188/2017

Helsingfors den 6 april 2017

Statsrådets förordning om ändring av 6 och 13 § i statsrådets förordning om ett kvotsystem för det kommersiella fisket

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om ett kvotsystem för det kommersiella fisket (1050/2016) 6 och 13 § som följer:

6 §
Särskilda fiskekvoter

Av Finlands fiskekvoter reserveras för kommersiella fiskare sådana särskilda fiskekvoter som avses i 18 § i genomförandelagen enligt följande:

1) för fiske med nät efter strömming och sådant småskaligt trål- och ryssjefiske efter strömming som avses i 13 § samt för bifångster av strömming i kommersiellt fiske efter andra fiskarter än strömming eller vassbuk en särskild fiskekvot på 700 ton av strömmingskvoten för Finska viken och centrala Östersjön, samt en särskild fiskekvot på 1 600 ton av strömmingskvoten för Bottniska viken,

2) för fiske med nät och ryssja och i 13 § avsett småskaligt trålfiske efter vassbuk samt för bifångster av vassbuk i kommersiellt fiske efter andra fiskarter än strömming eller vassbuk en särskild fiskekvot på 150 ton av vassbukskvoten,

3) för fångster av lax vid fiske efter andra fiskarter en särskild fiskekvot på 300 laxar av laxkvoten för centrala Östersjön och Bottniska viken samt en särskild fiskekvot på 150 laxar av laxkvoten för Finska viken.

En i 1 mom. avsedd bifångst av strömming, vassbuk eller lax får utgöra högst 50 procent av den sammanlagda fångst som lossas från fiskefartyget.

13 §
Småskaligt trål- och ryssjefiske efter strömming och vassbuk

En kommersiell fiskare får inom ramen för de särskilda fiskekvoter för strömming som avses i 6 § fiska högst 20 ton strömming per år med ryssja. Den strömmingsfångst som överskrider 20 ton registreras i den kommersiella fiskarens aktörsspecifika fiskekvot för ryssjefiske.

En kommersiell fiskare får med trål från ett fiskefartyg med en total längd på mindre än 12 meter fiska högst 20 ton strömming per år och 10 ton vassbuk per år inom ramen för de särskilda fiskekvoter för strömming och vassbuk som avses i 6 §. Den strömmingsfångst som överskrider 20 ton och den vassbuksfångst som överskrider 10 ton registreras i den kommersiella fiskarens aktörsspecifika fiskekvot för trålfiske.


Denna förordning träder i kraft den 8 april 2017.

Helsingfors den 6 april 2017

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Konsultativ tjänsteman
Orian Bondestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.