92/2017

Helsingfors den 9 februari 2017

Finansministeriets förordning om den utdelning och det minimibelopp av arbetsgivarprestationer som tillämpas vid redovisning av de i 5 § i lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2017

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 5 § i lagen om skatteredovisning (532/1998), sådan den lyder i lag 607/2009:

1 §

Vid redovisning av till skatteåret 2017 hänförliga förskottsinnehållningar, kompletteringar av förskottet och förskott som betalas vid uppbörden samt kvarskatt som betalts innan beskattningen har slutförts tillämpas bestämmelserna i denna förordning.

2 §

Vid redovisning enligt 5 § i lagen om skatteredovisning för skatteåret 2017 används följande utdelning:

Statsskatter 29,42 %
Kommunalskatt 61,98 %
Kyrkoskatt 2,88 %
Försäkrads sjukförsäkringspremie
– sjukvårdspremie 1,34 %
– dagpenningspremie 4,38 %
3 §

För redovisning enligt 5 § i lagen om skatteredovisning för skatteåret 2017 beräknas kommunernas utdelning så, att debiterad kommunalskatt enligt den verkställda beskattningen för 2015 rättas i enlighet med inkomstskattesatsen för 2017. Den på detta sätt erhållna debiterade kommunalskatt rättas med en koefficient som utgörs av förhållandet mellan invånarantalen för respektive kommun den 1 januari 2017 och den 1 januari 2016. Utdelningen för respektive kommun beräknas som den andel som den sålunda uppskattade kommunalskatten utgör av summan av alla kommuners motsvarande skatter.

Församlingarnas utdelning beräknas så, att från andelen av debiterad kyrkoskatt avskiljs de evangelisk-lutherska församlingarnas sammanlagda andel, den tyska församlingens andel samt respektive ortodoxa församlings andel i en proportion som motsvarar debiteringen vid den senast verkställda beskattningen. Efter detta fastställs de evangelisk-lutherska församlingarnas andelar på motsvarande sätt som kommunernas utdelning, men med tillämpning av förhållandet mellan medlemsantalen för församlingen den 1 januari 2017 och den 1 januari 2016 och kyrkoskatteprocenten för 2017.

4 §

När garantiredovisning enligt 5 a § i lagen om skatteredovisning tillämpas används vid redovisning enligt 5 § i nämnda lag för skatteåret 2017 följande minimibelopp av arbetsgivarprestationer:

Minimibeloppet av förskottsinnehållningar

År Redovisningsmånad    Euro
2017 Februari 2 190 624 642
Mars 2 276 750 593
April 2 346 748 259
Maj 2 422 353 732
Juni 2 279 282 185
Juli 2 650 617 144
Augusti 2 476 125 932
September 2 216 885 319
Oktober 2 241 271 818
November 2 217 688 877
December 2 180 428 864
2018 Januari 2 365 888 820

Minimibeloppet av arbetsgivares socialskyddsavgift

År Redovisningsmånad    Euro
2017 Februari 66 770 000
Mars 68 460 000
April 71 560 000
Maj 73 770 000
Juni 71 790 000
Juli 85 890 000
Augusti 81 500 000
September 71 150 000
Oktober 70 390 000
November 69 730 000
December 68 280 000
2018 Januari 75 070 000
5 §

Denna förordning träder i kraft den 14 februari 2017.

Helsingfors den 9 februari 2017

Finansminister
Petteri Orpo

Finansråd
Elina Pylkkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.