31/2017

Helsingfors den 19 januari 2017

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om användning av den nationella reserven inom systemet med grundstöd

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om användning av den nationella reserven inom systemet med grundstöd (59/2015) 10 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 43/2016, och

ändras 4 § 3 mom., 6 § 1 mom. och 12 §, av dem 6 § 1 mom. och 12 § sådana de lyder i förordning 43/2016, som följer:

4 §
Beviljande av stödrättigheter ur den nationella reserven till unga jordbrukare och jordbrukare som etablerar sin jordbruksverksamhet

Denna paragraf tillämpas inte om den som har sålt eller arrenderat ut stödberättigande jordbruksmark till en i denna paragraf avsedd jordbrukare tidigare har fått stödrättigheter fastställda på grundval av den jordbruksmark som sålts eller arrenderats ut. En sådan jordbrukare som avses i denna paragraf får beviljas stödrättigheter ur den nationella reserven endast en gång.

6 §
Beviljande av stödrättigheter ur den nationella reserven på grundval av att en förbindelse att inte odla upphör att gälla

Med stöd av artikel 30.7 a i stödförordningen får det på ansökan beviljas stödrättigheter ur den nationella reserven till aktiva jordbrukare som besitter stödberättigande jordbruksmark på grundval av vilken stödrättigheter inte har beviljats och för vilken en förbindelse enligt 6 § 2 mom. 3 punkten i lagen om avträdelsepension (16/1974) eller 12 § i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994) om att inte odla har upphört att gälla efter den 30 april 2011 eller upphör att gälla senast den sista dagen för ansökan om tilldelning ur reserven för år 2017. Förbindelsen anses ha upphört att gälla om den som ingått förbindelsen har överlåtit eller arrenderat ut den stödberättigande jordbruksmark som förbindelsen gäller, för minst fem år på det sätt som avses i 9 § eller 10 § 1 eller 2 mom. i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare. Förbindelsen anses ha upphört att gälla även om den som ingått förbindelsen har överlåtit eller arrenderat ut den stödberättigande jordbruksmarken på det sätt som avses i 13 § 1 mom. i lagen om avträdelsepension.


12 §
Överföring av stödrättigheter till den nationella reserven

Om felaktigt tilldelade stödrättigheter överförs till den nationella reserven till följd av en kontroll i de fall som avses i artikel 31.1 e i stödförordningen, ska den behöriga myndighet som avses i 8 § i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013), för att utreda den på felaktiga grunder fastställda arealen, under det aktuella stödåret jämföra antalet stödrättigheter för år 2015 med den godkända arealen för år 2015. Den godtagbara arealen bedöms utifrån mätningar som gjorts vid kontrollen under det aktuella stödåret.


Denna förordning träder i kraft den 24 januari 2017.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 (32013R1307); EUT L 347, 20.12.2013, s. 608

Helsingfors den 19 januari 2017

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.