1447/2016

Helsingfors den 29 december 2016

Finansministeriets förordning om mottagande av rapporter om överträdelser av de bestämmelser som gäller finansmarknaden och om förfarandena för uppföljning av rapporterna vid Finansinspektionen

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 71 a § 5 mom. i lagen om Finansinspektionen (878/2008), sådant det lyder i lag 1442/2016:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller det system som avses i 71 a § i lagen om Finansinspektionen (878/2008), genom vilket Finansinspektionen kan ta emot rapporter om misstänkt missbruk som har samband med bestämmelserna om finansmarknaden.

2 §
Personal som ansvarar för behandlingen av rapporterna

Finansinspektionen ska ha personal som särskilt avdelats för att behandla rapporterna och som har till uppgift att

1) informera om förfarandena för rapportering av överträdelser,

2) ta emot och följa upp rapporter om överträdelser,

3) upprätthålla kontakt med rapportören.

3 §
Information om rapportering av överträdelser och om mottagande och uppföljning av rapporter om överträdelser

Finansinspektionen ska på sin webbplats i en separat avdelning som är tydligt markerad och lättåtkomlig offentliggöra följande information om rapportering av överträdelser och mottagande av rapporter om överträdelser:

1) information om att vem som helst kan rapportera överträdelser och att rapporten kan gälla alla typer av misstänkt missbruk som har samband med bestämmelserna om finansmarknaden,

2) information om de kommunikationskanaler som avses i 5 § och som används för att ta emot och följa upp rapporter om överträdelser och för att kontakta den personal vid Finansinspektionen som ansvarar för behandlingen av rapporterna, inklusive

a. telefonnummer med angivelse om att samtal kan spelas in,

b. elektroniska adresser och postadresser som garanterar konfidentialiteten vid kommunikationen,

3) information om de förfaranden som enligt 4 § tillämpas på rapportering av överträdelser,

4) information om det system för konfidentialitet som avses i 4 § och som tillämpas vid rapportering av överträdelser,

5) information om i 8 § avsedda förfaranden för att skydda personer som är anställda i arbetsavtalsförhållande,

6) en förklaring enligt 71 b § i lagen om Finansinspektionen som anger att den som lämnar ut information till Finansinspektionen i enlighet med 71 a § i lagen om Finansinspektionen eller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG, nedan marknadsmissbruksförordningen, inte vad gäller utlämnandet ska ställas till ansvar för överträdelse av sådana restriktioner för röjande av information som grundar sig på avtal, lag, förordning eller föreskrift.

Finansinspektionen ska lämna den information som avses i 1 mom. till rapportören innan Finansinspektionen tar emot rapporten, och senast då rapporten tas emot.

4 §
Förfaranden som tillämpas på rapporter om överträdelser

I fråga om de förfaranden som tillämpas på de rapporter som avses i 3 § 1 mom. 3 punkten ska det tydligt anges

1) att rapporter också kan lämnas anonymt,

2) sättet på vilket Finansinspektionen kan kräva att rapportören förtydligar den information som rapporteras eller lämnar ytterligare information som den förfogar över,

3) innehållet i och tidsramen för den respons som lämnas till rapportören med anledning av rapporten om överträdelser och sättet på vilket responsen ges,

4) det system för konfidentialitet som tillämpas på rapporter om överträdelser, inklusive en beskrivning av de omständigheter under vilka konfidentiella uppgifter om en rapportör får lämnas ut i enlighet med 71 § i lagen om Finansinspektionen, artiklarna 27, 28 och 29 i marknadsmissbruksförordningen eller någon annan EU-förordning.

Genom den beskrivning som avses i 1 mom. 4 punkten ska det säkerställas att rapportören är medveten om de undantagsfall då det saknas garantier för att uppgifterna kan hållas konfidentiella. Sådana undantagsfall är bland annat de situationer där uppgifter röjs med stöd av lagstiftning i samband med myndighetsundersökning eller rättegång eller där uppgifter behöver röjas för att skydda andras rättigheter, exempelvis rätten till försvar för den som är föremål för rapporten.

5 §
Kommunikationskanaler

Finansinspektionen ska för mottagandet och uppföljningen av rapporter om överträdelser inrätta oberoende och autonoma kommunikationskanaler som är säkra och som garanterar konfidentialiteten, nedan kommunikationskanaler.

Kommunikationskanalerna ska uppfylla följande kriterier:

1) de ska vara avskilda från Finansinspektionens allmänna kanaler för intern och extern kommunikation,

2) de ska garantera att informationen är fullständig och att dess integritet och konfidentialitet skyddas och de ska vara skyddade mot åtkomst från obehöriga personer,

3) de ska möjliggöra lagring av information i en varaktig form i enlighet med 6 § för ytterligare undersökningar.

Kommunikationskanalerna ska möjliggöra rapportering av misstankar om missbruk på åtminstone samtliga följande sätt:

1) som en skriftlig rapport, i elektroniskt format eller pappersformat,

2) som en rapport genom telefonsamtal som kan spelas in,

3) genom möten med den personal vid Finansinspektionen som ansvarar för behandlingen av rapporterna.

En rapport om överträdelse som Finansinspektionen har tagit emot på annat sätt än genom en kommunikationskanal ska omedelbart vidarebefordras i oförändrat skick genom en kommunikationskanal till den personal vid Finansinspektionen som ansvarar för behandlingen av rapporterna.

6 §
Mottagande av rapporter

Finansinspektionen ska utan dröjsmål skriftligen bekräfta mottagandet av en skriftlig rapport till rapportören. En skriftlig mottagningsbekräftelse sänds inte, om rapportören uttryckligen har begärt att inte få en sådan eller om Finansinspektionen har grundad anledning att misstänka att en skriftlig bekräftelse skulle äventyra skyddet av rapportörens identitet.

Om en rapport som lämnas per telefon spelas in, kan Finansinspektionen dokumentera rapporten i en varaktig form i form av

1) en inspelning av samtalet eller

2) en detaljerad promemoria över samtalet som gjorts av den personal som ansvarar för behandlingen av rapporterna.

Om en rapport som lämnas per telefon inte spelas in, ska Finansinspektionen dokumentera rapporten på det sätt som avses i 3 mom. 2 punkten.

Om en person begär ett möte för att rapportera en överträdelse, ska Finansinspektionen dokumentera mötet i en varaktig form i form av

1) en inspelning av samtalet eller

2) ett protokoll som upprättats av den personal som ansvarar för behandlingen av rapporterna.

Om rapportören har avslöjat sin identitet i sådana situationer som avses i denna paragraf, ska Finansinspektionen ge denne möjlighet att kontrollera, korrigera och godkänna promemorian över telefonsamtalet eller protokollet från mötet genom att underteckna det.

7 §
Förfaranden för skydd av personuppgifter

De uppgifter som avses i 6 § som ska bevaras ska Finansinspektionen förvara i ett konfidentiellt och säkert system. De uppgifter som lagras i systemet ska bara vara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sitt arbete.

8 §
Förfaranden för skydd av personer som är anställda i arbetsavtalsförhållande

Finansinspektionen och de arbetarskyddsmyndigheter som avses i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006) ska införa förfaranden som garanterar effektivt informationsutbyte och samarbete i syfte att skydda personer som är anställda i arbetsavtalsförhållande och som rapporterar misstänkt missbruk som har samband med bestämmelserna om finansmarknaden till Finansinspektionen eller som anklagas för sådana överträdelser. Detta informationsutbyte och samarbete ska åtminstone skydda mot repressalier, diskriminering och andra former av orättvis behandling som uppstår på grund av eller i samband med rapportering.

De förfaranden som avses i 1 mom. ska åtminstone säkerställa följande:

1) rapportörer ska ha tillgång till omfattande information och rådgivning om de rättsmedel och förfaranden som tillhandahålls enligt lagstiftningen för att skydda dem mot orättvis behandling och om förfaranden för att ansöka om ekonomisk ersättning,

2) rapportörer ska ha tillgång till sådant effektivt stöd från arbetarskyddsmyndigheten som arbetarskyddsmyndigheten tillhandahåller för att skydda rapportören mot orättvis behandling i samband med behandlingen av ett ärende hos en myndighet, bland annat genom att i arbetsrättsliga tvister intyga att den berörda personen har rapporterat en överträdelse till Finansinspektionen.

9 §
Överföring av uppgifter inom och utanför Finansinspektionen

Finansinspektionen ska ha infört lämpliga förfaranden för överföring av sekretessbelagda personuppgifter som gäller rapportören och den som är föremål för rapporten inom och utanför Finansinspektionen.

Överföringen av sekretessbelagda uppgifter med anknytning till en rapport om överträdelse får inte direkt eller indirekt avslöja rapportörens identitet eller identiteten för den som är föremål för rapporten eller andra omständigheter som skulle göra det möjligt att härleda rapportörens identitet eller identiteten för den som är föremål för rapporten, om inte överföringen överensstämmer med det system för konfidentialitet som avses i 4 § 1 mom. 4 punkten.

10 §
Förfaranden för skydd av den som är föremål för en rapport

Om identiteten för den som är föremål för en rapport inte är känd av allmänheten, ska personens identitet skyddas åtminstone på samma sätt som när det gäller personer som utreds av Finansinspektionen.

De förfaranden som anges i 7 § ska också användas för att skydda identiteten för den som är föremål för en rapport.

11 §
Finansinspektionens utredning över hur systemet fungerar

Finansinspektionens utredning ska granska hur systemet fungerar i fråga om de förfaranden som tillämpas på mottagandet och uppföljningen av rapporter om överträdelser. Utredningen ska också granska de utländska EES-tillsynsmyndigheternas erfarenheter och praxis när det gäller system för rapportering av överträdelser.

12 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2017.

Kommissionens genomförandedirektiv (EU) 2015/2392 (32015L2392); EUT L 332, 18.12.2015, s. 126

Helsingfors den 29 december 2016

Inrikesminister
Paula Risikko

Lagstiftningsråd
Armi Taipale

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.