215/2017

Helsingfors den 7 april 2017

Lag om ändring av miljöskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i miljöskyddslagen (527/2014) 159, 161, 162 och 164 §,

av dem 159 och 162 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 423/2015, som följer:

159 §
Kompetens som krävs av dem som hanterar ämnen som bryter ned ozonskiktet samt vissa fluorerade växthusgaser och hur kompetensen visas

En person eller verksamhetsutövare som utför installation, underhåll, service, reparation eller nedmontering av anordningar eller system som innehåller sådana ämnen som avses i ozonförordningen eller i bilaga I till F-gasförordningen eller tar till vara sådana ämnen ska ha tillräcklig kompetens att förebygga utsläpp av ämnena.

En person som avses i 1 mom. ska visa sin kompetens i enlighet med ozonförordningen eller F-gasförordningen eller i enlighet med krav som föreskrivits med stöd av dem. Den som arbetar inom branschen för kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsanläggningar, inklusive branschen för hantering av kylenheter i lastbilar och släpfordon med kylaggregat, ska visa sin kompetens i en fristående examen enligt vad som föreskrivs i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) eller i en yrkesinriktad grundexamen enligt vad som föreskrivs i lagen om grundläggande yrkesutbildning (630/1998). Vid fristående examina ska en examenskommission och vid yrkesinriktade grundexamina utbildningsanordnaren utfärda ett betyg för den som visat sin kompetens. Den som arbetar inom branschen för släckanläggningar, branscher som kräver hantering av elektriska brytare eller branschen för luftkonditioneringsanläggningar i motorfordon och den som tar till vara fluorerade växthusgaser från anordningar som innehåller lösningsmedel baserade på dessa gaser ska visa sin kompetens vid ett prov ordnat av ett sådant organ med tillräcklig sakkunskap som Säkerhets- och kemikalieverket har godkänt. Som organ med tillräcklig sakkunskap räknas läroanstalter inom dessa branscher, företag som svarar för certifieringen av personer och importörer av anordningar eller utrustning. Den som har visat sin kompetens genom ett godkänt prov tilldelas ett betyg.

Då personalen vid ett i 2 mom. avsett organ med tillräcklig sakkunskap sköter offentliga förvaltningsuppgifter enligt denna lag tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar på personalen. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen.

Säkerhets- och kemikalieverket kan återkalla sitt godkännande att ordna prov för bedömning av personers kompetens, om den som ordnar proven inte längre är verksam inom branschen eller av någon annan orsak inte längre uppfyller förutsättningarna för godkännande.

Närmare bestämmelser om utbildnings- och kompetenskraven för personer och verksamhetsutövare som avses i 1 mom. utfärdas genom förordning av statsrådet.

161 §
Ansvarig för verksamheten samt anordningar

En verksamhetsutövare som avses i 159 § 1 mom. ska utse en ansvarig som ska vara anställd i huvudsyssla hos verksamhetsutövaren i fråga och ha den kompetens som avses i 159 § 1 mom. Den ansvarige ska svara för att de föreskrivna miljöskyddskraven iakttas i verksamheten och för att installations- och servicepersonalen uppfyller kompetenskraven. Den ansvarige ska ha reella möjligheter att sköta sin uppgift. En verksamhetsutövare som hanterar kylenheter i lastbilar och släpfordon med kylaggregat eller hanterar elektriska brytare eller tar till vara fluorerade växthusgaser från anordningar som innehåller lösningsmedel baserade på dessa gaser behöver dock inte utse en ansvarig.

En verksamhetsutövare som avses i 159 § 1 mom. ska ha sådana anordningar och redskap som krävs för ändamålsenlig serviceverksamhet. Närmare bestämmelser om de anordningar och redskap som behövs vid installation, underhåll, service, reparation eller nedmontering av anordningar eller system som innehåller ämnen som avses i ozonförordningen eller F-gasförordningen eller vid tillvaratagandet av sådana ämnen utfärdas genom förordning av statsrådet.

162 §
Certifiering

En person som avses i 159 § 1 mom. ska göra en anmälan till Säkerhets- och kemikalieverket för certifiering. Anmälan ska innehålla behövliga person- och kontaktuppgifter och en redogörelse för att kompetenskraven uppfylls i enlighet med 159 § 2 mom. Säkerhets- och kemikalieverket ska utfärda ett certifikat för den som uppfyller kompetenskraven.

En verksamhetsutövare som avses i 159 § 1 mom. ska för tillsynen och för verifiering av den i 159 § 1 mom. avsedda kompetens som krävs enligt ozonförordningen och F-gasförordningen eller ett beslut som fattats med stöd av dem göra en anmälan till Säkerhets- och kemikalieverket om vilken kompetens personalen har samt om verksamhetens karaktär och om arbetsredskapen. Säkerhets- och kemikalieverket ska utfärda ett certifikat för verksamhetsutövare som uppfyller kompetenskraven. Anmälningsskyldigheten gäller dock inte verksamhetsutövare som hanterar kylenheter i lastbilar och släpfordon med kylaggregat eller hanterar elektriska brytare eller tar till vara fluorerade växthusgaser från anordningar som innehåller lösningsmedel baserade på dessa gaser.

Säkerhets- och kemikalieverket kan besluta att återkalla ett certifikat, om det kommer fram att en person eller verksamhetsutövare inte handlar i enlighet med kompetenskraven eller om en verksamhetsutövare inte längre uppfyller kompetenskraven. Innan certifikatet återkallas ska Säkerhets- och kemikalieverket ge verksamhetsutövaren eller personen möjlighet att avhjälpa bristen, om den inte är så väsentlig att den inte kan avhjälpas inom en skälig tid.

Närmare bestämmelser om innehållet i de anmälningar som avses i denna paragraf och om anmälningsförfarandet utfärdas genom förordning av statsrådet.

164 §
Kompetensregister och offentlig informationstjänst

Säkerhets- och kemikalieverket ska föra register över de verksamhetsutövare och personer som är certifierade i enlighet med 162 § och över de ansvariga som avses i 161 §, för tillsyn över deras verksamhet.

I registret införs i fråga om certifierade verksamhetsutövare

1) firma, eventuell bifirma, företags- och organisationsnummer, adress till det verksamhetsställe där verksamheten bedrivs och övriga kontaktuppgifter samt information om rätten att utöva verksamheten,

2) den ansvariges namn, personbeteckning och samtycke till uppgiften.

I fråga om certifierade personer införs i registret namn, personbeteckning, hemadress eller adress till det verksamhetsställe där verksamheten bedrivs och övriga kontaktuppgifter samt information om rätten att utöva verksamheten.

Säkerhets- och kemikalieverket får genom det allmänna datanätet ur registret lämna ut uppgifter som behövs för säkerställande av kompetensen (offentlig informationstjänst). Dessa uppgifter omfattar

1) verksamhetsutövares namn, företags- och organisationsnummer, verksamhetsställets adress, information om rätten att utöva verksamheten och den ansvariges namn, och

2) persons namn och kommun samt information om rätten att utöva verksamheten.

På begäran av försvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet kan det antingen tillfälligt eller varaktigt uppställas begränsningar i fråga om de uppgifter som lämnas ut via den offentliga informationstjänsten, om det behövs för att trygga rikets säkerhet eller försörjningsberedskap. Det kan likaså tillfälligt eller varaktigt uppställas begränsningar i fråga om de uppgifter som lämnas ut via den offentliga informationstjänsten då en verksamhetsutövare, en ansvarig eller en person av grundad anledning särskilt begär det.

I den offentliga informationstjänsten kan information sökas bara med enkel sökning där sökvillkoren omfattar

1) verksamhetsutövares namn, företags- och organisationsnummer, den kommun där verksamhetsstället är beläget, information om rätten att utöva verksamheten och den ansvariges namn, och

2) persons namn och kommun samt information om rätten att utöva verksamheten.

Säkerhets- och kemikalieverket ska utplåna uppgifterna om en verksamhetsutövare, en ansvarig eller en person ur registret och den offentliga informationstjänsten utan dröjsmål efter det att

1) verksamhetsutövaren, den ansvarige eller den berörda personen har upphört med sin verksamhet,

2) verksamhetsutövarens, den ansvariges eller den berörda personens certifikat har återkallats,

3) verksamhetsutövaren, den ansvarige eller den berörda personen har begärt det, eller

4) myndigheten har fått information om att den ansvarige eller den berörda personen har avlidit.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

RP 273/2016
MiUB 1/2017
RSv 13/2017
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 (32009R1005); EUT L 286, 31.10.2009, s. 1
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 (32014R0517); EUT L 150, 20.5.2014, s. 195

Helsingfors den 7 april 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.