1541/2016

Helsingfors den 29 december 2016

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om de principer som skall följas i exportgarantiverksamheten

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om de principer som skall följas i exportgarantiverk-samheten (558/2001) 1 §, sådan den lyder i förordning 252/2009, som följer:

1 §
Finländskt intresse

En förutsättning för att garanti ska beviljas är att export- eller investeringsprojektet eller exportörens verksamhet som helhet är förenat med ett finländskt intresse.

Ett projekt kan anses vara förenat med ett finländskt intresse, om

1) graden av inhemskt ursprung hos exportleveransen är hög,

2) exportören är en sammanslutning som är registrerad i Finland och en betydande del av exportprojektets totalleveranser är tillverkade i Finland eller projektet baserar sig på finsk design eller kompetens eller det annars är till betydlig nytta för den ekonomiska utvecklingen i Finland, eller

3) exportören är ett i Finland registrerat litet eller medelstort företag vars exportleverans eller exportprojekt inte uppfyller villkoren enligt 1 och 2 punkten, men vars mål är tillväxt och internationalisering, eller

4) exportören är en i Finland registreradsammanslutning vars verksamhet som helhet bedömd är till betydlig nytta för den ekonomiska utvecklingen i Finland, eller

5) investeraren är en sammanslutning som är registrerad i Finland eller en utländsk sammanslutning i vilken finländare har bestämmanderätten, och investeringen är till betydlig nytta för den ekonomiska utvecklingen i Finland eller för internationaliseringen av ett litet eller medelstort företag som bedriver affärsverksamhet i Finland, eller

6) det är fråga om något annat skäl som kan jämställas med de ovan nämnda.

Statens specialfinansieringsbolag kan inhämta arbets- och näringsministeriets utlåtande över att sammanslutningens verksamhet är till betydlig nytta för den ekonomiska utvecklingen i Finland.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Förordningen tillämpas på garantiansökningar om vilka beslut har fattats den dag då förordningen träder i kraft eller därefter.

Helsingfors den 29 december 2016

Näringsminister
Mika Lintilä

Regeringsråd
Kari Parkkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.