1/2017

Helsingfors den 5 januari 2017

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i förordningen om skatteredovisning

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i förordningen om skatteredovisning (804/1998) 2 §, sådan den lyder i förordningarna 1399/2001, 1219/2007 och 1408/2015, som följer:

2 §
Grunderna för beräkning av de enskilda kommunernas utdelning av samfundsskatten

Som grund för beräkningen av företagsverksamhetsposten används uppgifterna i Statistikcentralens företags- och arbetsställeregister. De i 13 § 5 mom. lagen om skatteredovisning avsedda uppgifterna tillställs envar kommun beträffande högst de 50 största företagen i varje grupp som är verksamma i kommunen för beräkning av företagsverksamhetsposten. Finlands Kommunförbund rf meddelas motsvarande uppgifter.

Som grund för beräkningen av skogsposten och skogsskatteandelen används Naturresursinstitutets uppgifter om bruttorotprisinkomsterna i enlighet med den områdesfördelning som avses i 13 § 4 mom. i lagen om skatteredovisning. Som uppskattade uteblivna rotprisinkomster för de naturskyddsområden som avses i det nämnda momentet används den årliga avkastning av skogsbruket som Forststyrelsen har beräknat för skogsmarkerna i fråga.


Denna förordning träder i kraft den 10 januari 2017.

Helsingfors den 5 januari 2017

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Finansråd
Elina Pylkkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.