149/2017

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 9 mars 2017

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om vaccinationer

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 54 § i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016):

1 §
Vacciner och vaccinationer i det nationella vaccinationsprogrammet

De vacciner som används i det nationella vaccinationsprogrammet och de vaccinationer som ges för att skydda olika befolkningsgrupper mot smittsamma sjukdomar anges i bilagan.

2 §
Riktade vaccinationer

Personer för vilkas hälsa influensa utgör ett väsentligt hot eller vilkas hälsa avsevärt gagnas av en influensavaccination vaccineras årligen mot influensa innan epidemiperioden börjar. Influensavaccination ges även till social- och hälsovårdspersonal som deltar i den direkta vården eller omsorgen av patienter eller klienter samt till personal inom läkemedelsförsörjningen. Institutet för hälsa och välfärd ska årligen fastställa vilka vacciner som används och indikationerna för vaccination.

Personer som arbetar i och studerande som utför arbetspraktik i klient- eller patientutrymmen i en verksamhetsenhet inom socialvården och hälso- och sjukvården ges vaccin mot vattkoppor, och de som sköter spädbarn ges vaccin mot kikhosta.

Personer som på grund av egen sjukdom löper en ökad risk att insjukna i en allvarlig pneumokocksjukdom ska ges pneumokockvaccination. Institutet för hälsa och välfärd fastställer vilka vacciner som används och indikationerna för vaccination.

Personer som löper ökad risk att få tuberkulossmitta ska ges BCG-vaccination. Personer som på grund av sina levnadsförhållanden löper ökad risk att få hepatit A- eller hepatit B-smitta ska vaccineras mot hepatit. Personer som på grund av sina studier löper ökad risk att få hepatit B-smitta ska vaccineras mot hepatit B. Institutet för hälsa och välfärd fastställer vilka vacciner som används och indikationerna för vaccination.

Vaccinen anges i bilagan.

3 §
Vaccination mot fästingburen encefalit

Personer som är bosatta på Åland eller är bosatta eller vistas långvarigt i Pargas eller Simo vaccineras mot fästingburen encefalit i enlighet med de indikationer för vaccination som Institutet för hälsa och välfärd fastställer.

Vaccinationen nämns i bilagan.

4 §
Vaccinationer inom försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet

De som inleder sin beväringstjänst och militärtjänst vaccineras mot difteri, kikhosta, stelkramp, meningokocksjukdom, influensa, mässling, påssjuka och röda hund. Vaccin ges till dem som inte har skydd av vaccination eller genomgången sjukdom. Därtill ges vaccin mot fästingburen encefalit till dem som fullgör sin tjänst i riskområden. Institutet för hälsa och välfärd fastställer vilka vacciner som används och indikationerna för vaccination. Vaccinen anges i bilagan.

5 §
Vaccinationer för att bekämpa epidemier

Vacciner inom det nationella vaccinationsprogrammet får vid behov användas för vaccinering av olika befolkningsgrupper i situationer där den sjukdom som ska förebyggas med vaccineringarna hotar att orsaka en epidemi. Institutet för hälsa och välfärd fastställer vilka vacciner som används och indikationerna för vaccination.

6 §
Vaccinering

En läkare ansvarar för planeringen och genomförandet av vaccinationsverksamheten. Vaccinationer i injektionsform får ges endast av läkare eller av sjukskötare, hälsovårdare eller barnmorskor som fått behövlig vaccinationsutbildning.

7 §
Anteckning om vaccination i journalhandlingar

De vaccinationer som getts ska antecknas i journalhandlingarna antingen på en uppföljningsblankett för vaccinationer eller på motsvarande ställe i ett elektroniskt datasystem. På blanketten eller i datasystemet antecknas vaccinationsdatumet, vaccinets namn, satsnumret, injektionsstället, vaccinationssättet och vaccinatören.

8 §
Sällsynta vacciner, antikroppar och undersökningsämnen

Sällsynta vacciner och antikroppar som Institutet för hälsa och välfärd ska införskaffa är rabies immunoglobulin, serum mot botulism och serum mot difteri, vilka kräver specialtillstånd.

Institutet för hälsa och välfärd ska sörja för att sällsynta vacciner, antikroppar och undersökningsämnen finns tillgängliga om preparaten saknar en privat importör i Finland.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 13 mars 2017.

Förordningens 2 § 2 mom. träder i kraft den 1 september 2017.

Förordningens 3 § gäller till och med den 31 december 2020.

Kommunen ska från och med den 1 september 2017 ordna de vaccinationer av barn och unga som avses i bilagan. Dessutom ska kommunen åren 2017–2022 ordna kompletterande vaccinationer mot vattkoppor i enlighet med de indikationer för vaccination som Institutet för hälsa och välfärd fastställer.

Helsingfors den 9 mars 2017

Familje- och omsorgsminister
Juha Rehula

Regeringsråd
Liisa Katajamäki

Bilaga

Vacciner som används i det nationella vaccinationsprogrammet

Förkortning Vaccin
BCG tuberkulosvaccin (Bacillus Calmette-Guerin)
Rotavirus rotavirusvaccin
DTaP-IPV-Hib difteri- (diphtheria = D), stelkramps- (tetanus = T), acellulärt kikhost- (acellular pertussis = aP), polio- (IP) och Haemophilus influenzae typ b-vaccin (Hib)
DTaP-IPV difteri- (D), stelkramps- (T), acellulärt kikhost- (aP) och poliovaccin (IP)
dtap difteri- (d), stelkramps- (t)- och acellulärt kikhostvaccin (ap), lägre antigenmängddT
dT difteri- (d) och stelkrampsvaccin (T)
Hib Haemophilus influenzae typ b-vaccin (Hib)
IPV inaktiverat poliovaccin
MPR vaccin mot mässling (morbilli = M), påssjuka (parotitis = P) och röda hund (rubella = R)
HAV hepatit A-vaccin
HBV hepatit B-vaccin
HAV-HBV hepatit A- och hepatit B-vaccin
HPV vaccin mot humant papillomavirus
influensa influensavaccin
TBE vaccin mot fästingburen encefalit (Tick-borne encephalitis)
PCV konjugatvaccin mot pneumokockinfektioner
PPV polysackaridvaccin mot pneumokockinfektioner
Men meningokockvaccin
vattkoppor vaccin mot vattkoppor
Vaccination av barn och unga
Vaccin Ålder då vaccination eller vaccinationsserie rekommenderas
Rotavirus från 6 veckors ålder enligt en tidtabell som Institutet för hälsa och välfärd gör upp
DTaP-IPV-Hib+PCV 3 mån.
DTaP-IPV-Hib+PCV 5 mån.
DTaP-IPV-Hib+PCV 12 mån.
MPR 12–18 mån.
vattkopporDTaP-IPV 18 mån. och 6 år4 år
MPR 6 år
HPV flickor 11–12 år enligt en tidtabell som Institutet för hälsa och välfärd gör upp
dtap 14–15 år

Om vaccinationsprogrammet inte har genomförts enligt rekommenderad tidtabell kompletteras vaccinationsskyddet i fråga om de uteblivna vaccinationsdoserna genom en individuell tillämpning av programmet.

I stället för DTaP-IPV-Hib- och DTaP-IPV -kombinationsvaccin kan också separata vaccin eller andra kombinationsvaccin användas, om det är medicinskt motiverat eller om dessa kombinationsvaccin inte finns att tillgå.

Vaccination av vuxna

Varje vuxen bör ha ett skydd som består av minst tre stelkramps-, difteri- och poliovaccinationer. Dessutom bör varje vuxen ha ett skydd mot mässling, röda hund och påssjuka antingen av genomgången sjukdom eller av två MPR-vaccinationsdoser. Om det konstateras att vaccinationsskyddet hos en vuxen är bristfälligt i fråga om dessa vaccinationer, ska det kompletteras. Därefter fortsätter vaccinationerna på följande sätt:

dT revaccination är nödvändig med 10 års intervall
IPV (Polio) revaccination endast i särskilda fall i enlighet med de indikationer för vaccination som Institutet för hälsa och välfärd fastställer.

Vaccinationer enligt 2 § i förordningen

Följande vaccinationer ges i enlighet med de indikationer för vaccination som fastställs av Institutet för hälsa och välfärd:

Vaccin Ålder från och med vilken vaccin kan ges
BCG 0 dygn
HBV 0 dygn
HAV 12 mån.
HAV-HBV 12 mån.
Influensa 6 mån.
PCV 2 mån.
PPV 2 år

Vaccinationer enligt 3 § i förordningen

Följande vaccinationer ges till personer som är bosatta på Åland eller är bosatta eller vistas långvarigt i Pargas eller Simo i enlighet med de indikationer för vaccination som fastställs av Institutet för hälsa och välfärd:

Vaccin Ålder från och med vilken vaccin kan ges
TBE 12 mån.

Vaccinationer enligt 4 § i förordningen

Följande vaccinationer ges inom förvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet:

dT
Men
Influensa
MPR åt personer som har bristfälligt skydd mot mässling, påssjuka eller röda hund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.