53/2017

Helsingfors den 27 januari 2017

Lag om ändring av lagen om förskottsuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) 2 § 2 mom.,

ändras 1 § 2 mom., 4 § 2 mom., 6 § 2 mom., 6 a § 3 mom., 23 § 1 och 2 mom., 24 § och 48 § 4 mom.,

sådana de lyder, 1 § 2 mom., 4 § 2 mom., 6 § 2 mom., 23 § 2 mom. och 48 § 4 mom. i lag 775/2016, 6 a § 3 mom. i lag 516/2010, 23 § 1 mom. i lag 1151/2005 samt 24 § i lagarna 1070/2003, 516/2010 och 775/2016, samt

fogas till lagen en ny 24 a § som följer:

1 §
Lagens tillämpningsområde

Vid förskottsuppbördsförfarandet iakttas dessutom vad som på något annat ställe i lagstiftningen föreskrivs om förskottsuppbörd. Förskottsinnehållning och förskott räknas vid beskattningen till godo enligt lagen om beskattningsförfarande och lagen om skatteuppbörd (769/2016).

4 §
Undantag från kravet på motsvarighet

Direkta kostnader som hänför sig till sådana ersättningar för arbete och bruksavgifter som avses i 25 § 1 mom. 1 och 2 punkten för den som inte har införts i förskottsuppbördsregistret beaktas schematiskt.

6 §
Skatteförvaltningens behörighet

Skatteförvaltningen bestämmer också om uppdelningen av förskottsbetalningen på rater och den nedre gränsen för förskottsbetalningen.


6 a §
Elektronisk kommunikation och signering

Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om vilket elektroniskt förfarande som ska användas och på vilket sätt deklarationer och andra handlingar ska vara certifierade för att kunna lämnas in på elektronisk väg.

23 §
Verkställande av förskottsbetalning

För betalning av skatt som påförs på grund av inkomst av näringsverksamhet, jordbruk eller annan förvärvsverksamhet, såsom uthyrningsverksamhet och vinst av egendomsöverlåtelse verkställs förskottsbetalning, om inte något annat föreskrivs i denna lag eller bestäms med stöd av denna lag. Förskottsbetalning verkställs också om förskottsinnehållning inte kan verkställas, till exempel om betalaren inte är skyldig att verkställa förskottsinnehållning eller om betalaren har befriats från innehållningsskyldigheten. Förskottsbetalning verkställs dock inte på en inkomst som fåtts på grundval av en i 66 § i inkomstskattelagen avsedd anställningsoption, förutom på den skattskyldiges egen begäran.

Den skattskyldige ska betala den skatt som enligt Skatteförvaltningens beslut påförts vid förkottsbetalningen, i en eller flera rater senast den förfallodag om vilken föreskrivs genom förordning.


24 §
Påförande, ändring och avlyftande av skatt som ska betalas vid förskottsbetalning

Skatteförvaltningen kan påföra den skatt som ska betalas vid förskottsbetalningen (förskott) utan att höra den skattskyldige.

Skatteförvaltningen kan ändra eller avlyfta förskottet på tjänstens vägnar utan att höra den skattskyldige eller på yrkande av den skattskyldige, om förskott inte har påförts eller om det har påförts till ett för stort eller för litet belopp. Yrkande på påförande av nytt förskott eller avlyftande av förskott får också göras av den som enligt 23 § 3 mom. ansvarar för förskottet. Den skattskyldige ska höras angående yrkande som framställts av den som ansvarar för förskottet.

Skatteförvaltningen kan på tjänstens vägnar besluta om påförande eller förhöjning av förskott till utgången av den andra månaden efter skatteårets slut. Skatteförvaltningen kan på tjänstens vägnar besluta att avlyfta eller sänka det påförda förskottet till dess att beskattningen för skatteåret har slutförts.

Skatteförvaltningen kan på yrkande av den skattskyldige, till dess att beskattningen slutförts, besluta om påförande, ändring eller avlyftande av förskott för ett skatteår. Skatteförvaltningen kan till dess att beskattningen slutförts påföra eller höja förskott också utifrån andra inkomster än de på vilka förskottsbetalning ska verkställas, om den skattskyldige framställer ett sådant yrkande efter skatteårets utgång.

Om beloppet av den skatt som påförs till följd av att förskott bestämts eller ändrats är mindre än tio euro påförs skatten inte.

Som motivering för beslutet meddelar Skatteförvaltningen den skattskyldige förskottsskattens belopp och grunderna för den. Till den del den skattskyldiges yrkande inte har godkänts ska på yrkande av den skattskyldige denne ges ett beslut i vilket ändring får sökas. Det beslut som då ges ska motiveras på det sätt som anges i förvaltningslagen.

På förskott som förfaller till betalning efter den månad som följer på skatteårets utgång påförs nedsatt dröjsmålsränta. Bestämmelser om beräknande av ränta finns i lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995). Skatteförvaltningen kan korrigera nedsatt dröjsmålsränta på skatteårets förskott med iakttagande av bestämmelserna i lagen om beskattningsförfarande om rättelse av beskattningen för det skatteår till vilket de skatter som förskottet avser hänför sig.

24 a §
Yrkande om påförande, ändring och avlyftande av samfunds och samfällda förmåners förskott

Samfund och samfällda förmåner ska elektroniskt framställa yrkande på påförande, ändring och avlyftande av förskott enligt 24 § (elektroniskt yrkande på ändring av förskott).

Skatteförvaltningen kan av särskilda skäl godkänna ett yrkande i pappersform.

48 §
Ändringssökande

Om förskottsinnehållning eller påfört förskott, i enlighet med lagen om beskattningsförfarande har använts till betalning av skatt eller avgift som påförts den skattskyldige eller har förordnats att återbäras, ändras förskottsinnehållningen eller förskottet inte längre till följd av ändringssökande enligt denna lag.Denna lag träder i kraft den 1 november 2017.

I fråga om samfund och samfällda förmåner tillämpas 1 § första gången vid beskattningen för år 2017 och i fråga om övriga skattskyldiga vid beskattningen för år 2018. Vid beskattningen för tidigare år tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Lagens 2, 4 och 24 § tillämpas från och med den 1 november 2018 vid förskottsuppbörd hos andra skattskyldiga än samfund och samfällda förmåner. På beslut som fattas före denna tidpunkt tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Lagens 48 § tillämpas första gången på ändringssökande som gäller förskott som påförts för skatteåret 2018. På ändringssökande som gäller förskott som påförts för tidigare år tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 237/2016
FiUB 34/2016
RSv 255/2016

Helsingfors den 27 januari 2017

Republikens President
Sauli Niinistö

Inrikesminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.