57/2017

Helsingfors den 27 januari 2017

Lag om ändring av tonnageskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i tonnageskattelagen (476/2002) 31 § 2 mom., 32 § 3 mom. samt 33 och 34 § och 39 § 2 mom.,

av dem 31 § 2 mom. sådant det lyder i lag 794/2016, 32 § 3 mom. sådant det lyder i lag 90/2012 och 39 § 2 mom. sådant det lyder i lag 893/2012, som följer:

31 §
Verkställande av beskattningen

Tonnagebeskattning verkställs för ett sådant skatteår som avses i 3 § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995). På verkställande av beskattning, slutförande av beskattning, skattegranskning, rättelse av beskattningen, skatteförhöjning, ränta som tas ut på kvarskatt och ränta som betalas på skatteåterbäring samt på följdändring tillämpas lagen om beskattningsförfarande, lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995) samt lagen om skatteuppbörd (769/2016). På uppbörd, indrivning och återbäring av tonnageskatt tillämpas lagen om skatteuppbörd.


32 §
Verkställande av beskattningen efter återkallande av godkännande som tonnageskattskyldig eller upplösning av bolag

På den skatt som ska betalas ska erläggas nedsatt dröjsmålsränta i enlighet med lagen om skattetillägg och förseningsränta. Nedsatt dröjsmålsränta räknas för vart och ett av de skatteår för vilka skatt påförs, från den första dagen i den andra månaden efter skatteårets utgång till den första förfallodagen för skatten.

33 §
Förskottsuppbörd av tonnageskatt

Tonnageskatten betalas vid förskottsuppbörd med iakttagande av lagen om förskottsuppbörd (1118/1996). Skyldigheten enligt 24 a § i den lagen att framställa förskottsyrkande elektroniskt gäller dock inte förskott på tonnageskatt.

34 §
Deklarationsskyldighet i fråga om inkomstbeskattning

En tonnageskattskyldig är skyldig att lämna in separata skattedeklarationer över tonnagebeskattad verksamhet och inkomstbeskattad verksamhet, med iakttagande av bestämmelserna om deklarationsskyldighet i lagen om beskattningsförfarande. Skyldigheten enligt 7 a § i den lagen att lämna in deklarationen elektroniskt gäller dock inte skattedeklaration för tonnagebeskattad verksamhet.

Bolaget ska dessutom lämna för verkställandet av inkomstbeskattningen behövliga övriga uppgifter och utredningar. Skatteförvaltningen meddelar närmare förskrifter om hur uppgifterna och utredningarna ska ges in.

39 §
Ändringssökande

Bestämmelser om sökande av ändring i ett beslut som gäller godkännande som tonnageskattskyldig eller återkallande av godkännande finns i 65 a § i lagen om beskattningsförfarande. Begäran om omprövning och överklagandet ska behandlas skyndsamt.Denna lag träder i kraft den 1 november 2017.

Lagens 32 § tillämpas första gången på skatt för år 2017. På skatt för tidigare år tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 237/2016
FiUB 34/2016
RSv 255/2016

Helsingfors den 27 januari 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Inrikesminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.