38/2017

Helsingfors den 19 januari 2017

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om ersättning för djurens välbefinnande

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om ersättning för djurens välbefinnande (117/2015) 2 § 5 - 7 punkten, 3 § 2 mom., 6, 16, 17 och 22 §, 23 § 3 mom., 24 § 1 mom., 27 och 32 §, av dem 3 § 2 mom., 6 § och 24 § 1 mom. sådana de lyder i förordning 721/2015 och 27 § sådan den lyder i förordning 186/2016, och

fogas till förordningen en ny 32 a § som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med


5) lamm ett minst två månader och högst 12 månader gammalt får,

6) honget en över tolv månader gammal get av honkön, dock inte dvärgget,

7) killing en minst två månader och högst 12 månader gammal get,


3 §
Utfodring och skötsel av nötkreatur

Djur får inte hållas ensamma om inte sjukdom, skada, aggressivt beteende eller någon annan grundad och godtagbar anledning förutsätter detta. Över åtta månader gamla nötkreatur av olika kön, frånsett stutar och avelstjurar, får inte hållas i samma box, rastgård eller på samma betesmark. Högst tio månader gamla nötkreatur av olika kön som tillhör rasen skotsk höglandsboskap får hållas i samma box, rastgård eller på samma betesmark. Dikokalvar av olika kön får hållas på samma betesmark fram till avvänjningen. Köttnöt får inte hållas uppbundna om inte någon tillfällig, grundad och godtagbar anledning förutsätter detta.


6 §
Förbättrande av de förhållanden under vilka kalvar hålls på gårdar med dikor

En kalv som är över en vecka gammal ska hela tiden ha tillgång till grovfoder. Modern och kalven ska ha sammanlagt minst 10 kvadratmeter till sitt förfogande. Ytan kan inbegripa gödselgång, kalvgömma och liggbås för mödrar. I lösdriftsstall med liggbås ska kalvarna ha så många liggplatser till sitt förfogande att de inte behöver ligga på gödselgången eller i samma bås med mödrarna. Kalvarnas liggplatser och eventuella kalvgömmor ska vara välströade och mjuka och ha helt golv.

Om det på en gård med dikor hålls andra kalvar än kalvar från dikor, följer man villkoren i 5 § när det gäller de andra kalvarna.

16 §
Förbättrande av grisningsförhållandena för suggor och gyltor

Suggor och gyltor ska ha möjlighet till fri grisning. En sugga kan flyttas till en grisningshäck högst två dygn före beräknad grisning. Efter grisningen får suggan hållas i grisningshäcken i högst tre dygn. Efter grisningen får suggan eller gyltan hållas i grisningshäcken tillfälligt i högst sju dygn om suggan är aggressiv, orolig eller om det finns något annat godtagbart skäl till det. Jordbrukaren ska föra journal över användningstiden för grisningshäcken och orsaken till att den används. Grisningshäcken ska monteras ned eller öppnas genast efter användningen så att den inte begränsar suggans rörelsefrihet i boxen.

Grisningsboxens yta ska vara minst 6 kvadratmeter. Av denna yta ska smågrisarna ha minst 1 kvadratmeter sådant utrymme där boxkonstruktionerna skyddar smågrisarna från att hamna under suggan. Sådana konstruktioner är skyddsräcken, väggöppningar nedtill, fristående, sluttande väggar på insidan av boxen i vilkas nedre kant smågrisarna ryms eller andra motsvarande konstruktioner. I det område som skyddas av boxkonstruktionerna ska smågrisarna ha en välströad liggplats där alla smågrisar får plats att ligga ned samtidigt. I grisningsboxen ska gyltan och suggan hela tiden fram till grisningen ha tillgång till lämpligt löst bomaterial. Halm, spån, papper eller något annat motsvarande material ska användas som bomaterial.

17 §
Ströade boxar för avvanda grisar, unga avelssvin och slaktsvin

Avvanda grisar, unga avelssvin och slaktsvin ska ha en välströad liggplats med helt golv. Med strö avses antingen djupströbädd eller strö och 2-klimatsbox. I slaktsvinstall är också tjocka ströbäddar godkända. Alla svin ska kunna ligga ned samtidigt på liggplatsen.

22 §
Utfodring av får och getter

På gårdar med får ska det finnas en giltig skriftlig utfodringsplan för varje djurkategori som baserar sig på kalkyler och på analyser av grovfoder och där fårens tillväxtstadium, produktionsnivå och skede i produktionsperioden har beaktats. På gårdar med getter ska det finnas en giltig skriftlig utfodringsplan för varje djurkategori som baserar sig på kalkyler och på analyser av grovfoder där getternas tillväxtstadium, skede i mjölkproduktionsperioden och mängden mjölk som boskapen producerar har beaktats. Separata utfodringsplaner ska utarbetas åtminstone för både inomhus- och utomhusutfodringsperioden. Lamm och killingar ska beaktas i utfodringsplanen från det att de är två veckor gamla.

Får och getter ska ha tillgång till tillräckligt med grovfoder. Dessutom ska djuren hela tiden ha tillgång till tillräckligt med vatten av god kvalitet.

23 §
Förbättrande av de förhållanden under vilka får och getter hålls

Lamm som inte hålls på betesmark ska ha lammkammare från det att de är två veckor gamla fram till avvänjningen. Minimiytan i lammkammare är 0,2 kvadratmeter per lamm. Avvanda lamm och killingar ska hållas i grupp. I boxarna ska avvanda lamm som är under fyra månader gamla till sitt förfogande ha minst 0,6 kvadratmeter golvyta per lamm och lamm som är minst fyra månader gamla minst 1 kvadratmeter per lamm. Killingar som är under sex månader gamla ska till sitt förfogande ha minst 0,33 kvadratmeter golvyta per killing och killingar som är minst sex månader gamla minst 0,6 kvadratmeter per killing.

24 §
Skötsel av får och getter

Får som är över 1 år gamla ska klippas två gånger per kalenderår. Klippningsdagarna ska journalföras. På gårdar med får och getter ska det finnas en plan för bekämpning av parasiter som gäller för förbindelseåret. I planen ska ingå rekommendationer för tillämpandet av betesrotation samt för medicinsk behandling mot parasiter. Den medicinska behandlingen mot parasiter ska basera sig på provtagning av spillning hos får. Spillningsprov ska dock tas minst två gånger om året.


27 §
Utfodring och skötsel av fjäderfä

På fjäderfäanläggningar ska det finnas en skriftlig utfodringsplan för varje djurkategori som baserar sig på kalkyler där djurens tillväxt, produktionsnivå och produktionsskede har beaktats. Om fabrikstillverkat foder som tillverkaren redan har analyserat samt kompletterande utfodring används i utfodringen, ska proteinet i det kompletterande spannmålet analyseras. Om man använder bara spannmål i utfodringen, ska proteinet i det också analyseras. Till värphöns, broilrar som är minst en vecka gamla och kalkoner som är minst tre veckor gamla ska som stimulerande foder ges hela korn som blandats i fodret eller en kommersiell foderblandning som innehåller hela korn. När det gäller slaktfjäderfä ska utfodringen under de första uppfödningsdagarna ske på papper, papp eller kartong.

32 §
Utomhusvistelse för höns och kalkoner

Om vädret tillåter ska höns och kalkoner rastas utomhus minst två gånger per vecka året om, med undantag av perioden den 1 januari till den 31 maj. Det ska föras journal över utomhusvistelsen. Under sommaren kan fåglarna rastas utomhus på betesmarken och under vintern i en täckt rastgård. Utfodringsplatsen ska vara inomhus.

När hönsen och kalkonerna är utomhus ska de ha möjlighet att bada och sprätta i enlighet med sitt naturliga beteendemönster.

32 a §
Beaktande av Europeiska kommissionens beslut

Den ersättning som avses i denna förordning beviljas om inte något annat följer av Europeiska kommissionens beslut om den.


Denna förordning träder i kraft den 24 januari 2017.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 (32013R1305); EUT L 347, 20.12.2013, s. 487
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 807/2014 (32014R0807); EUT L 227, 31.7.2014, s. 1

Helsingfors den 19 januari 2017

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.