1546/2016

Helsingfors den 29 december 2016

Statsrådets förordning om ändring av 1 och 5 § i statsrådets förordning om Innovationsfinansieringsverket Tekes

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om Innovationsfinansieringsverket Tekes (1146/2008) 1 § 8 och 11 punkten samt 5 § 1 mom. 2 punkten, sådana de lyder i förordning 1059/2013, som följer:

1 §
Uppgifter

För fullgörande av de uppgifter som föreskrivs i 3 § i lagen om Innovationsfinansieringsverket Tekes (717/2008) ska Tekes


8) av de närings-, energi- och miljöpolitiska stöden bevilja små energistöd, innovationsstöd för skeppsbyggnad, internationaliseringsstöd för gemensamma projekt samt kompensation för audiovisuella produktioner i Finland,


11) nationellt sköta de rådgivnings- och informationsuppgifter som hänför sig till Europeiska unionens forsknings- och innovationsverksamhet,


5 §
Direktionens beslutanderätt

Direktionen beslutar om


2) beviljande av medel för företags och sammanslutningars forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt, projekt inom offentlig forskning samt närings-, energi- och miljöprojekt, om Tekes finansieringsandel av projektet i fråga överstiger 3 000 000 euro,Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Helsingfors den 29 december 2016

Näringsminister
Olli Rehn

Konsultativ tjänsteman
Mikko Huuskonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.