66/2017

Helsingfors den 27 januari 2017

Lag om ändring av 3 och 10 § i handelskammarlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i handelskammarlagen (878/2002) 3 och 10 §, av dem 10 § sådan den lyder i lag 1006/2015, som följer:

3 §
Tillstånd att grunda en handelskammare

Tillstånd att grunda en handelskammare beviljas av arbets- och näringsministeriet på framställning av Centralhandelskammaren. Tillstånd kan beviljas en sammanslutning som har ekonomiska och funktionella förutsättningar att sköta de offentliga uppgifter som en handelskammare har ålagts.

Till Centralhandelskammarens framställning ska fogas sammanslutningens stadgar och den fastställelse av verksamhetsområdet som avses i 1 § 1 mom. samt en utredning om att sammanslutningen uppfyller de förutsättningar för beviljande av tillstånd som anges i 1 mom. i denna paragraf.

Arbets- och näringsministeriet kan återkalla det tillstånd som avses i 1 mom., om de väsentliga förutsättningarna för att bevilja tillstånd inte längre uppfylls.

10 §
Ändringssökande

Omprövning av ett beslut av arbets- och näringsministeriet i ett ärende som avses i 3 § 1 mom. får begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003).

I andra beslut och beslut som har fattats med anledning av en begäran om omprövning får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.


Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 168/2016
LaUB 13/2016
RSv 162/2016

Helsingfors den 27 januari 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.