47/2017

Helsingfors den 26 januari 2017

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i förordningen om användning av fordon på väg (1257/1992) 20 § 2 mom., 21 § 1 och 2 mom., 23 och 25 § samt 57 § 2 mom.,

av dem 20 § 2 mom., 21 § 1 och 2 mom. och 23 § sådana de lyder i förordning 407/2013 samt 25 § sådan den lyder i förordningarna 407/2013 och 1612/2015, som följer:

20 §
Massa på axel och boggi

2. När en bil framförs på väg får den massa som belastar en boggi inte överskrida följande värden:

a) tvåaxlad boggi, om axelavståndet är mindre än 1,0 meter 11,5 t

b) tvåaxlad boggi, om axelavståndet är minst 1,0 meter men mindre än 1,3 meter 16 t

c) tvåaxlad boggi, om axelavståndet är minst 1,3 meter men mindre än 1,8 meter 18 t

d) tvåaxlad boggi, om axelavståndet är minst 1,3 meter men mindre än 1,8 meter och varje drivaxel är försedd med parhjul och massan inte överstiger 9,5 ton på någon axel 19 t

e) tvåaxlad boggi, om axelavståndet är minst 1,3 meter men mindre än 1,8 meter och boggins vardera axel är försedd med parhjul och luftfjädring eller axlarna är försedda med fjädring som betraktas som likvärdig med luftfjädring 20 t

f) tvåaxlad boggi, om axelavståndet är minst 1,3 meter men mindre än 1,8 meter och boggins vardera axel är försedd med parhjul och luftfjädring eller axlarna är försedda med fjädring som betraktas som likvärdig med luftfjädring eller om boggins vardera axel är drivande och försedd med parhjul och massan inte överstiger 10,5 ton på någon axel 21 t

g) treaxlad boggi, om avståndet mellan axlarna är mindre än 1,3 meter 21 t

h) treaxlad boggi, om avståndet mellan axlarna är minst 1,3 meter 24 t

i) treaxlad boggi, om avståndet mellan axlarna är minst 1,3 meter och om minst två av boggins axlar är försedda med parhjul 27 t


21 §
Bilars massa

1. När en bil framförs på väg får dess massa inte överskrida följande värden:

a) tvåaxlad bil 18 t

b) treaxlad bil 25 t

c) treaxlad bil, om dess drivande axel är försedd med parhjul och luftfjädring eller fjädring som betraktas som likvärdig med luftfjädring eller om varje drivande bakaxel är försedd med parhjul och massan inte överstiger 10,5 ton på någon axel 26 t

d) treaxlad bil, av vars axlar två är försedda med parhjul eller av vars bakaxlar den ena är styrande eller självstyrd och försedd med däck vilkas nominella däckbredd är minst 385 millimeter och den drivande axeln är försedd med parhjul och luftfjädring eller fjädring som betraktas som likvärdig med luftfjädring 28 t

e) treaxlad ledbuss 28 t

f) fyraxlad bil 31 t

g) fyraxlad bil, om dess drivande axel är försedd med parhjul och luftfjädring eller fjädring som betraktas som likvärdig med luftfjädring eller om varje drivande bakaxel är försedd med parhjul och massan inte överstiger 10,5 ton på någon axel 35 t

h) femaxlad bil 42 t

2. På bilar som avses i 1 mom. a- eller c-punkten och som har tagits i bruk före den 1 november 2013 ska det till och med den 30 april 2018 tillämpas sådana värden på fordonets maximimassa som är två ton större än de värden som anges i a- och c-punkten.


23 §
Massa för kombination av bil och släpvagn

1. Massan för en fordonskombination bestående av en bil och en släpvagn får inte, när den framförs på väg, överskrida följande värden:

a) kombination av bil och påhängsvagn

femaxlad 48 t

minst sexaxlad 52 t

b) kombination av bil och medelaxelsläpvagn 44 t

c) kombination av bil och egentlig släpvagn, kombination av bil, dolly och påhängsvagn, kombination av bil, påhängsvagn och på den kopplad annan påhängsvagn eller kombination av bil, påhängsvagn och medelaxelsläpvagn:

fyraxlad 36 t

femaxlad 44 t

sexaxlad 53 t

sjuaxlad 60 t

åttaaxlad 64 t

åttaaxlad, om minst 65 procent av släpvagnens massa eller släpvagnarnas sammanlagda massa belastar sådana axlar som är försedda med parhjul 68 t

minst nioaxlad 69 t

minst nioaxlad, om minst 65 procent av släpvagnens massa eller släpvagnarnas sammanlagda massa belastar sådana axlar som är försedda med parhjul 76 t

2. Vid beräkning av axlarnas antal enligt 1 mom. ska vid kombinationer med sex eller flera axlar inte de axlar beaktas som belastas med en massa som är mindre än fem ton.

3. Med avvikelse från 1 mom. c-punkten ska det på sjuaxlade fordonskombinationer där dragbilen eller den egentliga släpvagnen eller båda har tagits i bruk före den 1 november 2013 tillämpas en maximimassa på 64 ton till och med den 30 april 2018.

4. Massan för en fordonskombination som består av en bil och därtill kopplad släpvagn eller kopplade släpvagnar och som har en massa som överstiger 44 ton får dock inte överskrida det värde som fås när till 20 ton läggs 320 kg för varje påbörjad 0,10 meter med vilken avståndet mellan fordonets eller fordonskombinationens yttersta axlar överstiger 1,80 meter. Vad som föreskrivs ovan i detta moment ska också tillämpas på en sådan fordonskombination bestående av en bil och en påhängsvagn som ingår i en kombination som avses i 1 mom. c-punkten, om fordonskombinationens massa överstiger 44 ton. På en fordonskombination vars massa överstiger 40 ton ska avståndet mellan bilens bakre axel och framaxeln av en släpvagn med en massa som överstiger 10 ton vara minst 3,00 meter.

5. Om massan för en fordonskombination överstiger 68 ton, ska minst 20 procent av fordonskombinationens massa belasta de drivande axlarna.

6. Motoreffekten för bilar som används i fordonskombinationer vars massa överstiger 44 ton ska vara minst 5 kilowatt för varje ton kombinationsmassa. En fordonskombination vars massa överstiger 60 ton får dock användas till och med den 30 april 2018, om bilens motoreffekt överstiger det värde som fås ur formeln: 300 kilowatt + 2,625 kilowatt/ton x (kombinationsmassan i ton – 60 ton).

7. Vad som föreskrivs i 1 mom. a-punkten ska också tillämpas på sådana fordonskombinationer bestående av en bil och en påhängsvagn som ingår i en kombination som avses i 1 mom. c-punkten.

25 §
Andra huvudmått

1. Den största tillåtna höjden på en bil och på en släpvagn är 4,40 meter. Detta mått får inte överskridas när fordonet är obelastat eller axellyftanordningen är i sitt övre läge. Om höjden på fordonet överstiger 4,20 meter, ska transportören och föraren kontrollera att en transport längs den transportrutt som ska användas är möjlig utan risk för sammanstötning med konstruktioner ovanom vägen.

2. Ett fordons största tillåtna bredd är 2,60 meter. Den största tillåtna bredden på ett fordon som inte är temperaturkontrollerat och som används i en över 22,00 meter lång fordonskombination, mätt från fast struktur, samt på en buss är dock 2,55 meter. Den största tillåtna bredden på en buss som är registrerad som museifordon och som används i trafik högst 50 dagar per kalenderår är dock 2,60 meter. Den största tillåtna bredden på en personbil (kategori M1) är 2,55 meter.

3. Bredden på medelaxelsläpvagnar och egentliga släpvagnar med en största i registrering och bruk tillåten massa på över 3,5 ton (kategori O3 och O4), får överskrida dragbilens bredd med högst 0,15 meter. Bredden hos en påhängsvagn får överskrida dragbilens bredd, mätt vid framaxeln, med högst 0,35 meter.

4. Som ett sådant temperaturkontrollerat fordon som avses i 2 mom. ovan räknas också tankfordon som har en tank som är temperaturkontrollerad och vars vägg är minst 45 millimeter tjock.

57 §
Övergångsstadganden

2. Den totalmassa för en fyraxlad bil som anges i 21 § 1 mom. f-punkten gäller en bil som har tagits i bruk för första gången före den 1 januari 1994. En bil som har tagits i bruk före den dagen ska beträffande totalmassa som är beroende av avståndet mellan det motordrivna fordonets yttersta axlar också uppfylla de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning.Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2017.

Helsingfors den 26 januari 2017

Kommunikationsminister
Anne Berner

Regeringsråd
Jorma Hörkkö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.