203/2017

Helsingfors den 7 april 2017

Lag om ändring av djurskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i djurskyddslagen (247/1996) 26 b §, sådan den lyder i lag 1389/2015, och

fogas till lagen en ny 5 a § som följer:

5 a §
Vissa skyldigheter för den som äger eller håller produktionsdjur samt djurskötares behörighet

Den som äger eller håller produktionsdjur ska se till att det finns ett tillräckligt antal behöriga djurskötare som sköter om djuren. Den som sköter om produktionsdjur ska ha sådan utbildning eller annan tillräcklig kompetens som behövs med beaktande av djurarten och som möjliggör en ändamålsenlig skötsel av djuren. De som äger eller håller djur ska förse de personer som de anställer eller anlitar för att sköta och hantera djuren med instruktioner om och handledning i fråga om de krav som gäller djurens välbefinnande.

Med produktionsdjur avses djur som föds upp eller hålls för produktion av livsmedel, ull, skinn eller päls eller för annan typ av produktion. Med produktionsdjur avses dock inte

1) vilda djur,

2) djur som hålls för deltagande i tävlingar, utställningar, kulturella eller idrottsliga evenemang och motsvarande aktiviteter,

3) djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål.

Närmare bestämmelser om utbildning för eller annan kompetens hos personer som sköter produktionsdjur får utfärdas genom förordning av statsrådet.

26 b §
Behörighet för den som håller broilrar

En fysisk person som håller broilrar och ansvarar för skötseln av minst 500 fåglar ska ha kompetens som motsvarar minst en examensdel, fastställd av Utbildningsstyrelsen, med specialisering på slaktfjäderfä. Över kompetensen ska dessutom finnas ett intyg över avlagd examensdel utfärdat av en utbildningsanordnare som undervisnings- och kulturministeriet har beviljat tillstånd att ordna grundläggande yrkesutbildning eller yrkesinriktad tilläggsutbildning eller av den examenskommission som svarar för examen i fråga. Med broiler avses en fågel av arten Gallus gallus som föds upp för slakt.

I de fall som hör till tillämpningsområdet för lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1384/2015) beslutar Livsmedelssäkerhetsverket, med iakttagande av den lagen, om den rätt att hålla broilrar i Finland som yrkeskvalifikationer som har förvärvats utomlands medför.


Denna lag träder i kraft den 12 april 2017.

RP 267/2016
JsUB 4/2017
RSv 20/2017

Helsingfors den 7 april 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.