176/2017

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 24 mars 2017

Lag om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Ikraftträdande

De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det i Helsingfors den 30 september 2016 mellan Republiken Finlands regering och Konungariket Norges regering ingångna avtalet om fisket i Tana älvs vattendrag gäller som lag sådana som Finland har förbundit sig till dem.

2 §
Avtal om avvikelse från bestämmelserna i fiskestadgan

Jord- och skogsbruksministeriet gör med Norges regering eller den myndighet som utsetts av Norges regering upp ett i artiklarna 6 och 7 avsett avtal om avvikelse från bestämmelserna i fiskestadgan samt ett protokoll om uppfyllande av förutsättningarna enligt fiskestadgan för de på förhand överenskomna regleringsåtgärder som avses i artikel 5. När avtalet görs upp ska den förhandlingsplikt som avses i 9 § i sametingslagen (974/1995) iakttas.

Genom avtal får avvikelse göras från de bestämmelser i fiskestadgan som gäller

1) förbud mot eller begränsningar i fisket med vissa fångstredskap eller fiskemetoder,

2) förbud mot eller begränsningar i fisket vid vissa tidpunkter eller i vissa områden,

3) begränsningar i antalet fiskeredskap som används,

4) fångstkvoter,

5) antal fisketillstånd,

6) indelning av gränsälvssträckningen i fiskezoner,

7) förbud mot att fånga fisk av ett visst kön eller i en viss storleksklass,

8) fångstredskapens utformning, eller

9) andra regleringsåtgärder som är jämförbara med dem i 1–8 punkten och som är knutna till införandet av fiskestadgan.

3 §
Myndighet som beviljar dispens

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland är den behöriga myndighet som avses i 38 § i den till avtalet hörande fiskestadgan.

4 §
Myndighet som svarar för bekämpning av fisksjukdomar

Livsmedelssäkerhetsverket är den behöriga myndighet som avses i artikel 15.7 i avtalet.

5 §
Ländernas gemensamma övervaknings- och forskningsgrupp

Jord- och skogsbruksministeriet avtalar med Norges behöriga myndighet om mandatet för den övervaknings- och forskningsgrupp som avses i artikel 12.2 i avtalet och utser representanter till gruppen.

6 §
Utarbetande och fastställande av en förvaltningsplan

Naturresursinstitutet svarar för Finlands del för beredningen av den förvaltningsplan som avses i artikel 4 i avtalet samt för sådan övervakning av och forskning om fiskbestånden i Tana älvs vattendrag som avses i artikel 12.

Naturresursinstitutet ska bereda planen i samarbete med Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland samt med det i området behöriga fiskeriområdet enligt 23 § i lagen om fiske (379/2015).

Förvaltningsplanen fastställs av jord- och skogsbruksministeriet. Beslut om initiativ enligt artikel 4.5 till den andra parten om ändringar i förvaltningsplanen fattas av jord- och skogsbruksministeriet.

7 §
Fångstregister

Naturresursinstitutet är behörig registerförare för det elektroniska fångstregister som avses i artikel 13 i avtalet och det tillståndsförsäljningsregister som hänför sig till det. Institutet svarar för driften och utvecklingen av det informationssystem som är nödvändigt för att administrera registret i samarbete med den som svarar för försäljningen av fisketillstånd.

Utöver de uppgifter som avses i 30 § i fiskestadgan ska även fiskarens namn och kontaktuppgifter samt använd typ av fisketillstånd föras in i fångstregistret. Uppgifterna i registret ska användas för de ändamål som avses i artikel 13.2 i avtalet. Trots sekretessbestämmelserna får uppgifter i fångstregistret lämnas ut till myndigheter utanför Finland för att fullgöra internationella förpliktelser som är bindande för Finland och anknyter till förvaltningen och skyddet av fiskresurserna. Trots sekretessbestämmelserna får uppgifter även lämnas ut till fisketillsynsmyndigheterna för tillsynsändamål och till fiskerimyndigheterna för planering av förvaltningen av fiskresurserna. Personuppgifter i registret ska gallras ut fem år efter utgången av det år då den berörda personen gjorde sin senaste fångstanmälan. Om inte något annat anges i denna lag, tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) på sekretessbeläggning och utlämnande av personuppgifter och personuppgiftslagen (523/1999) på annan behandling av personuppgifter.

Skyldigheten att rapportera uppgifter om fångst enligt 30 § i fiskestadgan ska också iakttas inom den laxförande del av Tana älvs vattendrag som avses i artikel 2.2 i avtalet. Närmare bestämmelser om förfarandet vid fångstanmälan får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Naturresursinstitutet ska ge fiskaren en kvittering över att de rapporterade fångstuppgifterna mottagits, vilken fiskaren på uppmaning ska visa upp i samband med tillståndsförsäljningen. Mottagningskvitteringen kan ges i elektronisk form eller registreras i tillståndsförsäljningssystemet.

8 §
Ordnandet av försäljningen av fisketillstånd

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland svarar för ordnandet av försäljningen av fisketillstånd enligt artikel 10 i avtalet. Från och med den 1 januari 2019 svarar det i området behöriga fiskeriområdet för ordnandet av försäljningen av fisketillstånd.

Den som svarar för ordnandet av tillståndsförsäljningen kan avtala med en privat serviceproducent eller med ett sådant delägarlag för ett samfällt vattenområde som är innehavare av fiskerätt (serviceproducent) om skötseln av försäljningen av tillstånd för fiske från båt och tillstånd för fiske från strand enligt 4 § 3 och 4 punkten i fiskestadgan. Avtalet kan inte omfatta fisketillstånd som hör till en sådan kvot som avses i 5 § 4 mom. i fiskestadgan.

En serviceproducent ska vara tillförlitlig och sakkunnig. Serviceproducenten ska ha sådan teknisk, ekonomisk och operativ beredskap som krävs för skötseln av uppgiften. Den som svarar för ordnandet av tillståndsförsäljningen ska ingå ett skriftligt avtal med serviceproducenten om uppgiftens innehåll, redovisningen av tillståndsavgifter och annat som behövs för skötseln av uppgiften samt om en skälig avgift som tas ut för utförandet av uppgiften och som betalas av tillståndsköparen och kan utgöra högst fem procent av tillståndets pris.

Den som svarar för ordnandet av tillståndsförsäljningen ska betala in intäkterna från försäljningen av fisketillstånd på jord- och skogsbruksministeriets konto vid en tidpunkt som anges genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

Den som svarar för tillståndsförsäljningen samt varje serviceproducent är skyldig att ordna åtkomst för fiskaren till det elektroniska fångstregistret för uppfyllande av skyldigheten att rapportera fångst. Samma skyldighet åligger andra som upplåter fisketillstånd inom den laxförande del av Tana älvs vattendrag som avses i artikel 2.2 i avtalet.

9 §
Fast bosättning i älvdalarna vid Tana älvs vattendrag

En person anses vara fast bosatt i älvdalarna vid Tana älvs vattendrag på det sätt som avses i 2 § 1 mom. 1 punkten i fiskestadgan, om personens hemkommun enligt 2 § i lagen om hemkommun (201/1994) den sista dagen av det kalenderår som föregick fiskesäsongen var Utsjoki eller Enare, och personen under det år som föregick fiskesäsongen de facto hade bott minst sju månader i älvdalarna vid Tana älvs vattendrag.

10 §
Prissättningen av fisketillstånd

För fisketillstånd som avses i 4 § i fiskestadgan tas följande avgifter ut:

1) allmänt fisketillstånd för lokala fiskare 40 euro/fiskesäsong,

2) spöfisketillstånd för lokala fiskare 150 euro/fiskesäsong, för personer under 18 år dock 40 euro/fiskesäsong,

3) för innehavare av fiskerätt 10 euro/fiskedygn för sådant tillstånd för fiske från båt och 5 euro/fiskedygn för sådant tillstånd för fiske från strand som hör till tillståndskvoten enligt 5 § 4 mom. i fiskestadgan, dock högst sammanlagt 150 euro per fiskesäsong.

Priset för fisketillstånd enligt 4 § 3 och 4 punkten i fiskestadgan baserar sig på gängse pris, där marknadsläget för fisketillstånd av motsvarande slag beaktas när priset bestäms. Priset får bestämmas så att det varierar beroende på tillståndszonen, tillståndstypen och tidpunkten. Priset bestäms genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet inom ramen för följande variationsintervall:

1) tillstånd för fiske från båt 40–150 euro/fiskedygn,

2) tillstånd för fiske från strand 25–150 euro/fiskedygn, och

3) fiske från båt och från strand i Enare älv ovanför Matinköngäs och i Kietsimäjoki  10–150 euro/fiskedygn.

11 §
Grunder för användningen av fisketillståndsintäkter

De medel som flyter in från de fisketillstånd som avses i 4 § i fiskestadgan ska användas för

1) ersättningar som betalas till ägare av ett vattenområde inom gränsälvsområdet för användning som baserar sig på utnyttjande av tillstånden,

2) kostnader för fiskeövervakning och ordnandet av tillståndsförsäljningen, samt

3) kostnader för övervakning av och forskning om fiskebestånden samt drift och utveckling av fångstregistret.

Jord- och skogsbruksministeriet fastställer fördelningen av de tillståndsintäkter som influtit föregående år mellan de användningsändamål som anges i 1 mom. Den som svarar för ordnandet av tillståndsförsäljningen i enlighet med 8 § fördelar tillståndsintäkterna från det föregående året som ersättningar enligt 1 mom. 1 punkten till ägarna av vattenområden inom gränsälvsområdet. Om det belopp som en ägare av ett vattenområde skulle få vid fördelningen är högst 50 euro, delas medlen inte ut till ägaren, utan stannar hos fiskeriområdet. Ersättningarna anses inte vara sådana statsunderstöd som avses i statsunderstödslagen (688/2001). På preskription av ersättningsfordringar tillämpas 85 § i lagen om fiske.

Närmare bestämmelser om grunderna för användningen av de medel som avses i 1 mom. får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

12 §
Särskild fisketillståndskvot

Omfattningen av den fisketillståndskvot som avses i 5 § 4 mom. i fiskestadgan fastställs genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet. När kvotens omfattning fastställs ska hänsyn tas till den andel av fiskerättigheterna som hör till sådana innehavare av fiskerätt som är fast bosatta någon annanstans än i älvdalarna vid Tana älvs vattendrag.

En innehavare av fiskerätt inom tillståndszonen som är fast bosatt någon annanstans än i älvdalarna vid Tana älvs vattendrag och vars andelstal av det gemensamma vattenområde som ligger inom gränsälvsområdet är 0,5 eller som äger ett motsvarande privat vattenområde har per fastighet rätt att köpa ett tillståndsdygn av tillståndskvoten. Ägande som överskrider en sådan ägarandel eller ett sådant ägande av ett vattenområde berättigar till köp av tillståndsdygn i förhållande till ägandets omfattning. Den som svarar för tillståndsförsäljningen ska utifrån en delägarförteckning fastställa en koefficient enligt vilken rätten till tillstånd bestäms.

En innehavare av fiskerätt som är fast bosatt någon annanstans än i älvdalarna vid Tana älvs vattendrag ska vid köp av tillstånd visa omfattningen sin ägarandel eller av sitt ägande av ett vattenområde.

Närmare bestämmelser om fördelningen av tillstånden och förfarandet för beviljandet av dem får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

13 §
Lokal övervakningsgrupp för avtalet

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland tillsätter en lokal övervakningsgrupp med uppgift att utvärdera effekterna av avtalet. Den lokala övervakningsgruppen kan lägga fram förslag och ta initiativ om ordnandet av fisket och förvaltningen av fiskebestånden samt samordna områdets synpunkter. Den lokala övervakningsgruppen ska dessutom förmedla lokal traditionell kunskap till den övervaknings- och forskningsgrupp som avses i artikel 12 i avtalet samt vetenskapliga forskningsresultat om laxbestånden till intressentgrupper.

Den lokala övervakningsgruppen tillsätts för fem år i sänder och består av representanter för innehavarna av fiskerätt, fisketurismföretag, kommunerna inom området, fiskerihushållningsorganisationerna, förvaltningen, fiskeriområdet och sametinget.

14 §
Båtregistret för Tana älv

Det båtregister för Tana älv som avses i 36 § i fiskestadgan är farkostregistret enligt 1 § i lagen om farkostregistret (424/2014).

På registreringen av fiskebåtar i Tana älv tillämpas lagen om farkostregistret med de undantag som föreskrivs nedan i 15–17 §.

15 §
Registrering av båtar

Innan en båt får användas för fiske på gränsälvssträckningen ska båtens ägare registrera den. En båt som registrerats i båtregistret för Tana älv och som identifierats med en registerbeteckning enligt 16 § får inte användas utanför Tana älvs vattendrag.

En innehavare av fiskerätt som är fast bosatt i älvdalarna vid Tana älvs vattendrag har rätt att registrera tre båtar. Om en person eller ett företag som innehas av en person idkar fisketurismverksamhet, har personen eller företaget rätt att registrera femton båtar.

Innehavare av fiskerätt som är fast bosatta någon annanstans än i älvdalarna vid Tana älvs vattendrag har rätt att registrera en båt per fastighet, förutsatt att fastighetens andelstal av ett gemensamt vattenområde inom gränsälvsområdet är 0,5 eller till fastigheten hör ett privat vattenområde av motsvarande storlek.

En person som är fast bosatt i älvdalarna vid Tana älvs vattendrag har rätt att registrera en båt.

Antalet båtar som registrerats i de personers namn som hör till samma hushåll får sammanlagt inte överskrida de högsta antal som nämns ovan. Den person i vars namn en båt registreras får inte vara under 15 år.

Den som i enlighet med 8 § svarar för ordnandet av försäljningen av fisketillstånd fungerar som avtalsregistrerare enligt 28 § 1 mom. i lagen om farkostregistret och sköter de uppgifter som avses i 28 § 2 mom. i lagen om farkostregistret samt utför för Trafiksäkerhetsverkets registreringsbeslut en bedömning av huruvida villkoren för registreringsrätten är uppfyllda. Båtägaren ska redogöra för de omständigheter som gäller registreringsrätten för båten.

16 §
Registerbeteckning och registreringsskylt

I samband med registreringen får båtägaren en registerbeteckning och en registreringsskylt som identifierar båten och som båtägaren är skyldig att fästa på båten. Registreringsskylten får inte överlåtas till någon annan, och om den förstörs eller försvinner ska detta genast meddelas till Trafiksäkerhetsverket. Det är förbjudet att flytta och använda registreringsskylten någon annanstans än på den registrerade båten.

Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare föreskrifter om registreringsskyltens tekniska egenskaper och om hur registerbeteckningen märks ut på den.

17 §
Avregistrering av en båt

En båt ska avregistreras inom tre månader från det att båtägaren inte längre uppfyller villkoren för registreringsrätten för båten, båten har tagits ur bruk eller förstörts, eller om båtägaren skriftligen har bett om avregistrering.

Ägaren är skyldig att returnera registreringsskylten för en avregistrerad båt till den avtalsregistrerare som avses i 15 § 6 mom. inom en månad från det att ägaren fick del av beslutet om avregistrering.

18 §
Ikraftträdande

Bestämmelser om sättandet i kraft av de övriga bestämmelserna i avtalet och om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet.

Genom denna lag upphävs

1) lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Norge angående gemensam fiskeristadga för Tana älvs fiskeområde och den därtill anslutna fiskeristadgan (1197/1989), och

2) lagen om ersättande av förluster på grund av vissa bestämmelser i överenskommelsen angående fiskeristadgan för Tana älv och i den därtill anslutna fiskeristadgan (501/1991).

Den lag som nämns i 2 mom. 2 punkten ska dock tillämpas på ersättningar som hänför sig till förrättningar som Lantmäteriverket har förordnat om före ikraftträdandet av denna lag.

Registreringen av en fiskebåt som registrerats i fiskebåtsregistret för Tana älv med stöd av den lag som nämns i 2 mom. 1 punkten förblir i kraft, om inte något annat följer av 17 § i denna lag.

Vad som i 6 § 2 mom. föreskrivs om samarbetsskyldighet med det behöriga fiskeriområdet vid beredningen av en förvaltningsplan gäller till och med den 31 december 2018 det i 68 § i den upphävda lagen om fiske (286/1982) avsedda fiskeområdet i området.

RP 239/2016
JsUB 2/2017
RSv 16/2017

Helsingfors den 24 mars 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.