78/2017

Helsingfors den 26 januari 2017

Statsrådets förordning om delegationen för smittsamma sjukdomar

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 13 § i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016):

1 §
Tillsättande

Statsrådet tillsätter på framställning av social- och hälsovårdsministeriet en delegation för smittsamma sjukdomar för tre år i sänder.

2 §
Uppgifter

Delegationen har till uppgift att

1) följa hur det allmänna läget i fråga om smittsamma sjukdomar utvecklas och hur bekämpningen av smittsamma sjukdomar lyckas,

2) vid behov framställa förslag om hur bekämpningen av smittsamma sjukdomar och lagstiftningen kan utvecklas,

3) ge utlåtanden i frågor som är av riksomfattande eller regional betydelse och gäller bekämpningen av smittsamma sjukdomar,

4) följa inhemsk och internationell vetenskaplig forskning som har samband med bekämpandet av smittsamma sjukdomar,

5) ge utlåtanden om ändringar i det riksomfattande vaccineringsprogrammet,

6) bistå social- och hälsovårdsministeriet med sakkunnighjälp vid förebyggande av exceptionella epidemier,

7) utföra annat arbete för bekämpning av smittsamma sjukdomar på uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet.

3 §
Sammansättning

Statsrådet utser delegationens ordförande, vice ordförande och övriga medlemmar samt en personlig suppleant för var och en av dem. Medlemmarna ska på ett mångsidigt sätt representera sakkunskap om smittsamma sjukdomar och de myndigheter som arbetar för bekämpning av smittsamma sjukdomar.

Om en medlem eller suppleant avgår eller avlider under sin mandatperiod utser social- och hälsovårdsministeriet en ny medlem eller suppleant i hans ställe för den återstående mandatperioden.

4 §
Sektioner

Delegationen kan inom sig tillsätta sektioner. Delegationen utser sektionernas ordförande och vice ordförande. Även suppleanter i delegationen och utomstående experter som inte hör till delegationen kan vara medlemmar av en sektion.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2017.

Helsingfors den 26 januari 2017

Familje- och omsorgsminister
Juha Rehula

Regeringsråd
Liisa Katajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.