207/2017

Helsingfors den 7 april 2017

Lag om ändring av 38 och 39 § i statstjänstemannalagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i statstjänstemannalagen (750/1994) 38 och 39 § som följer:

38 §

Sedan myndigheten konstaterat att permittering är nödvändig ska den omedelbart och, om möjligt, senast tre månader före permitteringens början tillställa förtroendemannen förhandsmeddelande om permitteringen. I förhandsmeddelandet ska nämnas permitteringens orsak, beräknade begynnelsetidpunkt och längd samt en uppskattning av antalet permitterade tjänstemän inom varje yrkesgrupp.

39 §

Det meddelande om permittering som avses i 36 § 1 mom. ska ges tjänstemannen personligen, om inte myndigheten och den förtroendeman som saken berör kommer överens om något annat. I meddelandet ska nämnas orsaken till permitteringen, begynnelsetidpunkten och tidsbestämd permitterings längd samt, i fråga om permittering tills vidare, denna permitterings beräknade längd. Myndigheten ska på tjänstemannens begäran ge ett skriftligt intyg om permitteringen. Meddelandet om permittering ska dessutom delges den förtroendeman som saken berör.

Den skyldighet att anmäla om permittering som avses i 1 mom. föreligger dock inte i de fall då myndigheten av någon annan orsak än permittering inte är skyldig att betala lön som hänför sig till permitteringstiden.

Myndigheten kan med tjänstemannens samtycke ändra tidpunkten för när en permittering börjar eller upphör eller återkalla en permittering. Har en tjänsteman permitterats tills vidare, ska meddelande om att arbetet återupptas tillställas honom minst en vecka i förväg.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2017.

RP 257/2016
AjUB 1/2017
RSv 7/2017

Helsingfors den 7 april 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.