172/2017

Helsingfors den 24 mars 2017

Lag om ändring av 32 och 33 § i strålskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i strålskyddslagen (592/1991) rubriken för 32 § och 32 § 1 mom. samt 33 §, sådana de lyder i lag 1142/1998, som följer:

32 §
Skydd för strålningsarbetare

Verksamhetsutövaren ska planera och genomföra skyddet för strålningsarbetare enligt följande principer:

1) den strålning som strålningsarbetarna utsätts för och de faktorer som inverkar på den, med beaktande även av arbetsförhållanden som avviker från det normala, utreds på förhand,

2) arbetsställena indelas vid behov i kontrollerade områden och övervakade områden, samt

3) de strålningsarbetare vars exponering för strålning ska övervakas individuellt klassificeras så att de placeras i en särskild kategori (kategori A).


33 §
Övervakning av hälsotillståndet

I fråga om övervakning av hälsotillståndet hos strålningsarbetare gäller vad som i lagen om företagshälsovård (1383/2001) eller med stöd av den bestäms om hälsoundersökningar av arbetstagare i arbete som medför särskild risk för insjuknande. För övervakningen av hälsotillståndet hos strålningsarbetare som hör till kategori A ska det dessutom utses en läkare (företagsläkare förtrogen med effekterna av strålning). I lagen om godkännande som läkare som utför övervakning av hälsotillståndet hos strålningsarbetare i kategori A (170/2017) finns bestämmelser om behörighetskraven för företagsläkare förtrogna med effekterna av strålning.

En läkare som avses i 1 mom. har särskilt till uppgift att

1) innan arbetet inleds samt minst en gång om året medan arbetet pågår konstatera att en strålningsarbetare som placeras i kategori A är lämplig för arbetet, samt att

2) ge utlåtande om under vilka förutsättningar en strålningsarbetare fortfarande kan vara sysselsatt i strålningsarbete i samma eller motsvarande uppgift, om arbetstagarens exponering för strålning konstateras eller misstänks ha överstigit det föreskrivna maximivärdet.

Verksamhetsutövaren svarar för att en företagsläkare förtrogen med effekterna av strålning får den information och de utredningar om förhållandena på arbetsplatsen som läkaren behöver för att utföra sina uppgifter.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2017.

RP 172/2016
ShUB 2/2017
RSv 6/2017

Helsingfors den 24 mars 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Familje- och omsorgsminister
Juha Rehula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.