99/2017

Helsingfors den 9 februari 2017

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om avfall

I enlighet med statsrådets beslut

fogas till statsrådets förordning om avfall (179/2012) en ny 33 a § som följer:

33 a §
Inspektioner av transport av avfall

Den behöriga tillsynsmyndigheten ska vid inspektioner av sådana anläggningar och företag som avses i 124 § 1 mom. 3–5 punkten i avfallslagen och som bedriver verksamhet där avfall transporteras eller insamlas yrkesmässigt, verksamhet som avfallsmäklare eller med internationella avfallstransporter behandla och granska uppgifter och omständigheter som hänför sig till ursprunget, typen, mängden, leveransplatsen och mottagaren i fråga om det avfall som transporteras.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG (32008L0098); EUT L 312, 22.11.2008, s. 3

Helsingfors den 9 februari 2017

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Miljöråd
Klaus Pfister

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.