220/2017

Helsingfors den 12 april 2017

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbruk

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbruk (594/2015) 9 § 2 mom. sådant det lyder i förordning 263/2016, och

fogas till förordningen en ny 4 a § som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

4 a §
Tidsfrist för genomförande av åtgärder

Ett arbete som gäller tidig vård av plantbestånd eller vård av ungskog ska genomföras inom 12 månader från den dag då skogscentralen beviljat stöd för åtgärden.

9 §
Objekt för vård av ungskog efter behandling

På ett objekt ska per hektar fällas minst 1 500 stammar med en stubbdiameter på minst två centimeter. I norra delen av Finland ska på ett objekt per hektar dock fällas minst 1 000 stammar med en stubbdiameter på minst två centimeter.Denna förordning träder i kraft den 20 april 2017.

På ansökningar som blivit anhängiga före ikraftträdandet av denna förordning tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 12 april 2017

Kommunikationsminister
Anne Berner

Forstråd
Marja Hilska-Aaltonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.