32/2017

Helsingfors den 19 januari 2017

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ersättning för djurens välbefinnande

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om ersättning för djurens välbefinnande (121/2015) 2 § 8, 13 och 14 punkten, 4 § 1 och 2 mom., 10, 16—18, 21, 30 och 33 §, av dem 10 § sådan den lyder i förordning 710/2015, samt

fogas till 2 § en ny 15 punkt och till förordningen en ny 34 a § som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med


8) slaktsvin ett över tre månader, men under åtta månader gammalt svin som hålls för produktion av kött,


13) värphöna en minst 16 veckor gammal höna vars äggproduktion används för konsumtion,

14) broiler en kyckling som har förädlats för köttproduktion och som slaktas vid omkring 40 dagars ålder samt en kyckling som slaktas vid minst 81 dagars ålder vid produktion som bedrivs enligt rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91,

15) unga avelssvin ett över tre månader, men under åtta månader gammalt svin av han- eller honkön som hålls för avel.

4 §
Djurartsspecifika åtgärder som gäller ersättning för välbefinnande

Jordbrukaren kan på en gård med nötkreatur välja följande åtgärder:

1) utfodring och skötsel av nötkreatur,

2) förbättrande av de förhållanden under vilka kalvar hålls, inbegripet utrymmeskrav,

3) förbättrande av de förhållanden under vilka kalvar hålls,

4) förbättrande av de förhållanden under vilka kalvar hålls på gårdar med dikor,

5) förbättrande av de förhållanden under vilka minst sex månader gamla nötkreatur hålls,

6) förbättrande av de förhållanden under vilka minst tolv månader gamla nötkreatur av hankön hålls,

7) betesgång under betesperioden och rastning utanför betesperioden för nötkreatur,

8) långvarigare betesgång under betesperioden för nötkreatur,

9) sjuk-, behandlings- och kalvningsboxar för mjölkkor och dikor,

10) sjuk-, behandlings- och kalvningsboxar för nötkreatur.

Jordbrukaren kan på en gård med svin välja följande åtgärder:

1) utfodring och skötsel av svin,

2) utomhusvistelse för sinsuggor och gyltor,

3) förbättrande av de förhållanden under vilka suggor och gyltor hålls,

4) förbättrande av grisningsförhållandena för suggor och gyltor,

5) ströade boxar för avvanda grisar, unga avelssvin och slaktsvin,

6) smärtlindring för smågrisar av hankön före och efter kirurgisk kastrering,

7) immunokastrering av slaktsvin,

8) stimulans för svin,

9) sjuk- och behandlingsboxar för svin.


10 §
Förbättrande av de förhållanden under vilka kalvar hålls

Åtgärder för förbättrande av de förhållanden under vilka kalvar hålls och åtgärder för förbättrande av de förhållanden under vilka kalvar hålls, inbegripet utrymmeskrav, samt åtgärder för förbättrande av de förhållanden under vilka kalvar hålls på gårdar för dikor ska genomföras i fråga om alla de kalvar på gården som är yngre än sex månader.

Som miniminivå för de åtgärder som avses i 1 mom. ska 5 § 1 mom. och 26 a § 1 och 2 mom. i djurskyddslagen, 20 § i lagen om medicinsk behandling av djur (387/2014), 1 § 4 mom., 4 § 1 mom., 8 §, 9 § 1 mom. och 23 § 1 mom. 7 punkten i djurskyddsförordningen samt 4 § 1 mom., 7 §, 12 § 3 mom. och 16 § 1 mom. i statsrådets förordning om skydd av nötkreatur iakttas.

16 §
Förbättrande av de förhållanden under vilka suggor och gyltor hålls

Den åtgärd som gäller förbättrande av de förhållanden under vilka suggor och gyltor hålls ska genomföras i fråga om alla minst åtta månader gamla suggor och gyltor på gården. Som miniminivå för åtgärden ska 1 § 4 mom. och 4 § 1 mom. i djurskyddsförordningen samt 3 § 1, 2, 4 och 5 mom., 4 § 3 och 4 mom., 10 § och 19 § 3 mom. i statsrådets förordning om skydd av svin iakttas.

17 §
Förbättrande av grisningsförhållandena för suggor och gyltor

Den åtgärd som gäller förbättrande av de förhållanden under vilka suggor och gyltor hålls ska genomföras i fråga om alla minst åtta månader gamla suggor och gyltor på gården. Som miniminivå för åtgärden ska 1 § 4 mom. i djurskyddsförordningen samt 3 § 1, 2, 4 och 5 mom., 4 § 3 och 4 mom., 5 § 1 mom., 9 §, 16 § 1 mom. och 19 § 2 mom. i statsrådets förordning om skydd av svin iakttas.

18 §
Ströade boxar för avvanda grisar, unga avelssvin och slaktsvin

Den åtgärd som gäller ströade boxar för avvanda grisar, unga avelssvin och slaktsvin ska genomföras i fråga om alla avvanda grisar, unga avelssvin och slaktsvin på gården. Som miniminivå för åtgärden ska 1 § 4 mom. och 4 § 1 mom. i djurskyddsförordningen samt 3 § 1, 4 och 5 mom., 4 § 3 och 4 mom., 5 § 1 och 3 mom. och 19 § 1 mom. i statsrådets förordning om skydd av svin iakttas.

21 §
Sjuk- och behandlingsboxar för svin

Den åtgärd som gäller sjuk- och behandlingsboxar för svin ska genomföras i fråga om alla svin på gården, med undantag av icke avvanda grisar. Som miniminivå för åtgärden ska 5 § 1 mom. i djurskyddslagen, 1 § 4 mom., 4 § 1 mom. och 11 § i djurskyddsförordningen och 3 § 1, 4 och 5 mom., 4 § 3—5 mom., 5 § 1 och 3 mom., 7 § 2 mom. 10 och 11 §, 15 § 3 och 4 mom., 19 § 1 mom. till den del det i denna föreskrivs om gruppboxar och 19 § 2 och 3 mom. i statsrådets förordning om skydd av svin iakttas.

30 §
Nivåer, ramper och sittpinnar för fjäderfä

Den åtgärd som gäller nivåer, ramper och sittpinnar för fjäderfä ska genomföras i fråga om alla fjäderfän på gården. Som miniminivå för åtgärden ska 11 § 3 mom., 12 § 4–6 mom. och 13 § 1 och 2 mom. i statsrådets förordning om skydd av höns, 4 § 6 mom. och 10 § 4 och 5 mom. i statsrådets förordning om skydd av broilrar samt 4 § 1 mom. och 10 § 3 mom. i statsrådets förordning om skydd av kalkoner iakttas.

33 §
Beloppet av ersättningen för välbefinnande

Ersättning för välbefinnande kan betalas årligen per djurenhet för djur som berättigar till ersättning enligt följande:

euro
-utfodring och skötsel av nötkreatur 11
-förbättrande av de förhållanden under vilka kalvar hålls, inbegripet utrymmeskrav 439
-förbättrande av de förhållanden under vilka kalvar hålls, 292
-förbättrande av de förhållanden under vilka kalvar hålls på gårdar med dikor, 234
-förbättrande av de förhållanden under vilka minst sex månader gamla nötkreatur hålls 43
-förbättrande av de förhållanden under vilka minst tolv månader gamla nötkreatur av hankön hålls 126
-betesgång under betesperioden och rastning utanför betesperioden för nötkreatur 46
-långvarigare betesgång under betesperioden för nötkreatur 24
-sjuk-, behandlings- och kalvningsboxar för mjölkkor och dikor 15
-sjuk-, behandlings- och kalvningsboxar för nötkreatur 15
-utfodring och skötsel av svin 7
-utomhusvistelse för sinsuggor och gyltor 33
-förbättrande av de förhållanden under vilka suggor och gyltor hålls 38
-förbättrande av grisningsförhållandena för suggor och gyltor 349
-ströade boxar för avvanda grisar, unga avelssvin och slaktsvin 59
-smärtlindring för smågrisar av hankön före och efter kirurgisk kastrering 27
-immunokastrering av slaktsvin 81
-stimulans för svin 13
-sjuk- och behandlingsboxar för svin 19
-utfodring av får och getter 10
-förbättrande av de förhållanden under vilka får och getter hålls 55
-skötsel av får 51
-skötsel av getter 33
-betesgång under betesperioden och rastning utanför betesperioden för får och getter 33
-långvarigare betesgång under betesperioden för får och getter 8
-utfodring och skötsel av fjäderfä 8
-förbättrande av de förhållanden under vilka broilrar och kalkoner hålls 10
-förbättrande av luftkvaliteten i värphönserier 5
-stimulerande föremål för fjäderfä 7
-nivåer, ramper och sittpinnar för värphönor 11
-nivåer, ramper och sittpinnar för kalkoner 14
-nivåer, ramper och sittpinnar för broilrar 34
-utomhusvistelse för höns och kalkoner 16

5 kap.

Särskilda bestämmelser

34 a §
Beaktande av Europeiska kommissionens beslut

Den ersättning som avses i denna förordning beviljas om inte något annat följer av Europeiska kommissionens beslut om den.


Denna förordning träder i kraft den 24 januari 2017.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 (32013R1305); EUT L 347, 20.12.2013, s. 487
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 807/2014 (32014R0807); EUT L 227, 31.7.2014, s. 1

Helsingfors den 19 januari 2017

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.