95/2017

Helsingfors den 9 februari 2017

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om havsvårdsförvaltningen

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om havsvårdsförvaltningen (980/2011) 2, 7, 8 och 9 §, av dem 8 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1310/2015, som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) kvalitativ deskriptor en sådan faktor som ska beaktas när en god miljöstatus fastställs,

2) indikator en sådan kvalitativ eller kvantitativ indikator, med vars hjälp miljöns tillstånd eller en förändring i det beskrivs,

3) marin miljö havsvattnens geomorfologiska, geografiska, kemiska, geologiska, biologiska och klimatiska faktorer som tillsammans med fysiska akustiska och kemiska förhållanden, förhållanden som beror på mänsklig aktivitet inbegripet, bestämmer de marina ekosystemens tillstånd, kvalitet och produktivitet, och

4) kriterier särskiljande tekniska kännetecken som har nära samband med kvalitativa deskriptorer.

7 §
Bedömning av den marina miljöns nuvarande tillstånd

Miljöministeriet samt närings-, trafik- och miljöcentralerna och Finlands miljöcentral ska på sina verksamhetsområden bedöma och fastställa det nuvarande tillståndet i den marina miljön på basis av de grundläggande egenskaper som avses i 5 § för havsförvaltningsplanen med användning av faktorerna i bilaga 1 i tillämpliga delar och i samarbete med den samordnande närings-, trafik- och miljöcentralen samt övriga myndigheter och inrättningar. Myndigheterna ska i det internationella samarbetet sträva efter att förenhetliga bedömningsmetoderna inom hela Östersjöområdet. Utredningar som gjorts i internationellt samarbete ska beaktas i tillämpliga delar när det nuvarande tillståndet i den marina miljön bedöms.

För planeringen av havsvården ska närings-, trafik- och miljöcentralerna i samarbete med övriga myndigheter och inrättningar sammanställa de uppgifter som gäller planeringen av vattenvården och verkställande av övrig lagstiftning och som anknyter till bedömningen av den marina miljöns tillstånd.

8 §
God miljöstatus i den marina miljön och dess särdrag

Miljöministeriet ska i samarbete med närings-, trafik- och miljöcentralerna, Finlands miljöcentral och andra myndigheter och inrättningar fastställa särdragen för en god miljöstatus i den marina miljön utifrån de uppgifter som utretts med stöd av 5–7 § och med användning av de kvalitativa deskriptorerna i bilaga 1 till ramdirektivet om en marin strategi och bilaga 3 samt de kriterier som specificerar dem. Dessutom ska närings-, trafik- och miljöcentralerna och övriga myndigheter och inrättningar på sina verksamhetsområden sända miljöministeriet de uppgifter som behövs för fastställandet av en god miljöstatus.

När det fastställs vad som avses med en god miljöstatus i den marina miljön ska tillämpningen av övrig lagstiftning och i synnerhet vattenförvaltningsplaner och utredningar och åtaganden som gjorts i annat internationellt samarbete beaktas.

När den kvalitativa deskriptorn 8 som anges i bilaga 3 används i samband med fastställande av vad som avses med en god miljöstatus i den marina miljön, tillämpas miljökvalitetsnormerna för de ämnen som avses i punkt C2 och D i bilaga 1 till statsrådets förordning om ämnen som är farliga och skadliga för vattenmiljön (1022/2006). Bestämmelser om klassificeringen av kustvattnens kemiska status finns i 13 § i statsrådets förordning om vattenvårdsförvaltningen (1040/2006).

9 §
Uppställande av miljömål

Miljöministeriet ska i samarbete med närings-, trafik- och miljöcentralerna och övriga myndigheter och inrättningar utifrån den inledande bedömningen av den marina miljöns tillstånd bereda övergripande miljömål och tillhörande indikatorer i enlighet med bilaga IV i ramdirektivet om en marin strategi för att uppnå eller upprätthålla en god miljöstatus i den marina miljön, med beaktande av den belastning och påverkan som avses i tabell 2 i bilaga III till ramdirektivet om en marin strategi.

När miljömålen uppställs ska sociala och ekonomiska faktorer beaktas på ett riktigt sätt och det ska fastställas en tidtabell för när målen ska vara uppnådda. För målen eller indikatorer i anknytning till dem kan det vid behov fastställas jämförelse- eller gränsvärden. Vid uppställandet av miljömålen ska dessutom betydande gränsöverskridande inverkan beaktas och hänsyn tas till miljömål som ställts upp nationellt eller internationellt.

Miljöministeriet i samarbete med närings-, trafik- och miljöcentralerna utreder utifrån de uppgifter som sammanställts med stöd av 5–7 § och de särdrag hos en god miljöstatus i den marina miljön som avses i 8 § de marina delregioner där en god miljöstatus i den marina miljön inte kan uppnås enligt uppgjord tidtabell.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2017.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG (32008L0056); EUT L 164, 25.6.2008, s.19

Helsingfors den 9 februari 2017

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Regeringssekreterare
Sara Viljanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.