222/2017

Helsingfors den 11 april 2017

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering av hästdjur

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av lagen om ett system för identifiering av djur (238/2010):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på identifiering av hovdjur tillhörande släktet Equus.

I denna förordning föreskrivs om de nationella förfaranden som gäller kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/262 om fastställande av bestämmelser i enlighet med rådets direktiv 90/427/EEG och 2009/156/EG vad gäller metoder för identifiering av hästdjur (förordning om pass för hästdjur), nedan förordningen om pass för hästdjur.

Denna förordning tillämpas inte på embryon av de djurarter som avses i 1 mom.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) identitetshandling en handling enligt artikel 4.1 a i förordningen om pass för hästdjur,

2) identifieringsmärke en transponder enligt artikel 2 n i förordningen om pass för hästdjur,

3) registrerat hästdjur ett djur enligt artikel 2 e i förordningen om pass för hästdjur, och

4) annat än ett registrerat hästdjur ett djur enligt artikel 2 g i förordningen om pass för hästdjur.

3 §
Anmälningar till registren över djurhållare och djurhållningsplatser

Djurhållaren och den aktör som är ansvarig för djurhållningsplatsen ska för införandet i registret anmäla de uppgifter om djurhållare och djurhållningsplatser som avses i 9 § 1 och 2 mom. och 11 § 1 mom. i lagen om ett system för identifiering av djur (238/2010).

Anmälningsskyldigheten gäller också hållande av ett enskilt djur.

4 §
Organ som utfärdar identitetshandlingar

I enlighet med artikel 5.1 i förordningen om pass för hästdjur utfärdas identitetshandlingar

1) när det gäller registrerade hästdjur, av stambokförande sammanslutningar som är godkända enligt 3 § i lagen om djuravelsverksamhet (319/2014), och

2) när det gäller andra än registrerade hästdjur, av Livsmedelssäkerhetsverket eller av en sammanslutning som utses och övervakas av Livsmedelssäkerhetsverket och som uppfyller kraven i artikel 5.2 i förordningen om pass för hästdjur.

5 §
Ansökan om identitetshandling

När en djurhållare ansöker om en identitetshandling hos ett organ som avses i 4 §, ska ansökan lämnas till organet för behandling senast två månader före den tidsfrist som anges i artikel 12.1 i förordningen om pass för hästdjur.

6 §
Att införa ett identifieringsmärke

Ett identifieringsmärke ska i enlighet med artikel 18.1 i förordningen om pass för hästdjur införas i samband med identifiering av djuret. Identifieringsmärket införs på det sätt som anges i artikel 18.2 första eller andra stycket.

Ett identifieringsmärke ska också införas i de fall som avses i artikel 18.5 a–c i förordningen om pass för hästdjur.

Bestämmelser om ett djurs individuella identitetskod som ingår i identifieringsmärket finns i 18 § i lagen om ett system för identifiering av djur.

I 23 § 1 mom. 2 punkten i djurskyddsförordningen (396/1996) finns bestämmelser om kompetensen för personer som vidtar de åtgärder som avses i artikel 18.3 i förordningen om pass för hästdjur.

7 §
Djur som dör, avlivas, slaktas eller går förlorade

När ett djur dör, avlivas eller slaktas på grund av en sjukdom som finns upptagen i jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomar som ska bekämpas och klassificeringen av dem (843/2013) vidtas eller övervakas åtgärderna enligt artikel 34.1 i förordningen om pass för hästdjur av den myndighet som avses i 26 § 3 mom. i lagen om djursjukdomar (441/2013).

När ett djur slaktas för att användas som livsmedel vidtas eller övervakas åtgärderna enligt artikel 34.1 i förordningen om pass för hästdjur av den myndighet som svarar för köttbesiktning enligt 43 § i livsmedelslagen (23/2006).

Djurhållaren ska lämna identitetshandlingen till det organ som avses i 4 § inom tidsfristen i artikel 35.1 i förordningen om pass för hästdjur när ett djur dör, avlivas eller slaktas i andra fall än de som avses i 1 och 2 mom., eller om djuret går förlorat.

8 §
Anmälningar till djurregistret

För att registrera uppgifter om djuret i det djurregister som avses i 12 § i lagen om ett system för identifiering av djur ska djurhållaren lämna identitetshandlingen till det organ som avses i 4 § inom tidsfristen i artikel 27.2 i förordningen om pass för hästdjur då när ett organ i en annan EU-medlemsstat har utfärdat identitetshandlingen

1) i enlighet med den ansökan som avses i artikel 11.3 i förordningen om pass för hästdjur, eller

2) för ett djur som permanent förts in till Finland.

Djurhållaren ska i enlighet med artikel 27.1 i förordningen om pass för hästdjur se till att uppgifterna om djuret är aktuella. När uppgifterna om djuret ändras ska djurhållaren för uppdatering av uppgifterna i identitetshandlingen och för registrering av uppgifterna i djurregistret lämna identitetshandlingen till det organ som avses i 4 § inom tidsfristen i artikel 27.3.

9 §
Kontaktpunkt

Livsmedelssäkerhetsverket är den kontaktpunkt som avses i artikel 36.2 i förordningen om pass för hästdjur.

10 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 20 april 2017.

Anmälningarna enligt 3 § ska lämnas in senast den 31 december 2020 om aktören inlett djurhållningen före detta datum.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering och märkning av hästdjur (880/2009).

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/262 (32015R0262) EUT L 59 3.3.2015, s. 1

Helsingfors den 11 april 2017

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Veterinäröverinspektör
Anssi Welling

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.