151/2017

Helsingfors den 13 mars 2017

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om miljöersättning

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om miljöersättning (327/2015) 17 § 1 mom., 21 § 1 mom. och 25 § som följer:

17 §
Naturvårdsåkrar med vall

Inom den skiftesspecifika åtgärd som gäller miljövårdsvallar ska växtbeståndet på naturvårdsåkrar med vall anläggas genom sådd av utsäde av fleråriga vall- eller gräsväxter. Utsädesblandningen får innehålla högst 20 procent frön av kvävefixerande växter. Växtbeståndet får anläggas redan året innan tillsammans med skyddssäd eller någon annan skyddsväxt eller genom insådd i stubben. Naturvårdsåkrar med vall kan även vara tidigare anlagda fleråriga vallar som utvecklats till vall med flera arter eller mångfaldsåkrar som 2009—2014 anlagts genom sådd av ängsväxter. Växtligheten på tidigare anlagd flerårig vall kan i betydande omfattning utgöras av vilda gräs och örtväxter som har trängt undan den tidigare anlagda vallväxtligheten. En sparsam gödsling i samband med anläggandet av växtbeståndet är möjlig i syfte att åstadkomma ett täckande växtbestånd. Vid gödslingen ska iakttas de begränsningar för gödsling som avses i bilaga 4 och 6 till statsrådets förordning om miljöersättning.


21 §
Anläggande av mångfaldsåkrar

Inom den skiftesspecifika åtgärd som gäller åkernaturens mångfald ska mångfaldsåkrar anläggas genom sådd av utsädesblandningar av ängsväxter, växter som lämpar sig för fältfåglar, viltväxter eller landskapsväxter. Höstsådda grödor får sås redan på hösten året innan. Vid sådden ska i mån av möjlighet användas inhemska växtarter och frö producerat i Finland. Växtbeståndet på mångfaldsåkrar får inte anläggas genom direktsådd i föregående års vall. Växtbeståndet får anläggas genom insådd i stubben. Mångfaldsåkrar får, i syfte att åstadkomma ett täckande växtbestånd, gödslas i samband med att växtbeståndet anläggs. Vid gödslingen ska iakttas de gränser för gödsling som avses i bilaga 4 och 6 till statsrådets förordning om miljöersättning.


25 §
Skötsel av jordbruksnaturens mångfald och landskapet

Avtalsområdet ska skötas och iståndsättas i enlighet med en godkänd plan. Planen ska vara ändamålsenlig med tanke på ett hållbart nyttjande av naturresurserna och på miljöns tillstånd. De åtgärder som godkänts i planen ska bevara eller främja sådana natur- eller landskapsvärden i avtalsområdet som avviker från det ordinära genom att det genom dem vårdas områden eller objekt som är viktiga för växt- och djurarternas bevarande och förökning samt för odlingslandskapet. Åtgärderna ska grunda sig på den lokala naturens förutsättningar, och vid genomförandet ska uppmärksamhet ägnas åt regionala särdrag, landskapet och kulturtraditionen.

Avtalsområdet får inte bearbetas, gödslas, dräneras, beskogas eller behandlas med växtskyddsmedel. Närings-, trafik- och miljöcentralen kan i enskilda fall tillåta gödsling eller kemisk bekämpning av sly i form av stubbehandling. Om den planenliga skötseln av avtalsområdet äventyras på grund av exceptionella väderförhållanden, ska ersättningstagaren kontakta den närings-, trafik- och miljöcentral som ingått avtalet för justering av avtalsplanen och fastställande av den skötsel som med tanke på målen för åtgärderna är bäst för avtalsområdet. Åtgärderna kan också omfatta avlägsnande av främmande växtarter, dock inte jätteloka. Som skötsel kan godkännas lokal kemisk bekämpning av jätteloka, om avtalsområdet inte består av permanent gräsmark.

Om det är känt att det inom området finns en förekomstplats för en hotad växt- eller djurart som avses i naturvårdslagen eller en djurart som kräver strikt skydd enligt bilaga IV a till habitatdirektivet, eller om avtalsområdet ingår i ett Natura-område som avses i 64 § i naturvårdslagen, ska den myndighet som beviljar ersättningen säkerställa att de planerade åtgärderna för skötsel av avtalsområdet lämpar sig för de naturtyper och arter som är anledningen till skyddet.

Åtgärderna ska påbörjas under det första avtalsåret på varje skifte som ingår i avtalet, om inte den godkända planen förutsätter något annat.


Denna förordning träder i kraft den 16 mars 2017.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 (32013R1305); EUT L 347, 20.12.2013, s. 487
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 807/2014 (32014R0807); EUT L 227, 31.7.2014, s. 1

Helsingfors den 13 mars 2017

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.