184/2017

Helsingfors den 27 mars 2017

Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om finansministeriets arbetsordning

I enlighet med finansministeriets beslut

ändras i finansministeriets förordning om finansministeriets arbetsordning (966/2005) 2 § 4 mom., 3 § 7 punkten, 6 § 3 punkten, 7 § 15 punkten, 11 § 1 punkten, 18 och 19 §, 21 § 1 mom., 22, 26 och 27 §, 39 § 1 mom., 40 § 2 mom. samt 50 § 2 och 3 mom.,

av dem 2 § 4 mom., 6 § 3 punkten, 11 § 1 punkten, 21 § 1 mom., 26 och 27 § samt 50 § 2 mom. sådana de lyder i förordning 209/2016, 3 § 7 punkten och 7 § 15 punkten sådana de lyder i förordning 1253/2014, 18 § sådan den lyder i förordningarna 326/2010, 1271/2011, 477/2013 och 209/2016, 19 § sådan den lyder i förordningarna 1271/2011, 477/2013 och 209/2016, 22 § sådan den lyder i förordningarna 834/2013 och 209/2016, 39 § 1 mom. sådant det lyder i förordning 477/2013, 40 § 2 mom. sådant det lyder i förordning 1271/2011 och 50 § 3 mom. sådant det lyder i förordning 842/2012, samt

fogas till 2 §, sådan den lyder i förordning 209/2016, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 och 3 mom. samt det ändrade 4 mom. blir 3–5 mom., till 3 §, sådan den lyder i förordning 1253/2014, ett nytt 2 mom. och till 7 §, sådan den lyder i förordning 1253/2014, en ny 16 punkt som följer:

2 §
Avdelningar och stabsorgan

Finansmarknadsavdelningen är direkt underställd understatssekreteraren för internationella ärenden och finansmarknadsärenden. Personal- och förvaltningspolitiska avdelningen, kommun- och regionförvaltningsavdelningen och informations- och kommunikationstekniska avdelningen inom den offentliga förvaltningen (OffICT) är direkt underställda understatssekreteraren för förvaltningspolitik.


Vad som i denna arbetsordning sägs om avdelningar, gäller utöver de i 1 mom. omnämnda verksamhetsenheterna i tillämpliga delar även den i 3 mom. omnämnda finanscontrollerfunktionen och de i 4 mom. avsedda stabsorganen.

3 §
Ekonomiska avdelningen

Ekonomiska avdelningen bereder ärenden som gäller


7) publicering av ekonomiska översikter, prognoser och bedömningar av prognosavvikelser samt annan ekonomisk informationsverksamhet,


Ekonomiska avdelningen är självständig och oberoende i sin verksamhet när den utarbetar prognoser för makroekonomin och den offentliga ekonomin.

6 §
Finansmarknadsavdelningen

Finansmarknadsavdelningen bereder ärenden som gäller


3) verksamheten vid företag som tillhandahåller finansiella tjänster såsom kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, förvaltare av alternativa investeringsfonder och fastighetsfonder,


7 §
Personal- och förvaltningspolitiska avdelningen (Statens arbetsmarknadsverk)

Personal- och förvaltningspolitiska avdelningen bereder ärenden som gäller


15) statens upphandlingsverksamhet och aktiebolaget Hansel,

16) Jubileumsfonden för Finlands självständighet.

11 §
Utvecklings- och förvaltningsfunktionen

Utvecklings- och förvaltningsfunktionen bereder ärenden som gäller

1) utvecklingen och koordineringen av förvaltningsområdets resultatstyrning samt ledningen av ägarstyrningen med stöd från ministeriets övriga avdelningar i enlighet med den indelning i avdelningarnas ansvarsområden som anges i denna förordning,


18 §
Lednings- och styrningsansvar

Ministern leder verksamheten vid ministeriet och inom förvaltningsområdet.

Ministern bistås och företräds av statssekreteraren, som har utnämnts för ministerns mandatperiod, på det sätt som föreskrivs om statssekreterarens uppgifter i 44 § i reglementet för statsrådet (262/2003) och i enlighet med vad ministern vid behov särskilt har bestämt närmare.

Statssekreteraren som kanslichef ansvarar såsom övrig tjänstemannaledning för ledningen av ministeriet. Statssekreteraren som kanslichef biträds vid ledningen av ministeriet av understatssekreterarna, förvaltnings- och utvecklingsdirektören samt finanspolitiska samordnaren.

Understatssekreteraren för internationella ärenden och finansmarknadsärenden leder resultatstyrningen vid ämbetsverken och inrättningarna inom verksamhetsområdet för finansmarknadsavdelningen. Understatssekreteraren för förvaltningspolitik leder resultatstyrningen vid ämbetsverken och inrättningarna inom verksamhetsområdet för personal- och förvaltningspolitiska avdelningen, kommun- och regionförvaltningsavdelningen samt informations- och kommunikationstekniska avdelningen inom den offentliga förvaltningen samt beredningen av ärenden som gäller Senatfastigheter. Förvaltnings- och utvecklingsdirektören leder resultatstyrningen vid de övriga ämbetsverken och inrättningarna inom förvaltningsområdet samt ägarstyrningen av bolagen inom förvaltningsområdet. Statssekreteraren som kanslichef leder beredningen av ärenden som gäller fonder utanför statsbudgeten.

Om ministern inte beslutat något annat om arbetsfördelningen, bistås statssekreteraren som kanslichef, understatssekreterarna och förvaltnings- och utvecklingsdirektören av avdelningarna vid beredningen av ärenden i enlighet med den ovan i denna arbetsordning angivna indelningen av avdelningarnas verksamhetsområden samt av beredningsgrupper eller tjänstemän som de särskilt utsett vid behov.

Avdelningscheferna svarar för ledningen av sina avdelningar.

19 §
Resultatmål

Ministern ställer upp de strategiska resultatmålen för ministeriet samt för ämbetsverken och inrättningarna på föredragning av statssekreteraren som kanslichef.

Statssekreteraren som kanslichef för resultatdiskussionerna om de strategiska resultatmålen med understatssekreterarna, förvaltnings- och utvecklingsdirektören samt finanspolitiska samordnaren. Statssekreteraren som kanslichef samt understatssekreterarna ingår ledningsavtalen med avdelningscheferna för sina underlydande avdelningar om de årliga resultatmålen.

Understatssekreterarna för resultatdiskussionerna om de strategiska resultatmålen med de ämbetsverk och inrättningar inom förvaltningsområdet vars styrning ankommer på de underlydande avdelningarna samt ingår ledningsavtalen om de årliga resultatmålen med cheferna för dessa ämbetsverk och inrättningar. Förvaltnings- och utvecklingsdirektören för resultatdiskussionerna med de övriga ämbetsverken och inrättningarna inom förvaltningsområdet och statssekreteraren som kanslichef ingår ledningsavtalen med cheferna för dessa ämbetsverk och inrättningar.

Avdelningscheferna ställer upp de övriga resultatmålen för avdelningarna och fastställer verksamhetsplanerna för avdelningarna utifrån de resultatdiskussioner som de för med enhetscheferna.

Resultat- och utvecklingsdiskussionerna vid ministeriet ska genomföras utifrån verkställandet av strategin och ledande på personalnivå.

21 §
Samordnande ledningsgruppen och tjänstemannaledningsgruppen

Statssekreteraren som kanslichef leder och bistås av en samordnande ledningsgrupp som består av understatssekreterarna, förvaltnings- och utvecklingsdirektören, finanspolitiska samordnaren samt kommunikationsdirektören. Samordnande ledningsgruppen stöder statssekreteraren som kanslichef vid ledningen av ministeriet och vid den strategiska styrningen av förvaltningsområdet. Samordnande ledningsgruppen lämnar vid behov över sakhelheter som har beröringspunkter med mer än ett samordningsområdes eller en avdelnings ansvarsområde till tjänstemannaledningsgruppen och andra styrnings- och beredningsgrupper för behandling.


22 §
Andra styrnings- och beredningsgrupper

Statssekreteraren som kanslichef tillsätter styrningsgrupperna för finanspolitik och förvaltningspolitik, styrningsgruppen för internationella ärenden och finansmarknadsärenden samt resultatstyrningsgruppen för förvaltningsområdet. Statssekreteraren som kanslichef kan tillsätta andra styrningsgrupper eller beredningsgrupper med uppdrag att bereda ärenden.

Statssekreteraren som kanslichef leder styrningsgruppen för finanspolitik bistådd av finanspolitiska samordnaren och förvaltningspolitiska styrningsgruppen bistådd av understatssekreteraren för förvaltningspolitik. Understatssekreteraren för internationella ärenden och finansmarknadsärenden leder styrningsgruppen för internationella ärenden och finansmarknadsärenden och informationsdirektören leder resultatstyrningsgruppen för förvaltningsområdet.

26 §
Understatssekreterarnas uppgifter

Understatssekreteraren för internationella ärenden och finansmarknadsärenden leder och samordnar i egenskap av biträde till statssekreteraren som kanslichef särskilt beredningen av ärenden som hör till verksamhetsområdet för finansmarknadsavdelningen, EU-sekretariatet och enheten för internationella finansiella ärenden samt beredningen av ärenden som behandlas vid Europeiska unionens ekonomiska och finansiella kommitté. Dessutom utvecklar och leder understatssekreteraren beredningen av ärenden som hör till budgetavdelningens verksamhetsområde och som gäller Europeiska unionens egna medel, den fleråriga budgetramen och den årliga budgeten.

Understatssekreteraren för förvaltningspolitik leder och samordnar i egenskap av biträde till statssekreteraren som kanslichef beredningen av ärenden inom personal- och förvaltningspolitiska avdelningens, kommun- och regionförvaltningsavdelningens och den offentliga förvaltningens informations- och kommunikationstekniska avdelnings verksamhetsområden som hör till förvaltningspolitiska samordningsområdet.

27 §
Förvaltnings- och utvecklingsdirektörens uppgifter

Förvaltnings- och utvecklingsdirektören utvecklar och leder i egenskap av biträde till statssekreteraren som kanslichef resultatstyrningen och ägarstyrningen inom förvaltningsområdet samt ministeriets interna verksamhet, organisation och personalpolitik.

39 §
Fastställande av semestrar

Statssekreterarens, statssekreterarens som kanslichef, understatssekreterarens och finanspolitiska samordnarens semestrar fastställs av förvaltnings- och utvecklingsdirektören. Understatssekreterarna fastställer semestrarna för avdelningscheferna för sina underlydande avdelningar och förvaltnings- och utvecklingsdirektören fastställer semestrarna för övriga avdelningschefer. Förvaltnings- och utvecklingsdirektörens semestrar fastställs av ekonomidirektören.


40 §
Förordnande om tjänsteresor

Understatssekreterarna utfärdar förordnanden om tjänsteresor för avdelningscheferna för sina underlydande avdelningar, och förvaltnings- och utvecklingsdirektören utfärdar förordnanden om tjänsteresor för övriga avdelningschefer.


50 §
Tjänstledigheter beroende på prövning om vilka beslut fattas i ministeriet

Understatssekreteraren beviljar på föredragning av avdelningschefen tjänstledighet beroende på prövning för tjänstemän som lyder direkt under avdelningschefen i fråga om de avdelningar som lyder under understatssekreteraren, och förvaltnings- och utvecklingsdirektören i fråga om de övriga avdelningarna. Understatssekreteraren för internationella ärenden och finansmarknadsärenden beviljar på föredragning av stabsorganets chef tjänstledighet beroende på prövning för tjänstemän i EU-sekretariatet och enheten för internationella finansiella ärenden.

Understatssekreteraren beviljar på föredragning av förvaltnings- och utvecklingsdirektören tjänstledighet beroende på prövning för högst tre månader för avdelningschefer i fråga om de avdelningar som lyder under understatssekreteraren, och kanslichefen som statssekreterare i fråga om de övriga avdelningarna. Förvaltnings- och utvecklingsdirektören beviljar på föredragning av personalchefen tjänstledighet beroende på prövning för tjänstemän som direkt lyder under förvaltnings- och utvecklingsdirektören och för personal utanför avdelningarna.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.

Helsingfors den 27 mars 2017

Finansminister
Petteri Orpo

Lagstiftningsråd
Salla Kalsi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.