143/2017

Helsingfors den 2 mars 2017

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i och bilagan till statsrådets förordning om djurenheter i vissa stöd till jordbruket

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om djurenheter i vissa stöd till jordbruket (45/2015) 2 § 13 och 14 punkterna och bilagan, av dem 2 § 13 punkt sådan den lyder i förordningen 1521/2015 och bilagan sådan den lyder i förordningen 917/2016, som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med


13) killing en get som är minst två månader och högst ett år gammalt, dock inte en dvärgget,

14) lamm ett får som är minst två månader och högst ett år gammalt,Denna förordning träder i kraft den 8 mars 2017.

Förordningen tillämpas dock till jordbruksstöden från och med 11 januari 2017.

Helsingfors den 2 mars 2017

Näringsminister
Mika Lintilä

Äldre regeringssekreterare
Juha Vanhatalo

Bilaga

KOEFFICIENTTABELL

Koefficienterper djurgruppochtillämpningenavdem (x) Stöd enligt lagen om nationellastöd till jordbruketoch trädgårdsodlingen(1559/2001) Stöd enligt lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare(1360/2014)
Djurgrupper Koef-ficient 10 §Stödinomhusdjursskötsel 10 e § Från produktionenfrikopplatstödför svin- ochfjäderfähushållning 5 §Uppfödning av lantraser 6 §Kompensationsbidrag 7 §Ersättningfördjurensvälbefinnande 8 § Ersättningförekologiskproduktion
Nötkreatur
dikokvigor över 2 år, dikor 1,0 x
över 2 årigatjurar, stutar, dikor,dikokvigor,mjölkkor ochandra nötkreatur 1,0 x x x x
nötkreatur av lantras över 2 år 1,0 x
tjurar, stutar, dikor, mjölkkor, och andra nötkreatur6 månader–2 år 0,60 x x x x
dikokvigor 8 månader–2 år 0,60 x
dikokvigor 6 månader–2 år 0,60 x x x x
nötkreatur av lantras, minst 1 år men högst2 år 0,60 x
under 6 månader gamlatjurar, stutar, dikor, dikokvikor,mjölkkor ochandra nötkreatur 0,40 x x x x
tjurar, stutar 6 månader- under 20 månader 0,60 x  
Svin
suggor 0,50 x x x x
andra svin,avvanda grisar0–3 månader2/3 av åldersgruppen 0,30 x x x x
galtar 0,30 x x x x
Får
tackor 0,20 x x x x x x
baggar 0,20 x x x x x
lamm minst2 månader 0,06 x x x x
Getter
hongetter 0,20 x x x x x x
bockar 0,20 x x x x x
killingar minst2 månader 0,06 x x x x
Fjäderfä
andra fjäderfän (kalkoner) 0,03 x x x x
andra fjäderfän (gäss,ankor, änder,fasaner) 0,03 x x x
broilrar 0,007 x x x x
värphöns 0,014 x x x1 x
moderdjurav fjäderfä 0,03 x x x
moderdjurav fjäderfä(broiler) 0,02 x x x
moderdjurav fjäderfä(kalkon) 0,05 x x x
Hästar
hästar, över 6månader 1,00 x x
ponnyer,över6 månader 1,00 x x
finsk häst 1,00 x

1 borträcknad värphöna vars äggproduktion används för produktion av kycklingar

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.