1524/2016

Helsingfors den 29 december 2016

Lag om ändring av 11 kap. 4 a § i sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i sjukförsäkringslagen (1224/2004) 11 kap. 4 a §, sådan den lyder i lag 1275/2016, som följer:

11 kap.

Beloppet av dagpenningsförmånerna

4 a §
Försäkringsavgifter och försäkringspremier som dras av från arbetsinkomsterna

Vid beräkning av beloppet av dagpenningsförmånen avdras från arbetsinkomsterna 60 procent av det sammanlagda beloppet av sjukförsäkringens dagpenningspremie enligt 18 kap. 21 § 1 mom. i denna lag, arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift enligt 153 § i lagen om pension för arbetstagare och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie enligt 18 § 1 mom. i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998), minskat med 2,68 procentenheter. Avdraget görs från sådan försäkringslön som avses i 2 § 1 mom. 3 punkten i detta kapitel och från sådana vid beskattningen konstaterade i arbetsavtals- och tjänsteförhållanden erhållna arbetsinkomster som avses i 3 § eller sådana i arbetsavtals- och tjänsteförhållanden erhållna arbetsinkomster som har utretts i enlighet med 4 §.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Vid beräkning av beloppet av dagpenningsförmånen enligt 11 kap. 4 a § ska det, med avvikelse från bestämmelserna i den paragrafen, från det sammanlagda beloppet av dagpenningspremien, arbetspensionsförsäkringsavgiften och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie göras ett avdrag på 1,59 procentenheter 2017, ett avdrag på 2,31 procentenheter 2018 och ett avdrag på 2,73 procentenheter 2019.

RP 214/2016
ShUB 32/2016
RSv 191/2016

Helsingfors den 29 december 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Mattila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.