124/2017

Helsingfors den 23 februari 2017

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jord- och skogsbruksministeriets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994:

1 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Sådana offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och för vilka jord- och skogsbruksministeriet tar ut en fast avgift är

1) 700 euro för utlåtanden om huvudsaklig motsvarighet enligt artikel 3.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97, nedan förordningen om nya livsmedel, och

2) 600 euro för beslut i ärenden enligt 33 § 1 mom. i lagen om samfällda skogar (109/2003) som gäller upplösande eller delning av en samfälld skog.

Den avgift som tas ut för behandling av ansökningar som avses i artikel 6.3 i förordningen om nya livsmedel är minst 2 700 euro. Om behandlingen av ansökan kräver en längre arbetstid än i genomsnitt, fastställs avgiften, som är 94 euro per timme, enligt arbetstimmarna, dock så att avgiften är högst 25 000 euro.

2 §
Företagsekonomiska prestationer

De prestationer som jord- och skogsbruksministeriet prissätter i enlighet med 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten är

1) sakkunnigtjänster i samband med utbildning, föreläsningar, forskning, utredning eller någon annan uppgift på basis av ett uppdrag,

2) kopiering och översändande av handlingar, med undantag av kopior och utskrifter som avses i 3 §,

3) tryckalster,

4) material från registren och annat informationsmaterial, vidarebearbetning av materialet och utredningar i anslutning till det, och

5) övriga prestationer på basis av ett uppdrag.

3 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

De avgifter som tas ut för att ta fram en uppgift enligt 34 § 2 mom. och för att lämna ut en uppgift som kopia eller utskrift enligt 34 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) fastställs av jord- och skogsbruksministeriet med iakttagande av bestämmelserna i nämnda paragraf.

Jord- och skogsbruksministeriet fastställer avgiften för intyg som skrivs in i en handling eller som utfärdas separat så att avgiften motsvarar prestationens självkostnadspris.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 28 februari 2017 och gäller till och med den 31 december 2018.

På ärenden som är anhängiga vid ikraftträdandet av denna förordning tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 23 februari 2017

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Överinspektör
Toni Tuomainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.