i kontrollförordningen.

4 kap.

Övervakning av husdjursstöd

11 §
Förutsättningar för beviljande av stöd

I samband med övervakningen av nationella husdjursstöd ska det kontrolleras att förutsättningarna för beviljande av husdjursstöd uppfylls. Vid övervakningen ska det antal djur som anmälts i stödansökan samt det att djuren berättigar till stöd kontrolleras. Vid övervakningen ska det kontrolleras att de sedvanliga produktionssätt för det djurslag som stödet betalas för som anges i de bestämmelser som utfärdats med stöd av stödlagen har iakttagits på gårdsbruksenheten.

12 §
Nötkreatur

Vid övervakningen ska det kontrolleras att nötkreaturen har märkts och registrerats på det sätt som föreskrivs i lagen om djuridentifieringssystemet, 23 § 1 mom. 2 punkten i förordningen om nordligt stöd och statsrådets förordning om djurenheter i vissa stöd till jordbruket (45/2015), nedan djurenhetsförordningen. Nötkreaturet får inte godkännas vid övervakningen om det inte har registrerats eller märkts i enlighet med stödvillkoren eller om det inte uppfyller de övriga förutsättningarna för beviljande av stöd.

Om ett djur som finns på en gårdsbruksenhet inte kan identifieras enligt djurregistret eller djurförteckningen och om stödsökanden inte vid övervakningen visar upp ett skriftligt bevis för att sökanden iakttagit anmälningstiderna för märkning och registrering, ska djuret underkännas.

Vid övervakningen ska det kontrolleras att nötkreaturen har bokförts på gårdsbruksenheten i enlighet med de bestämmelser som utfärdats med stöd av stödlagen.

13 §
Tackor och hongetter

Vid övervakningen ska det kontrolleras att tackorna och hongetterna har märkts och registrerats i får- och getregistret enligt artikel 3.1 d i rådets förordning (EG) nr 21/2004 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av får och getter och om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 samt direktiven 92/102/EEG och 64/432/EEG och enligt 2 kap. i lagen om djuridentifieringssystemet på det sätt som föreskrivs i lagen om djuridentifieringssystemet, 23 § 1 mom. 3 punkten i förordningen om nordligt stöd och djurenhetsförordningen. Vid övervakningen ska det kontrolleras att de förutsättningar för beviljande av stöd för tackor som anges i 11 § i förordningen om nordligt stöd uppfylls och att antalet stödberättigande tackor motsvarar det antal tackor som anmälts i ansökan. En tacka eller honget får inte godkännas vid övervakningen om den inte har märkts eller registrerats i enlighet med stödvillkoren eller om den inte uppfyller de övriga förutsättningarna för beviljande av stöd.

Om ett djur som finns på en gårdsbruksenhet inte kan identifieras enligt djurregistret eller djurförteckningen och om stödsökanden inte vid övervakningen visar upp ett skriftligt bevis för att sökanden iakttagit anmälningstiderna för märkning och registrering, ska djuret underkännas.

Vid övervakningen ska det kontrolleras att tackorna och hongetterna har bokförts på gårdsbruksenheten i enlighet med de bestämmelser som utfärdats med stöd av stödlagen.

Vid övervakningen ska det kontrolleras att getternas mjölkproduktion har bokförts på gårdsbruksenheten i enlighet med de bestämmelser som utfärdats med stöd av stödlagen. Vid övervakningen ska det kontrolleras att de bokförda uppgifterna är korrekta genom att bokföringen jämförs med de inköps- och försäljningsfakturor samt andra handlingar på gårdsbruksenheten som beviljandet av stödet grundar sig på.

14 §
Hästar

Vid övervakningen ska det kontrolleras att hästarna har bokförts på gårdsbruksenheten i enlighet med de bestämmelser som utfärdats med stöd av stödlagen.

15 §
Stöd för svin- och fjäderfähushållning

Vid övervakningen av från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning ska den referenskvantitet kontrolleras som fastställts i enlighet med 10 c och 10 d § i stödlagen samt de förutsättningar som gäller djurtäthet och husdjurslägenhet och som föreskrivs i 10 e § i stödlagen och 10 § i svin- och fjäderfäförordningen.

Vid övervakningen ska det kontrolleras att de djur som utgör grund för fastställande av en djurtäthetsfaktor har bokförts på gårdsbruksenheten i enlighet med de bestämmelser som utfärdats med stöd av stödlagen. Dessutom ska det djurantal som anmälts till svinregistret enligt 23 § 1 mom. 4 punkten i förordningen om nordligt stöd kontrolleras.

16 §
Registrering som djurhållare

När det gäller djurhållare av nötkreatur, får, getter, svin, fjäderfä och bin ska registreringen som djurhållare enligt 9 § i lagen om djuridentifieringssystemet kontrolleras. Om gårdsbruksenheten inte har registrerat sig som djurhållare, utbetalas inget stöd.

17 §
Slakteriövervakning

Vid övervakningen ska det kontrolleras att stödvillkoren i 12 § och 13 § i förordningen om nordligt stöd uppfylls.

I renslakterier enligt 6 § 22 punkten i livsmedelslagen och i slakterier enligt 23 punkten ska det kontrolleras att förutsättningarna för beviljande av stöd uppfylls genom att handlingar granskas samt genom att uppgifterna i handlingarna jämförs med uppgifterna i nötkreatursregistret. I slakteriet ska också på dagen för kontrollen genomföras en kontroll av slakterna genom stickprov. Om det konstateras att ett djur inte uppfyller stödvillkoren, godkänns det inte.

18 §
Övervakning av produktionsstöd för mjölk

Vid övervakningen av produktionsstöd för mjölk ska kontroll av mjölk som köpts för att marknadsföras och som godkänts för detta ändamål genomföras på gårdsbruksenheten och i mejeriet. Vid övervakningen ska det granskas huruvida stödvillkoren i 9 § i förordningen om nordligt stöd uppfylls samt att uppgifterna i mjölkregistret är korrekta utifrån bokföringen och andra handlingar. Dessutom ska det kontrolleras att uppgifterna om produktionskapaciteten för en gårdsbruksenhet som omfattas av övervakningen och uppgifterna om produktionen i mjölkregistret är förenliga.

Kontroll av direktförsäljning av mjölk ska göras på gårdsbruksenheten. Vid övervakningen ska det kontrolleras att stödvillkoren i 9 § i förordningen om nordligt stöd uppfylls och att direktförsäljningen av mjölk och produktionskapaciteten av gårdsbruksenheten är förenliga. Dessutom kontrolleras bokföringen av direktförsäljningen.

5 kap.

Påföljder

19 §
Övervakningspåföljder inom stöden för växtproduktion

Bestämmelser om övervakningspåföljderna inom systemet med stöd för växtproduktion finns i 18 § i stödlagen när det gäller arealen och den konstaterade växten. Om det vid övervakningen konstateras att arealen är större än den areal som anmälts i ansökan, betalas stöd högst för den areal som anmälts i ansökan. Om det vid övervakningen konstateras att skillnaden mellan den totala areal som berättigar till stöd och den totala areal som anmälts i ansökan är högst 0,1 hektar och om stödvillkoren inte har kringgåtts på det sätt som avses i 16 § i stödlagen, betalas stöd för den areal som anmälts i ansökan.

Om skillnaden mellan den anmälda arealen och den areal som godkänts vid övervakningen i förhållande till den areal som godkänts vid övervakningen är

1) högst 3 procent men dock mer än 0,1 hektar och högst 2 hektar, betalas stödet utifrån den areal som godkänts vid övervakningen,

2) över 3 procent eller mer än 2 hektar, men högst 10 procent, dras 0,75 gånger den konstaterade överskridningen av från den areal som godkänts vid övervakningen,

3) över 10 procent, dras 1,5 gånger den konstaterade överskridningen av från den areal som godkänts vid övervakningen.

Om det vid övervakningen konstateras att det på skiftet finns växter som berättigar till samma stöd men till en lägre stödnivå än vad som anmälts i ansökan, sänks stödet för skiftet med 20 procent.

20 §
Påföljder som hänför sig till miljövillkoren för nordligt stöd

Om de miljövillkor som anges i 8 § i förordningen om nordligt stöd inte har iakttagits på gårdsbruksenheten, sänks de nordliga stöd som beviljas gårdsbruksenheten med högst 5 procent. Om det vid övervakningen konstateras att jordbrukaren avsiktligt underlåtit att iaktta miljövillkoren, sänks stödet med minst 15 och högst 100 procent. Påföljderna beräknas på det totala beloppet av det nordliga hektarstödet, det allmänna hektarstödet och stödet till unga jordbrukare.

Om det är fråga om sådana försummelser som avses i 29 § 2 mom. i lagen om verkställighet av jordbruksstöd, kan sökanden ges en varning. Om sökanden under de föregående tre åren har fått en varning på grund av försummelse och försummelsen konstateras på nytt, ska den minskning som avses i 1 mom. multipliceras med tre, så att den är högst 15 procent, och tillämpas på de stöd som beviljas med stöd av förordningen om nordliga stöd.

21 §
Övervakningspåföljder inom sådana stöd för husdjursskötsel som är kopplade till produktionen

Om det vid övervakningen fastställda faktiska djurantalet är större än det djurantal för vilket stöd har sökts, betalas stöd högst för det djurantal för vilket stöd har sökts.

Om det konstateras att skillnaden mellan det anmälda och det vid övervakningen fastställda faktiska eller genomsnittliga djurantalet för en djurgrupp i förhållande till det faktiska djurantalet vid övervakningen är

1) högst 5 procent eller högst 2 djur, fastställs stödet enligt det faktiska djurantalet,

2) över 5 procent, men högst 20 procent, eller om skillnaden är mer än 2 men högst 4 djur, fastställs stödet enligt det djurantal som fås genom att från det faktiska djurantalet dra av skillnaden mellan det anmälda och det faktiska djurantalet,

3) över 20 procent, men högst 40 procent, fastställs stödet enligt det djurantal som fås genom att från det faktiska djurantalet dra av den dubbla skillnaden mellan det anmälda och det faktiska djurantalet, eller

4) över 40 procent, är det djurantal som ligger till grund för fastställande av stöd 0.

Om det vid övervakningen konstateras att en djurgrupp inte alls har bokförts eller om det djurantal som utgör grund för fastställande av stöd inte kan utredas på basis av bokföringen, betalas inget stöd för det aktuella stödåret för den djurgruppen.

22 §
Påföljder inom sådana stöd för husdjursskötsel som frikopplats från produktionen

Om de förutsättningar som anges i 10 e § i stödlagen eller 10 § i svin- och fjäderfäförordningen inte uppfylls på en gårdsbruksenhet för vilken en referenskvantitet som avses i 10 c § 1–3 mom. och 10 d § 1–3 mom. i stödlagen har fastställts, betalas inget från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning.

23 §
Påföljder som hänför sig till produktionssättet

Bestämmelser om påföljder som hänför sig till produktionssättet finns i 19 och 20 § i stödlagen.

24 §
Avdrag i produktionsstöd för mjölk

Om den mjölkmängd som konstaterats vid övervakningen är mindre än den mjölkmängd som mejeriet meddelat för mjölkregistret eller den direktförsäljningsmängd som stödsökanden meddelat, betalas stödet enligt den mjölkmängd som konstaterats vid övervakningen.

25 §
Uträkning av påföljder

Från stöden för växtproduktion ska de påföljder som beror på fel i arealen dras av före andra påföljder.

De påföljder i husdjursstöden som beror på skillnader i djurantal räknas ut före andra påföljder. Om den skillnad i djurantal som avses i 21 § leder till ett annat slutresultat än skillnaden i procent, används vid övervakningen det resultat som är fördelaktigare för sökanden.

6 kap.

Särskilda bestämmelser

26 §
Anmälningsskyldighet

Om det i samband med övervakningen framkommer att djur sköts eller behandlas i strid med djurskyddslagen (247/1996) eller i strid med bestämmelser som utfärdats eller föreskrifter som meddelats med stöd av den, ska överträdelserna omedelbart anmälas till den behöriga tjänsteveterinären, hälsovårdsinspektören eller polisen.

Den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten ska informeras om en sådan anmälan som avses i 1 mom.

27 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 25 april 2017.

Helsingfors den 20 april 2017

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.