1530/2016

Helsingfors den 29 december 2016

Lag om temporär ändring av 17 § i lagen om förskottsuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 17 § i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) temporärt ett nytt 2 mom. som följer:

17 §
Förhöjning av förskottsinnehållningen på yrkande av betalningsmottagaren

Det som föreskrivs i 1 mom. tillämpas inte på förskottsinnehållning som verkställs på följande förmåner som betalas till en person som hör till den försöksgrupp som avses i 5 § i lagen om försök med basinkomst (1528/2016):

1) arbetslöshetsförmån enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002),

2) sjukdagpenning, partiell sjukdagpenning, föräldradagpenning och specialvårdspenning som avses i sjukförsäkringslagen, rehabiliteringspenning som avses i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005) samt dagpenning och ersättning för förlorad inkomst enligt 27 § i lagen om smittsamma sjukdomar (583/1986).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017 och gäller till och med den 31 december 2018.

RP 215/2016
ShUB 42/2016
RSv 243/2016

Helsingfors den 29 december 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Mattila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.