1542/2016

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 29 december 2016

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (1073/2012) 16, 17, 23 och 25–27 §, av dem 16, 17 och 23 § sådana de lyder i förordning 1388/2014, som följer:

16 §
Ansökan om och utbetalning av lönesubvention

Lönesubvention betalas ut i efterskott i utbetalningsperioder på en månad, två månader eller tre månader, enligt vad arbetsgivaren valt. Om lönesubventionsperioden löper ut eller anställningsförhållandet för den som anställts med lönesubvention upphör under utbetalningsperioden, löper utbetalningsperioden ut vid samma tidpunkt.

Ansökan om utbetalning av lönesubvention ska lämnas in till närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (utvecklings- och förvaltningscentret) inom två månader från utgången av den kalendermånad under vilken utbetalningsperioden löper ut.

17 §
Kontroll av anslag som anvisats statliga ämbetsverk eller inrättningar

Statliga ämbetsverk och inrättningar ska för varje kalendermånad lämna uppgifter om användningen av anslagen för sysselsättning och arbetslöshetsförmåner för täckande av lönekostnaderna för de personer som har avlönats med anslagen. De månatliga uppgifterna ska lämnas till utvecklings- och förvaltningscentret inom en månad från utgången av den period som de använda anslagen för sysselsättning och arbetslöshetsförmåner hänför sig till.

23 §
Meddelanden och uppgifter i anslutning till utbetalning av kostnadsersättning

För utbetalning av kostnadsersättning enligt 9 kap. 1 § 1 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice ska arbets- och näringsbyrån lämna arbetslöshetskassan eller Folkpensionsanstalten

1) uppgift om huruvida arbetssökanden deltar i service inom sin pendlingsregion, utanför pendlingsregionen eller inom sin pendlingsregion, men utanför sin hemkommun,

2) uppgift om ferieperioder under arbetskraftsutbildningen och under sådana frivilliga studier som avses i 22–24 § i lagen om främjande av integration (1386/2010),

3) uppgift om dagar för deltagande i jobbsökarträning, karriärträning och sådan prövning som avses i 4 kap. 5 § 1 mom. 1 och 2 punkten i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice.

Arbets- och näringsbyrån får lämna arbetslöshetskassan och Folkpensionsanstalten de uppgifter som avses i 1 mom. med hjälp av teknisk anslutning.

25 §
Resor som ersätts

Arbets- och näringsbyrån kan bevilja ersättning för följande rese- och inkvarteringskostnader i samband med resor tur och retur i Finland:

1) resa till anställningsintervju, om arbetet pågår i minst två veckor och arbetstiden i genomsnitt är minst 18 timmar per vecka,

2) resa till antagning av studerande till arbetskraftsutbildning eller till lämplighetsprov,

3) resa till läroanstalt eller i syfte att bekanta sig med förhållandena på platsen, om en enskild kund har en skada eller sjukdom som förutsätter en möjlighet att bekanta sig med läroanstaltens lämplighet och tillgänglighet innan arbetskraftsutbildningen inleds,

4) resa för att delta i sakkunnigbedömning,

5) resa till arbets- och näringsbyrån för utarbetande eller revidering av sysselsättningsplan eller plan som ersätter sysselsättningsplanen, eller för att få personlig yrkes- och karriärvägledning, om det är fråga om en enskild kund enligt 10 kap. 1 § 3 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice.

Arbets- och näringsbyrån kan bevilja ersättning för rese- och inkvarteringskostnader också i samband med resor tur och retur för anställningsintervju i en annan medlemsstat i Europeiska unionen eller i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om de förutsättningar som anges i 1 mom. 2 punkten är uppfyllda.

26 §
Ersättningsgrund för rese- och inkvarteringskostnader

Ersättningsgrunden för resekostnader enligt 25 § är resan i kilometer multiplicerat med 0,21 euro. Av resekostnaderna ersätts den del som överstiger 12 euro, dock högst 200 euro.

När resans längd bestäms, anses resan ha börjat från den arbetslösa arbetssökandens faktiska bostad. Om det inte är befogat att göra någon annan bedömning, betraktas som personens faktiska bostad den bostad som antecknats för personen i arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem.

För inkvarteringskostnaderna beviljas ersättning på basis av de kostnader som inkvarteringen gett upphov till, dock högst 80 euro per dygn.

27 §
Ansökan om och utbetalning av ersättning för rese- och inkvarteringskostnader

Ersättning för rese- och inkvarteringskostnader ska sökas hos arbets- och näringsbyrån inom en månad från det att resan avslutades. Arbets- och näringsbyrån kan godkänna att ersättningen betalas helt eller delvis i förskott.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Om en arbetsprövning eller arbetssökandes frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån har inletts före denna förordnings ikraftträdande, tillämpas på arbets- och näringsbyråns skyldighet att lämna arbetslöshetskassan eller Folkpensionsanstalten uppgifter för utbetalning av kostnadsersättning 23 § i den lydelse den hade när denna förordning trädde i kraft.

Om en resa har företagits före ikraftträdandet av denna förordning, tillämpas på en ersättning för rese- och inkvarteringskostnader 25–27 § i den lydelse de hade när denna förordning trädde i kraft.

Om ett anställningsförhållande har börjat före ikraftträdandet tillämpas på en ersättning för flyttningskostnader 25–27 § i den lydelse de hade när denna förordning trädde i kraft.

Helsingfors den 29 december 2016

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Äldre regeringssekreterare
Kirsti Haapa-aho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.