152/2017

Helsingfors den 16 mars 2017

Statsrådets förordning om hemliga tvångsmedel och hemliga metoder för inhämtande av information inom Tullen

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 3 kap. 64 § och 5 kap. 4 § i lagen om brottsbekämpning inom Tullen (623/2015), 10 kap. 66 § i tvångsmedelslagen (806/2011) och 7 och 10 § i lagen om Tullens organisation (960/2012):

1 §
Tjänstemän vid Tullens brottsbekämpning och tjänstetecken

Chefen för Tullens bevakningsavdelning är Tullens brottsbekämpningschef.

Enhetschefer som ansvarar för brottsbekämpningen vid Tullens bevakningsavdelning är chefen för verksamhetsenheten för utredning och chefen för verksamhetsenheten för analys och underrättelser.

Tullmän vid Tullens brottsbekämpning är dessutom de tullmän vid Tullens bevakningsavdelning som arbetar med utrednings-, analys- eller kriminalunderrättelseuppgifter.

Tullmän vid Tullens brottsbekämpning får ett av Tullen fastställt tjänstetecken som de ska ha med sig vid tjänsteutövning. Av tjänstetecknet ska tullmannens tjänstebenämning och eventuella ställning som anhållningsberättigad tjänsteman framgå.

2 §
Registrering av hemliga tvångsmedel och hemliga metoder för inhämtande av information

Den som har föreslagit eller beslutat om användning av en sådan hemlig metod för inhämtande av information som avses i 10 kap. 1 § i tvångsmedelslagen (806/2011) eller i 3 kap. 1 § i lagen om brottsbekämpning inom Tullen (623/2015) eller den förundersökningstjänsteman som han eller hon har förordnat ska upprätta ett protokoll utan obefogat dröjsmål, dock alltid senast inom 90 dagar efter det att användandet av den hemliga metoden för inhämtande av information har avslutats.

Den tekniska observation som avses i 3 kap. 13 § 5 mom., 15 § 5 mom. och 17 § 4 mom. i lagen om brottsbekämpning inom Tullen ska protokollföras.

3 §
Protokoll över teleavlyssning

Utöver de uppgifter som anges i det yrkande och det beslut som avses i 10 kap. 5 § 3 mom. i tvångsmedelslagen ska i protokoll över teleavlyssning antecknas

1) den domstol som gett tillstånd till teleavlyssning och datum då beslutet meddelats,

2) tidpunkt angiven enligt klockslag då teleavlyssningen inleddes och avslutades,

3) tidpunkt och plats för de åtgärder som avses i 10 kap. 63 § 2 mom. i tvångsmedelslagen och vem som utfört åtgärderna,

4) behövliga identifieringsuppgifter om den tjänsteman som har utfört den granskning som avses i 10 kap. 53 § i tvångsmedelslagen och uppgifter om förstöring av upptagningar och handlingar eller uppgifter som finns i dessa samt om förvaring av dem,

5) behövliga identifieringsuppgifter om den tjänsteman eller expert eller någon annan person som har utfört den undersökning som avses i 10 kap. 54 § i tvångsmedelslagen,

6) huruvida den underrättelse som avses i 10 kap. 60 § 1–5 mom. i tvångsmedelslagen har lämnats eller skjutits upp eller orsaken till att man har avstått från underrättelsen.

Vad som föreskrivs i 1 mom. om protokoll över teleavlyssning iakttas också vid det inhämtande av information i stället för teleavlyssning som avses i 10 kap. 4 § i tvångsmedelslagen.

4 §
Protokoll över teleövervakning

Utöver de uppgifter som anges i det yrkande och det beslut som avses i 10 kap. 9 § 4 mom. i tvångsmedelslagen eller 3 kap. 6 § 5 mom. i lagen om brottsbekämpning inom Tullen ska i protokoll över teleövervakning antecknas

1) den domstol som gett tillstånd till teleövervakning eller den tjänsteman som fattat beslutet och datum då beslutet meddelats,

2) tidpunkt angiven enligt klockslag då teleövervakningen inleddes och avslutades,

3) behövliga identifieringsuppgifter om den tjänsteman som har utfört den granskning som avses i 10 kap. 53 § i tvångsmedelslagen eller 3 kap. 50 § i lagen om brottsbekämpning inom Tullen och uppgifter om förstöring av upptagningar och handlingar eller uppgifter som finns i dessa samt om förvaring av dem,

4) behövliga identifieringsuppgifter om den tjänsteman eller expert eller någon annan person som har utfört den undersökning som avses i 10 kap. 54 § i tvångsmedelslagen eller 3 kap. 51 § i lagen om brottsbekämpning inom Tullen,

5) huruvida den underrättelse som avses i 10 kap. 60 § 1–5 mom. i tvångsmedelslagen eller 3 kap. 57 § 1–4 och 6 mom. i lagen om brottsbekämpning inom Tullen har lämnats eller skjutits upp eller orsaken till att man har avstått från underrättelsen.

5 §
Protokoll över inhämtande av basstationsuppgifter

Utöver de uppgifter som anges i det yrkande och det beslut som avses i 10 kap. 11 § 2 mom. i tvångsmedelslagen eller 3 kap. 8 § 3 mom. i lagen om brottsbekämpning inom Tullen ska i protokoll över inhämtande av basstationsuppgifter antecknas

1) den domstol som gett tillstånd till åtgärden eller den tjänsteman som fattat beslutet och datum då beslutet meddelats,

2) tidpunkt angiven enligt klockslag då åtgärden inleddes och avslutades,

3) behövliga identifieringsuppgifter om den tjänsteman som har utfört den granskning som avses i 10 kap. 53 § i tvångsmedelslagen eller 3 kap. 50 § i lagen om brottsbekämpning inom Tullen och uppgifter om förstöring av upptagningar och handlingar eller uppgifter som finns i dessa samt om förvaring av dem,

4) behövliga identifieringsuppgifter om den tjänsteman eller expert eller någon annan person som har utfört den undersökning som avses i 10 kap. 54 § i tvångsmedelslagen eller 3 kap. 51 § i lagen om brottsbekämpning inom Tullen.

6 §
Protokoll över systematisk observation

Utöver de uppgifter som anges i det beslut som avses i 10 kap. 13 § 3 mom. i tvångsmedelslagen eller 3 kap. 10 § 3 mom. i lagen om brottsbekämpning inom Tullen ska i protokoll över systematisk observation antecknas

1) den tjänsteman som fattat beslutet och datum då beslutet meddelats,

2) tidpunkt då den systematiska observationen inleddes och avslutades,

3) behövliga identifieringsuppgifter om den tjänsteman som har utfört den granskning som avses i 10 kap. 53 § i tvångsmedelslagen eller 3 kap. 50 § i lagen om brottsbekämpning inom Tullen och uppgifter om förstöring av upptagningar och handlingar eller uppgifter som finns i dessa samt om förvaring av dem,

4) behövliga identifieringsuppgifter om den tjänsteman eller expert eller någon annan person som har utfört den undersökning som avses i 10 kap. 54 § i tvångsmedelslagen eller 3 kap. 51 § i lagen om brottsbekämpning inom Tullen,

5) huruvida den underrättelse som avses i 10 kap. 60 § 1–5 mom. i tvångsmedelslagen eller 3 kap. 57 § 1–4 och 6 mom. i lagen om brottsbekämpning inom Tullen har lämnats eller skjutits upp eller orsaken till att man har avstått från underrättelsen.

7 §
Protokoll över förtäckt inhämtande av information

Utöver de uppgifter som anges i det beslut som avses i 10 kap. 15 § 2 mom. i tvångsmedelslagen eller 3 kap. 12 § 2 mom. i lagen om brottsbekämpning inom Tullen ska i protokoll över förtäckt inhämtande av information antecknas

1) den tjänsteman som fattat beslutet och datum då beslutet meddelats,

2) tidpunkt då det förtäckta inhämtandet av information inleddes och avslutades,

3) behövliga identifieringsuppgifter om den tjänsteman som har utfört den granskning som avses i 10 kap. 53 § i tvångsmedelslagen eller 3 kap. 50 § i lagen om brottsbekämpning inom Tullen och uppgifter om förstöring av upptagningar och handlingar eller uppgifter som finns i dessa samt om förvaring av dem,

4) behövliga identifieringsuppgifter om den tjänsteman eller expert eller någon annan person som har utfört den undersökning som avses i 10 kap. 54 § i tvångsmedelslagen eller 3 kap. 51 § i lagen om brottsbekämpning inom Tullen,

5) operationens viktigaste skeden,

6) vilket slag av vilseledande eller förtäckta registeranteckningar som har gjorts eller använts och vilket slag av falska handlingar som har framställts eller använts,

7) huruvida den underrättelse som avses i 10 kap. 60 § 1–5 mom. i tvångsmedelslagen eller 3 kap. 57 § 1–4 och 6 mom. i lagen om brottsbekämpning inom Tullen har lämnats eller skjutits upp eller orsaken till att man har avstått från underrättelsen.

8 §
Protokoll över teknisk observation

Utöver de uppgifter som anges i de yrkanden och de beslut som avses i 10 kap. 18 § 4 mom., 20 § 4 mom., 22 § 4 mom. och 24 § 3 mom. i tvångsmedelslagen eller 3 kap. 14 § 4 mom., 16 § 4 mom., 18 § 4 mom. och 20 § 3 mom. i lagen om brottsbekämpning inom Tullen ska i protokoll över teknisk observation antecknas

1) den domstol som gett tillstånd till åtgärden eller den tjänsteman som fattat beslutet och datum då beslutet meddelats,

2) tidpunkt angiven enligt klockslag då den tekniska observationen inleddes och avslutades,

3) behövliga identifieringsuppgifter om den tjänsteman som har utfört den granskning som avses i 10 kap. 53 § i tvångsmedelslagen eller 3 kap. 50 § i lagen om brottsbekämpning inom Tullen och uppgifter om förstöring av upptagningar och handlingar eller uppgifter som finns i dessa samt om förvaring av dem,

4) behövliga identifieringsuppgifter om den tjänsteman eller expert eller någon annan person som har utfört den undersökning som avses i 10 kap. 54 § i tvångsmedelslagen eller 3 kap. 51 § i lagen om brottsbekämpning inom Tullen,

5) huruvida den underrättelse som avses i 10 kap. 60 § 1–5 mom. i tvångsmedelslagen eller 3 kap. 57 § 1–5 mom. i lagen om brottsbekämpning inom Tullen har lämnats eller skjutits upp eller orsaken till att man har avstått från underrättelsen.

9 §
Protokoll över inhämtande av identifieringsuppgifter för teleadresser eller teleterminalutrustning

Över inhämtande av identifieringsuppgifter för teleadresser eller teleterminalutrustning ska det upprättas ett protokoll där det ska antecknas

1) den tjänsteman som fattat beslutet om inhämtande av identifieringsuppgifter för teleadresser eller teleterminalutrustning samt datum då beslutet meddelats, beslutets giltighetstid och beslutets eventuella övriga villkor,

2) den teleadress eller teleterminalutrustning som åtgärden riktats mot,

3) det tullbrott som ska förhindras, avslöjas eller utredas,

4) den tjänsteman som leder och övervakar inhämtandet av identifieringsuppgifter för teleadresser eller teleterminalutrustning,

5) tidpunkten då inhämtandet av identifieringsuppgifter för teleadresser eller teleterminalutrustning inleddes och avslutades.

10 §
Ordnande inom Tullen av täckoperationer som genomförs uteslutande i datanät

Täckoperationer som genomförs uteslutande i datanät genomförs av den brottsbekämpningsenhet vid Tullen som Tullens brottsbekämpningschef särskilt har utsett för uppgiften.

Tullens brottsbekämpningschef förordnar en anhållningsberättigad tullman vid Tullens brottsbekämpning som särskilt utbildats för hemligt inhämtande av information att ansvara för genomförandet av en täckoperation som genomförs uteslutande i datanät.

Endast sådana tullmän som genomgått av Tullens bevakningsavdelning godkänd utbildning och som frivilligt åtar sig uppgiften och har lämpliga personliga egenskaper och den kännedom som uppdraget kräver kan förordnas att utföra täckoperationer som genomförs uteslutande i datanät.

Tullens bevakningsavdelning ansvarar för användningen, ordnandet och övervakningen inom Tullen av täckoperationer som genomförs uteslutande i datanät.

Tullen ska utan dröjsmål till chefen för centralkriminalpolisen, som fattat det beslut som avses i 3 kap. 29 § 1 mom. i lagen om brottsbekämpning inom Tullen, rapportera om sådana förändringar i omständigheterna som har medfört översyn av den plan som avses i 3 kap. 27 § eller det beslut som avses i 3 kap. 29 § 1 mom. i den lagen.

11 §
Protokoll över täckoperationer som genomförs uteslutande i datanät

Den tullman som ansvarat för genomförandet av en täckoperation ska efter det att täckoperationen avslutats utan obefogat dröjsmål upprätta ett protokoll över genomförandet av täckoperationen.

Utöver de uppgifter som anges i de framställningar, de planer och de beslut som avses i 10 kap. 30 § och 31 § 3 mom. i tvångsmedelslagen eller 3 kap. 27 § och 28 § 3 mom. i lagen om brottsbekämpning inom Tullen ska i protokoll över en täckoperation antecknas

1) den som fattat beslutet om täckoperationen och datum då beslutet meddelats,

2) tidpunkt då operationen inleddes och avslutades,

3) behövliga identifieringsuppgifter om den tjänsteman som har utfört den granskning som avses i 10 kap. 53 § i tvångsmedelslagen eller 3 kap. 50 § i lagen om brottsbekämpning inom Tullen och uppgifter om förstöring av upptagningar och handlingar eller uppgifter som finns i dessa samt om förvaring av dem,

4) behövliga identifieringsuppgifter om den tjänsteman eller expert eller någon annan person som har utfört den undersökning som avses i 10 kap. 54 § i tvångsmedelslagen eller 3 kap. 50 § i lagen om brottsbekämpning inom Tullen,

5) operationens viktigaste skeden och eventuell utvidgning av täckoperationen,

6) vilket slag av vilseledande eller förtäckta registeranteckningar som har gjorts eller använts och vilket slag av falska handlingar som har framställts eller använts,

7) en bedömning av operationens betydelse enligt den som föreslagit åtgärden eller en anhållningsberättigad tullman som förordnats av denna person,

8) avgörande i fråga om förutsättningarna för en täckoperation som genomförs uteslutande i datanät,

9) huruvida brottsförbudet har iakttagits,

10) eventuellt deltagande i en organiserad kriminell sammanslutnings verksamhet eller i kontrollerade leveranser,

11) huruvida den underrättelse som avses i 10 kap. 60 § 1–5 mom. i tvångsmedelslagen eller 3 kap. 57 § 1–4 och 6 mom. i lagen om brottsbekämpning inom Tullen har lämnats eller skjutits upp eller orsaken till att man har avstått från underrättelsen.

Den tullman som ansvarat för genomförandet av en täckoperation ska utan obefogat dröjsmål lämna det protokoll som avses i 1 mom. till kännedom till chefen för Centralkriminalpolisen som fattat det beslut som avses i 3 kap. 29 § 1 mom. i lagen om brottsbekämpning inom Tullen.

12 §
Ordnande inom Tullen av bevisprovokation genom köp som genomförs uteslutande i datanät

Bevisprovokation genom köp som genomförs uteslutande i datanät genomförs av den enhet vid Tullens brottsbekämpning som Tullens bevakningsavdelning särskilt har utsett för uppgiften.

Chefen för den enhet som ansvarar för brottsbekämpning vid Tullens bevakningsavdelning förordnar vid sin enhet en anhållningsberättigad tullman som särskilt utbildats för hemligt inhämtande av information att ansvara för genomförandet av bevisprovokation genom köp som genomförs uteslutande i datanät.

Endast sådana tullmän som genomgått av Tullens bevakningsavdelning godkänd utbildning och som frivilligt åtar sig uppgiften och har lämpliga personliga egenskaper och den kännedom som uppdraget kräver kan förordnas att utföra bevisprovokation genom köp som genomförs uteslutande i datanät.

Tullens bevakningsavdelning ansvarar för användningen, ordnandet och övervakningen inom Tullen av bevisprovokation genom köp som genomförs uteslutande i datanät.

13 §
Protokoll över bevisprovokation genom köp som genomförs uteslutande i datanät

Den tullman som ansvarat för genomförandet av en bevisprovokation genom köp som genomförs uteslutande i datanät ska efter att bevisprovokationen genom köp som genomförs uteslutande i datanät avslutats utan obefogat dröjsmål upprätta ett protokoll över genomförandet av täckoperationen.

Utöver de uppgifter som anges i de planer och de beslut som avses i 10 kap. 35 § 3 mom., 36 § och 37 § 2 mom. i tvångsmedelslagen eller 3 kap. 35 § 3 mom., 36 § och 37 § 2 mom. i lagen om brottsbekämpning inom Tullen ska i protokoll över bevisprovokation genom köp som genomförs uteslutande i datanät antecknas

1) operationens viktigaste skeden,

2) resultatet av bevisprovokationen samt vilka föremål, ämnen och övrig egendom som Tullen har fått i sin besittning och en redogörelse för vilka åtgärder som vidtagits i fråga om dem,

3) behövliga identifieringsuppgifter om den tjänsteman som har utfört den granskning som avses i 10 kap. 53 § i tvångsmedelslagen eller 3 kap. 50 § i lagen om brottsbekämpning inom Tullen och uppgifter om förstöring av upptagningar och handlingar eller uppgifter som finns i dessa samt om förvaring av dem,

4) behövliga identifieringsuppgifter om den tjänsteman eller expert eller någon annan person som har utfört den undersökning som avses i 10 kap. 54 § i tvångsmedelslagen eller 3 kap. 51 § i lagen om brottsbekämpning inom Tullen,

5) den ersättning som erbjudits eller använts,

6) vilket slag av vilseledande eller förtäckta registeranteckningar som har gjorts eller använts och vilket slag av falska handlingar som har framställts eller använts,

7) en bedömning av operationens betydelse enligt den tullman som föreslagit och ansvarat för bevisprovokationen genom köp som genomförs uteslutande i datanät,

8) huruvida den underrättelse som avses i 10 kap. 60 § 1–5 mom. i tvångsmedelslagen eller 3 kap. 57 § 1–4 och 6 mom. i lagen om brottsbekämpning inom Tullen har lämnats eller skjutits upp eller orsaken till att man har avstått från underrättelsen.

14 §
Ordnande inom Tullen av användning av informationskällor

Den tullman som ansvarar för användningen av informationskällor i praktiken beslutar om godkännande av en informationskälla.

Den som har godkänts som informationskälla ska registreras. Registreringen ska göras på ett sådant sätt att den inte äventyrar hemlighållandet av informationskällans identitet. Den tullman som avses i 1 mom. beslutar om registreringen av en informationskälla.

15 §
Registrering inom Tullen av användning av informationskällor

I fråga om sådan användning av informationskällor som avses i 10 kap. 39 § 1 mom. i tvångsmedelslagen och 3 kap. 39 § 1 mom. i lagen om brottsbekämpning inom Tullen ska registreras

1) parternas identifieringsuppgifter,

2) berättelsens huvudsakliga innehåll,

3) tidpunkt för kontakten,

4) kontaktsätt,

5) betalning av arvode till informationskällan.

16 §
Protokoll över styrd användning av informationskällor

Utöver de uppgifter som anges i det beslut som avses i 10 kap. 40 § 3 mom. i tvångsmedelslagen eller 3 kap. 41 § 3 mom. i lagen om brottsbekämpning inom Tullen ska i protokoll över styrd användning av informationskällor antecknas

1) den tjänsteman som fattat beslutet om styrd användning av informationskällor och datum då beslutet meddelats,

2) operationens viktigaste skeden,

3) tidpunkt då operationen inleddes och avslutades,

4) betalning av arvode till informationskällan,

5) en bedömning av operationens betydelse enligt den tjänsteman som ansvarat för den styrda användningen av informationskällor,

6) huruvida den underrättelse som avses i 10 kap. 60 § 1–5 mom. i tvångsmedelslagen eller 3 kap. 57 § 1–4 och 6 mom. i lagen om brottsbekämpning inom Tullen har lämnats eller skjutits upp eller orsaken till att man har avstått från underrättelsen.

17 §
Beslut om arvode till informationskällor

Beslut om betalning av arvode till en informationskälla fattas av den tjänsteman vid Tullen som ansvarar för genomförandet av användningen av informationskällor.

18 §
Protokoll över kontrollerade leveranser

Utöver de uppgifter som anges i det beslut som avses i 10 kap. 42 § 3 mom. i tvångsmedelslagen eller 3 kap. 43 § 3 mom. i lagen om brottsbekämpning inom Tullen ska i protokoll över kontrollerade leveranser antecknas

1) den tjänsteman som fattat beslutet och datum då beslutet meddelats,

2) tidpunkt då de kontrollerade leveranserna inleddes och avslutades,

3) verksamhetens viktigaste skeden,

4) andra myndigheter som deltagit i de kontrollerade leveranserna,

5) underrättelse av beslutet till en PTG-kriminalunderrättelseenhet,

6) en bedömning av verksamhetens betydelse enligt den tjänsteman som ansvarar för de kontrollerade leveranserna,

7) huruvida den underrättelse som avses i 10 kap. 60 § 1–5 mom. i tvångsmedelslagen eller 3 kap. 57 § 1–4 och 6 mom. i lagen om brottsbekämpning inom Tullen har lämnats eller skjutits upp eller orsaken till att man har avstått från underrättelsen.

19 §
Anhållningsberättigad tullman som ansvarar för skyddandet av inhämtande av information

Tullens brottsbekämpningschef förordnar en anhållningsberättigad tullman som särskilt utbildats för hemligt inhämtande av information att ansvara för förslag om användning av vilseledande eller förtäckta registeranteckningar och falska handlingar.

20 §
Överenskommelse om detaljerade förfaringssätt för införande och rättelse av vilseledande eller förtäckta registeranteckningar

Tullen kommer överens med dem som ansvarar för de register som avses i 10 kap. 47 § 2 mom. i tvångsmedelslagen och 3 kap. 45 § 2 mom. i lagen om brottsbekämpning inom Tullen om detaljerade förfaringssätt för införande och rättelse av vilseledande eller förtäckta registeranteckningar. Om saken också gäller någon annan förundersökningsmyndighet, ska det med denna avtalas om de detaljerade förfaringssätt som ska iakttas.

Om centralkriminalpolisen på begäran av Tullen ansvarar för införanden av vilseledande eller förtäckta registeranteckningar eller framställningen av falska handlingar, lägger Tullen för centralkriminalpolisen fram en begäran om att införa en i 1 mom. avsedd registeranteckning och framställa en falsk handling.

21 §
Redogörelser för hemliga tvångsmedel och hemliga metoder för inhämtande av information

Tullen utarbetar årligen för finansministeriet en redogörelse för hur de hemliga tvångsmedel som avses i 10 kap. i tvångsmedelslagen och skyddandet av dem har använts och övervakats samt hur de hemliga metoder för inhämtande av information som avses i 3 kap. i lagen om brottsbekämpning inom Tullen och skyddandet av dem har använts och övervakats. Finansministeriet ska årligen före utgången av februari till riksdagens justitieombudsman lämna en berättelse om hur de hemliga tvångsmedlen och de hemliga metoderna för inhämtande av information samt skyddandet av dem har använts och övervakats.

I den redogörelse av Tullen som avses i 1 mom. och som ska ges in till finansministeriet ska för varje metod för inhämtande av information nämnas

1) antalet beslut om hemliga tvångsmedel och hemliga metoder för inhämtande av information,

2) de brott som legat till grund för åtgärderna,

3) antalet personer som blivit föremål för hemliga tvångsmedel eller hemliga metoder för inhämtande av information,

4) antalet beslut om registrering av informationskälla,

5) en bedömning av verksamhetens betydelse,

6) underrättelse om användningen av hemliga tvångsmedel och användningen av hemliga metoder för inhämtande av information,

7) avlyssning som omfattas av förbud mot avlyssning,

8) användning av överskottsinformation,

9) problem, utvecklingsbehov och övriga betydande omständigheter som iakttagits i samband med verksamheten.

I den redogörelse som avses i 1 mom. ska också nämnas antalet vilseledande eller förtäckta registeranteckningar och falska handlingar samt deras typ ordnade enligt metod för inhämtande av information.

22 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.

Helsingfors den 16 mars 2017

Finansminister
Petteri Orpo

Konsultativ tjänsteman
Jere Lumme

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.