1466/2016

Helsingfors den 20 december 2016

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av undervisnings- och kulturministeriets förordning om undervisnings- och kulturministeriets arbetsordning

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut

ändras i undervisnings- och kulturministeriets förordning om undervisnings- och kulturministeriets arbetsordning (359/2014) 14, 20, 21 och 24 §,

sådana de lyder, 14 § i förordning 855/2015, 20 och 24 § i förordning 172/2016 samt 21 § i förordning 753/2016, som följer:

14 §
Ämbetsverk, inrättningar, bolag och övriga organ som hör till avdelningens verksamhetsområde

Till verksamhetsområdet för högskole- och forskningspolitiska avdelningen hör följande ämbetsverk, inrättningar, bolag och övriga organ:

1) universiteten och övningsskolorna vid dem,

2) yrkeshögskolorna,

3) Finlands Akademi,

4) Institutet för de inhemska språken,

5) Riksarkivet,

6) Depåbiblioteket,

7) Nationalbiblioteket,

8) forsknings- och innovationsrådet,

9) delegationen för informationsspridning,

10) forskningsetiska delegationen.

20 §
Förvaltningsenheten

Till verksamhetsområdet för förvaltningsenheten hör följande sektorer:

1) förvaltningen av ministeriet och dess förvaltningsområde om inte ärendet hör till en annan verksamhetsenhets ansvarsområde,

2) ministeriets personalförvaltning och personalpolitik,

3) tjänste- och kollektivavtalsverksamhet som gäller utbildnings- och forskningsförvaltningen,

4) utvecklingen och samordningen av ärenden vid ministeriet och dess förvaltningsområde som gäller upphandling,

5) ägarstyrningen av bolag inom förvaltningsområdet i vilka staten är majoritetsägare och bolag i vilka staten är delägare,

6) ärenden som gäller ministeriets säkerhet,

7) beredskapsplanering om inte ärendet hör till en annan verksamhetsenhets ansvarsområde,

8) styrning, utveckling och förenhetligande av dataadministrationen på ministeriets förvaltningsområde samt styrning och förenhetligande av sektorbundna datasystem- och datatekniska tjänster i samarbete med andra verksamhetsenheter,

9) styrning av datasäkerheten på ministeriets förvaltningsområde i samarbete med andra verksamhetsenheter,

10) samarbete med statsrådets förvaltningsenhet i förvaltningsärenden och ärenden som gäller dataadministrationen,

11) övriga ärenden som inte hör till någon annan verksamhetsenhets verksamhetsområde.

Den tjänsteman som är chef för enheten har rätt att använda titeln direktör.

21 §
Statsägda bolag som underlyder förvaltningsenheten

Följande bolag hänför sig till förvaltningsenhetens ägarstyrning:

1) CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy,

2) Hästinstitut Ab.

24 §
Internationella sekretariatet

Det internationella sekretariatet har i uppgift att:

1) handlägga ärende som gäller gemensamma internationella uppgifter, om de hör till fler än en verksamhetsenhets ansvarsområde,

2) bistå andra verksamhetsenheter i utvecklingen av den internationella verksamheten samt i gemensamma uppgifter i det nordiska samarbetet, multilateralt och bilateralt internationellt samarbete samt i gemensamma uppgifter som gäller frändefolken,

3) i samråd med de övriga verksamhetsenheterna bereda internationella avtal som gäller ministeriets verksamhetsområde,

4) samordna ärenden som gäller Europeiska unionen, följa verksamheten i de för ministeriet centralaste organen som handlägger unionsärenden och förmedla information i anslutning till den, informera om aktuella ärenden som gäller unionen samt för övrigt bistå ministeriet i ärenden som gäller Europeiska unionen,

5) fungera som nationell myndighet för Erasmus+-programmet,

6) ordna ministeriets internationella besök i samråd med övriga verksamhetsenheter,

7) sådana statsbidragsärenden som avses i statsrådets förordning om stöd för tidningspressen (389/2008).

Sakkunnigorgan inom sekretariatets ansvarsområde är Finlands Unescokommission.

Den tjänsteman som är chef för sekretariatet har rätt att använda titeln direktör för internationella ärenden.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Helsingfors den 20 december 2016

Undervisnings- och kulturminister
Sanni Grahn-Laasonen

Kanslichef
Anita Lehikoinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.