1436/2016

Helsingfors den 21 december 2016

Statsrådets förordning om den elektriska utrustningens och elanläggningarnas elektromagnetiska kompatibilitet

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av elsäkerhetslagen (1135/2016):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs det om de väsentliga kraven angående elektromagnetisk kompatibilitet, förfaranden för bedömning av överensstämmelse med kraven, den tekniska dokumentationen, EU-försäkran om överensstämmelse och om märkningar i fråga om sådan elektrisk utrustning och sådana elanläggningar som omfattas av tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/30/EU om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitet, nedan EMC-direktivet.

2 §
Avgränsningar av tillämpningsområdet

Denna förordning tillämpas inte på

1) elektrisk utrustning och elanläggningar som omfattas av informationssamhällsbalkens (917/2014) tillämpningsområde,

2) elektrisk utrustning och elanläggningar som omfattas av luftfartslagens (864/2014) tillämpningsområde,

3) utvärderingsbyggsatser som utformats särskilt för enskilda kunder och som används av fackmän endast i forsknings- och utvecklingsanläggningar,

4) radioutrustning som används av radiosändaramatörer, i den mening som anges i radioreglementet som antagits inom ramen för Internationella teleunionens stadga och Internationella teleunionens konvention, om inte utrustningen tillhandahålls på marknaden.

Byggsatser bestående av komponenter som ska monteras av radiosändaramatörer och utrustning som tillhandahålls på marknaden och modifieras och används av radiosändaramatörer betraktas inte som utrustning som tillhandahålls på marknaden.

3 §
Väsentliga krav

Bestämmelser om de väsentliga kraven med avseende på den elektriska utrustningens och elanläggningarnas elektromagnetiska kompatibilitet finns i bilagan.

4 §
Förfaranden för bedömning av överensstämmelse med kraven

Tillverkaren ska vid bedömningen av överensstämmelse med kraven enligt 13 § i elsäkerhetslagen (1135/2016) tillämpa

1) intern tillverkningskontroll enligt bilaga II till EMC-direktivet (modul A), eller

2) EU-typkontroll enligt bilaga III till EMC-direktivet (modul B), och överensstämmelse med typ som grundar sig på intern tillverkningskontroll (modul C).

Tillverkaren får tillämpa det förfarande som avses i 1 mom. 2 punkten endast i fråga om en del av aspekterna av de väsentliga kraven, om det förfarande som avses i 1 mom. 1 punkten tillämpas i fråga om de övriga aspekterna av de väsentliga kraven.

5 §
Teknisk dokumentation

Den tekniska dokumentation om elektrisk utrustning som avses i 13 § i elsäkerhetslagen ska göra det möjligt att bedöma om den elektriska utrustningen uppfyller de tillämpliga kraven och den ska innehålla en tillfredsställande analys och bedömning av risken eller riskerna. På kraven angående innehållet i den tekniska dokumentationen tillämpas bestämmelserna i bilagorna II och III till EMC-direktivet.

6 §
EU-försäkran om överensstämmelse

I en EU-försäkran om överensstämmelse enligt 13 § i elsäkerhetslagen ska det anges att de väsentliga kraven i fråga om elektromagnetisk kompatibilitet enligt bilagan har visats vara uppfyllda.

En EU-försäkran om överensstämmelse ska till sin struktur vara förenlig med den mall som ingår i bilaga IV till EMC-direktivet. Den ska innehålla de uppgifter om förfarandena för överensstämmelse med kraven som avses i bilagorna II och III till EMC-direktivet och ska regelbundet uppdateras.

Om elektrisk utrusning omfattas av fler än en av unionens rättsakter där det ställs krav på EU-försäkran om överensstämmelse, ska endast en EU-försäkran om överensstämmelse upprättas för alla dessa unionsakter. I denna försäkran ska det anges vilka av unionens rättsakter som berörs, och det ska lämnas en publikationshänvisning till dem.

7 §
Uppgifter om användningen av elektrisk utrustning

Utöver vad som föreskrivs i 16 § i elsäkerhetslagen ska elektrisk utrustning åtföljas av information om eventuella särskilda försiktighetsåtgärder som ska vidtas i samband med montering, installation, underhåll eller användning av den elektriska utrustningen för att den, när den tas i bruk, ska överensstämma med de väsentliga krav med avseende på elektromagnetisk kompatibilitet som avses i bilagan.

Elektrisk utrustning vars överensstämmelse med de väsentliga kraven inte är säkerställd i bostadsområden ska åtföljas av en tydlig uppgift om denna begränsade användning. Uppgiften om begränsad användning ska i förekommande fall finnas även på förpackningen.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/30/EU (32014L0030) EUT nro L 96, 29.3.2014, s. 79

Helsingfors den 21 december 2016

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Handelsråd
Tomi Lounema

Bilaga

VÄSENTLIGA KRAV MED AVSEENDE PÅ ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET

1. Allmänna krav

Elektrisk utrustning och elanläggningar ska med beaktande av aktuell tillämpbar teknik vara så konstruerade och tillverkade att

1) den elektromagnetiska störning som den elektriska utrustningen eller elanläggningarna alstrar inte överskrider den nivå över vilken radio- eller teleapparater eller annan utrustning inte kan fungera som avsett,

2) elektrisk utrustning och elanläggningar har en sådan tålighet mot den elektromagnetiska störning som kan förväntas vid avsedd användning att utrustningens eller anläggningens avsedda funktion inte i oacceptabel utsträckning försämras.

2. Särskilda krav för fasta installationer

Installation och avsedd användning av komponenter:

En fast installation ska utföras enligt god teknisk praxis och i enlighet med informationen om hur dess komponenter är avsedda att användas för att det kan säkerställas att de väsentliga kraven enligt punkt 1 är uppfyllda.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.