54/2017

Helsingfors den 27 januari 2017

Lag om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978) 16 § 3 mom., sådant det lyder i lag 902/2001, och

ändras 3 f § och 11 § 4 mom., sådana de lyder, 3 f § i lag 1282/2003 och 11 § 4 mom. i lag 826/2014, som följer:

3 f §

Den i 3 b § avsedda källskatten eller den slutliga skatten ska återbetalas inom ett år efter det att en ansökan och sådana upplysningar till stöd för denna som rimligen kan begäras har mottagits. Om den uppburna skatten inte har återbetalats inom denna tid, har det mottagande bolaget eller det fasta driftstället rätt att på den skatt som ska återbetalas erhålla ränta som till sin storlek motsvarar den ränta som enligt 32 § i lagen om skatteuppbörd ska betalas på återbäring.

11 §

På den källskatt enligt 2 mom. som ska återbetalas (återbäring av källskatt) betalas ränta. På räntan tillämpas bestämmelserna om ränta på återbäring i 32 § i lagen om skatteuppbörd. Ränta på en återbetalning enligt 3 f § ska betalas antingen från och med den första dagen i den andra månaden efter skatteårets utgång eller från och med den dag när det har gått ett år sedan en i 3 f § avsedd ansökan om återbetalning av källskatt och upplysningar till stöd för denna har tagits emot, beroende på vilket av dessa datum som infaller först.Denna lag träder i kraft den 1 november 2017.

I fråga om samfund och samfällda förmåner tillämpas lagen första gången på återbäring av källskatt för år 2017 och i fråga om övriga skattskyldiga på återbäring av källskatt för år 2018. På återbäringar av källskatt för tidigare år tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

På återbäring till samfund och samfällda förmåner för vilka skatteåret 2017 löper ut senast den 30 september 2017 ska ränta dock räknas från dagen efter den sista dagen för inlämnande av skattedeklaration eller från dagen efter den då samfundet som allmänt skattskyldig ska ha lämnat in sin skattedeklaration, dock senast från och med den dag då lagen trädde i kraft.

På överstor återbäring av källskatt som tagits ut på ränta, utdelning och royalty tillämpas 16 § 3 mom. sista gången vid beskattningen för år 2016. I fråga om samfund och samfällda förmåner tillämpas bestämmelsen till övriga delar sista gången på den skatt som påförs för år 2016 och i fråga om övriga skattskyldiga för år 2017.

RP 237/2016
FiUB 34/2016
RSv 255/2016

Helsingfors den 27 januari 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Inrikesminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.