211/2017

Helsingfors den 6 april 2017

Statsrådets förordning om ungdomsarbete och ungdomspolitik

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av ungdomslagen (1285/2016):

1 §
Regionförvaltningsuppgifter inom ungdomsarbetet och ungdomspolitiken

Regionförvaltningsverkets uppgifter är att:

1) genomföra och utveckla det riksomfattande ungdomsarbetet och den riksomfattande ungdomspolitiken på regional nivå,

2) bevilja statsunderstöd samt bedöma verkningarna av beviljade understöd,

3) tillhandahålla informationsstyrning inom sektorn,

4) sammanställa information om ungdomsarbetet och ungdomspolitiken,

5) bedöma tillräckligheten, kvaliteten och tillgängligheten i fråga om tjänster för unga,

6) sköta det internationella samarbetet,

7) handha övriga uppgifter som anvisas av undervisnings- och kulturministeriet.

Undervisnings- och kulturministeriet svarar för sektorstyrningen av ungdomsväsendet inom regionaförvaltningen.

2 §
Det riksomfattande programmet för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken

Det riksomfattande programmet för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken

1) samordnar de mål och åtgärder som de ministerier som är centrala med tanke på ungas uppväxt- och levnadsvillkor angett och genom vilka ministerierna inom sina ansvarsområden främjar uppnåendet av målen enligt 2 § i ungdomslagen (1285/2016) under programperioden,

2) innefattar riktlinjer för stödet till ungdomsarbete och ungdomsverksamhet, inklusive tyngdpunkterna för godkännande av rätten till statsbidrag i fråga om sådana kompetenscentrum på ungdomsområdet som avses i 19 § i ungdomslagen, och

3) ställer nationella mål för den europeiska och internationella verksamheten på ungdomsområdet.

I beredningen av programmet ska genomgripande beaktas

1) Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter samt övriga internationella åtaganden Finland ingått som anknyter till ungdomslagens tillämpningsområde.

2) Europeiska unionens och Europarådets ungdomspolitiska mål, och

3) mångfalden bland unga samt unga som hör till olika minoriteter.

3 §
Statens ungdomsråd

Vid bedömningen av konsekvenserna av statsförvaltningens åtgärder ska statens ungdomsråd beakta statsbudgetens anslag för ungas uppväxt- och levnadsvillkor. En gång per regeringsperiod utarbetar rådet för statsrådet en utvärdering av genomförandet av det riksomfattande programmet för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken och lägger fram förslag till eventuella ändringsbehov i programmet.

Rådet har en ordförande, två vice ordförande och dessutom högst 15 medlemmar. Statsrådet kallar medlemmarna i rådet efter att ha hört aktörer på ungdomsområdet. I rådet finns sakkunniga företrädare för ungdomsarbetet, ungdomspolitiken och ungdomsverksamheten. I rådet finns dessutom företrädare för de politiska partierna i riksdagen.

Rådets mandatperiod motsvarar riksdagens valperiod så att det tillsätts inom sex månader från valperiodens början och mandatperioden fortgår tills nästa råd har tillsatts. Om en medlem av rådet begär att få avgå under mandatperioden utnämner undervisnings- och kulturministeriet en ny medlem i hans eller hennes ställe för den återstående mandatperioden.

Rådet är beslutfört när sammanträdets ordförande och minst hälften av medlemmarna är närvarande. Rådet beslutar självständigt om tillsättande av eventuella sektioner samt om deras sammansättning. Representanter och permanenta sakkunniga som utsetts av undervisnings- och kulturministeriet har närvaro- och yttranderätt vid rådets sammanträden.

Rådet har en generalsekreterare och dessutom kan rådet ha annan personal. Rådets kontorsuppgifter sköts vid undervisnings- och kulturministeriet. Ministeriet utser personalen för rådets mandatperiod.

Ministeriet beslutar om sammanträdesarvoden och ersättningar som betalas till rådets ordförande, vice ordförande, medlemmar och sakkunniga.

4 §
Utvärderings- och understödskommissionen

När utvärderings- och understödskommissionen utför sina uppgifter i statsunderstödsärenden lägger den fram en motiverad synpunkt på hur de förutsättningar som anges i ungdomslagen uppfylls.

Utvärderings- och understödskommissionen har en ordförande, en vice ordförande och dessutom högst sju medlemmar. Statsrådet kallar medlemmarna i kommissionen efter att ha hört aktörer på ungdomsområdet. Medlemmarna i kommissionen är förtrogna med verksamheten i riksomfattande organisationer på ungdomsområdet, med ungdomsarbetet och ungdomspolitiken samt med ungdomsverksamheten.

Kommissionens mandatperiod motsvarar riksdagens valperiod så att den tillsätts inom sex månader från valperiodens början och mandatperioden fortgår tills nästa kommission har tillsatts. Om en medlem av kommissionen begär att få avgå under mandatperioden utnämner undervisnings- och kulturministeriet en ny medlem i hans eller hennes ställe för den återstående mandatperioden.

Kommissionen är beslutför när sammanträdets ordförande och minst hälften av medlemmarna är närvarande. Representanter och permanenta sakkunniga som utsetts av undervisnings- och kulturministeriet har närvaro- och yttranderätt vid kommissionens sammanträden.

Kommissionen har en generalsekreterare och dessutom kan kommissionen ha annan personal. Kommissionens kontorsuppgifter sköts vid undervisnings- och kulturministeriet. Ministeriet utser personalen för kommissionens mandatperiod.

Ministeriet beslutar om sammanträdesarvoden och ersättningar som betalas till kommissionens ordförande, vice ordförande, medlemmar och sakkunniga.

5 §
Godkännande av en riksomfattande organisation på ungdomsområdet som berättigad till statsbidrag

För att godkännas som en riksomfattande organisation på ungdomsområdet ska organisationen ansöka om rätt till statsbidrag hos undervisnings- och kulturministeriet enligt ministeriets anvisningar. Ministeriet gör en bedömning av huruvida sökanden uppfyller förutsättningarna för rätt till statsbidrag enligt 17 § i ungdomslagen. Bedömningen görs på basis av organisationens planerade och genomförda verksamhet. Utvärderings- och understödskommissionen ger ett utlåtande i ärendet.

Vid bedömning av kvaliteten på organisationens verksamhet beaktas hur regelbunden och etablerad verksamheten är samt hur organisationens ekonomi och förvaltning har skötts. Vid bedömningen av verksamhetens omfattning beaktas hur tillgänglig verksamheten är i fråga om den målgrupp som organisationen angett. Vid bedömningen av verksamhetens samhälleliga verkningar beaktas verksamhetens betydelse inom ungdomsarbetet och ungdomspolitiken samt på organisationens verksamhetsområde. Vid bedömningen av hur rikstäckande verksamheten är beaktas verksamhetens regionala täckning. Organisationens verksamhet anses vara rikstäckande när den täcker minst tre landskap.

Som berättigad till statsbidrag kan godkännas en organisation

1) vars totala medlemsantal eller vars kretsorganisationers och lokalföreningars sammanräknade antal personmedlemmar till av minst två tredjedelar består av unga (ungdomsorganisation),

2) där åtminstone en del av verksamheten är verksamhet som sker på de ungas initiativ och de unga har självständig beslutande- och budgeträtt för den delen av verksamheten (organisation som främjar ungdomsverksamhet),

3) där åtminstone en del av verksamheten är ungdomsarbete och denna del kan avskiljas från organisationens övriga verksamhet (organisation som bedriver ungdomsarbete), eller

4) vars huvudsakliga syfte är att erbjuda tjänster för organisationer på ungdomsområdet, kommuner eller andra sammanslutningar på ungdomsområdet (serviceorganisation på ungdomsområdet).

Avvikelse från grunderna för godkännande enligt 3 mom. eller från definitionen av rikstäckande verksamhet kan göras i fråga om en organisation som anses vara representativ på riksnivå för en språklig eller annan minoritet eller inom sitt verksamhetsområde, förutsatt att organisationens verksamhet dock har tillräcklig täckning i förhållande till den målgrupp som organisationen har angett.

6 §
Beviljande av statsunderstöd till en riksomfattande organisation på ungdomsområdet

Vid beviljande av statsunderstöd till en riksomfattande organisation på ungdomsområdet gör undervisnings- och kulturministeriet en bedömning av organisationens planerade och genomförda verksamhet. Utvärderings- och understödskommissionen lägger fram ett förslag i ärendet.

Vid bedömning av kvaliteten på organisationens verksamhet beaktas verksamhetens målinriktning, utveckling, uppföljningen av den egna verksamheten och utvärderingen av hur målen uppnåtts. Vid bedömning av verksamhetens omfattning beaktas volymen och mångsidigheten i fråga om organisationens verksamhet, antalet unga som deltar i verksamheten, hur rikstäckande verksamheten är samt verksamhetens tillgänglighet. Vid bedömning av verksamhetens samhälleliga verkningar beaktas verksamhetens betydelse inom ungdomsarbetet och ungdomspolitiken samt på organisationens verksamhetsområde.

Vid bedömning av organisationens ekonomiska förvaltning beaktas verksamhetens kostnader i förhållande till rikstäckningen och till kvaliteten samt förvaltnings- och personalkostnadernas andel av de totala kostnaderna.

Vid bedömning av organisationens främjande av delaktighet beaktas hur organisationen erbjuder unga en möjlighet att delta i organisationens beslutsfattande och hur organisationen på andra sätt främjar ungas förmåga och förutsättningar att verka i samhället.

7 §
Godkännande av ett riksomfattande kompetenscentrum på ungdomsområdet som berättigat till statsbidrag

Ett riksomfattande kompetenscentrum på ungdomsområdet kan vara en kommun, en samkommun, ett aktiebolag, ett andelslag, en högskola, en förening eller en stiftelse, eller en sammanslutning av dessa som grundar sig på avtal.

För att godkännas som kompetenscentrum på ungdomsområdet ska organisationen ansöka om rätt till statsbidrag hos undervisnings- och kulturministeriet enligt ministeriets anvisningar. Ministeriet gör en bedömning av huruvida sökanden uppfyller förutsättningarna för rätt till statsbidrag enligt 19 § i ungdomslagen. Utvärderings- och understödskommissionen ger ett utlåtande i ärendet.

Kompetenscentrumets rikstäckande betydelse och samhälleliga verkningar på ungdomsområdet bedöms genom att verksamheten, uppgifterna och kompetensen granskas i förhållande till det gällande riksomfattande programmet för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken. Vid bedömning av den helhet som kompetenscentrumen bildar beaktas centrumens verksamhet och kompetens i förhållande till riksomfattande behov av att utveckla ungdomsarbetet och ungdomspolitiken.

Utöver vad som föreskrivs i ungdomslagens 19 § 2 moment, är det en förutsättning för att ett kompetenscentrum ska godkännas som berättigat till statsbidrag att

1) centrumets verksamhet är målinriktad, betydelsefull och ekonomisk,

2) centrumet sköter sin ekonomi och förvaltning väl,

3) centrumets personal har den kompetens som behövs för att utföra uppgifterna,

4) centrumet har ett samarbetsnätverk som är ändamålsenligt med tanke på utförandet av uppgifterna, och

5) centrumet har ett system för uppföljning och utvärdering av verksamheten.

8 §
Beviljande av statsunderstöd till ett riksomfattande kompetenscentrum på ungdomsområdet

Statsunderstöd beviljas för uppgifter som undervisnings- och kulturministeriet och kompetenscentrumet gemensamt avtalat om. Utvärderings- och understödskommissionen lägger fram ett förslag i ärendet.

Vid bedömning av kompetenscentrumets uppgifter, verksamhetens kvalitet och samhälleliga verkningar beaktas i fråga om centrumet

1) serviceförmågan,

2) nyckeltalen som mäter verksamhetens kvalitet och omfattning,

3) verksamhetens målinriktning, ekonomi samt hur ekonomin och förvaltningen skötts,

4) personalens yrkeskunskap och kompetens, och

5) bokföringen, som ska ordnas så att kostnaderna för verksamhet som stöds med statsunderstöd för ungdomsarbete framgår av den.

9 §
Godkännande av en ungdomscentral som berättigad till statsbidrag

En kommun, en samkommun, ett aktiebolag, ett andelslag, en förening eller en stiftelse kan fungera som ungdomscentral.

För att godkännas som ungdomscentral ska organisationen ansöka om rätt till statsbidrag hos undervisnings- och kulturministeriet enligt ministeriets anvisningar. Ministeriet gör en bedömning av huruvida sökanden uppfyller förutsättningarna för rätt till statsbidrag enligt 20 § i ungdomslagen.

Vid bedömning av ungdomscentralens samhälleliga verkningar beaktas verksamhetens tillgänglighet och samarbetsnätverk samt beredskapen att utveckla ungdomsarbetet. Vid bedömning av helheten som ungdomscentralerna bildar, beaktas varje centrals storlek, centralernas geografiska läge och hur mångsidig den verksamhet är som ungdomscentralerna tillhandahåller.

Utöver vad som föreskrivs i 20 § 2 moment i ungdomslagen är det en förutsättning för att en ungdomscentral ska godkännas som berättigad till statsbidrag att

1) centralens verksamhet huvudsakligen är riktad till unga,

2) centralens verksamhet är målinriktad, betydelsefull och ekonomisk,

3) centralens ekonomi och förvaltning sköts väl,

4) centralens läge, omgivning, lokaler och utrustning lämpar sig för handledd verksamhet året om och att centralens verksamhet täcker flera kommuners område,

5) centralen har en yrkesperson inom ungdomsarbete som svarar för ungdomsarbetet, tillräcklig handledningspersonal och tillräcklig kompetens inom ungdomsarbete,

6) centralen sörjer för säkerheten i sin verksamhet och omgivning, och

7) centralen har ett system för uppföljning och utvärdering av verksamheten.

10 §
Beviljande av statsunderstöd till en ungdomscentral

Statsunderstöd beviljas för uppgifter som avtalats i ett målstyrningsförfarande mellan undervisnings- och kulturministeriet och ungdomscentralen.

Vid bedömning av behovet av understöd beaktas centralens ekonomiska ställning. Vid bedömning av den ekonomiska ställningen beaktas intäkterna från centralens egen verksamhet, andelen av de totala kostnaderna i fråga om annan verksamhet än ungdomsverksamhet samt verksamhetens produktivitet.

Vid bedömning av ungdomscentralens uppgifter, verksamhetens kvalitet och samhälleliga verkningar beaktas i fråga om centralen

1) serviceförmågan samt responsen från målgruppen och samarbetsnätverket,

2) nyckeltalen som mäter verksamhetens kvalitet och omfattning och som det avtalats om i målstyrningsförfarandet,

3) verksamhetens målinriktning, ekonomi samt hur centralens ekonomi och förvaltning sköts,

4) personalens yrkeskunskap och kompetens,

5) det totala antalet personer som deltagit i verksamheten och andelen unga,

6) antalet unga som deltar i handledningen i förhållande till övrig användning bland unga,

7) antalet inkvarteringsdygn i fråga om unga och det totala antalet inkvarteringsdygn,

8) främjande av hållbar utveckling, och

9) bokföringen, som ska ordnas så att kostnaderna för verksamhet som stöds med statsunderstöd för ungdomsarbete framgår av den.

11 §
Godkännande av verkstadsverksamhet för unga som berättigad till statsbidrag

Den som anordnar verkstadsverksamhet för unga kan vara en kommun, en samkommun, ett aktiebolag, ett andelslag, en förening eller en stiftelse.

För att godkännas som anordnare av verkstadsverksamhet för unga ska organisationen ansöka om rätt till statsbidrag hos undervisnings- och kulturministeriet enligt ministeriets anvisningar. Ministeriet gör om bedömning av huruvida sökanden uppfyller förutsättningarna för rätt till statsbidrag enligt 21 § i ungdomslagen.

Vid bedömning av verkstadsverksamhetens kvalitet och samhälleliga verkningar beaktas hur de ungas möjligheter att få utbildning, arbete eller någon annan service de behöver har förbättrats efter verkstadsperioden.

Utöver vad som föreskrivs i 21 § 2 moment i ungdomslagen, är det en förutsättning för att verkstadsverksamhet för unga ska godkännas som berättigad till statsbidrag att

1) verksamheten är målinriktad, betydelsefull och ekonomisk,

2) ekonomin och förvaltningen sköts väl,

3) verkstaden för unga har en tillräcklig mängd träningspersonal med ändamålsenligt kunnande inom träning,

4) verksamheten i fråga om lokalerna och utrustningen lämpar sig för handledd verksamhet året om, och

5) den som anordnar verkstadsverksamhet har ett system för uppföljning och utvärdering av verksamheten som verifierar verkningarna av träningen som de unga fått.

12 §
Beviljande av statsunderstöd till verkstadsverksamhet för unga

När statsunderstöd beviljas beaktas vid bedömningen av verkstadsverksamhetens kvalitet och samhälleliga verkningar i fråga om verkstaden

1) serviceförmågan samt responsen från målgruppen och samarbetsnätverket,

2) uppgifter om verksamhetens resultat,

3) verksamhetens målinriktning, ekonomi samt hur ekonomin och förvaltningen sköts,

4) personalens yrkeskunskap och kompetens,

5) verksamhetens kontinuitet och huruvida verksamheten pågår året om,

6) lokalernas lämplighet för verksamheten, och

7) bokföringen, som ska ordnas så att kostnaderna för verksamhet som stöds med statsunderstöd för ungdomsarbete framgår av den.

13 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 13 april 2017.

Helsingfors den 6 april 2017

Undervisnings- och kulturminister
Sanni Grahn-Laasonen

Direktör Georg
Henrik Wrede

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.