1427/2016

Helsingfors den 30 december 2016

Statsrådets kanslis förordning om statsrådets kanslis avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med statsrådets kanslis beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan denna paragraf lyder i lag 348/1994, och 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), sådan denna paragraf lyder i lag 495/2005:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om avgifter som ska tas ut för statsrådets kanslis prestationer.

2 §
Avgiftsbelagda prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder

Prestationer som statsrådets kansli prissätter på företagsekonomiska grunder är följande tjänster eller andra prestationer som baserar sig på beställning eller annan form av uppdrag:

1) användning av lokaler och anordningar som är i statsrådets kanslis besittning samt övriga tjänster i anslutning till användningen, om prestationerna utförs för aktörer utanför statsförvaltningen,

2) publikationer och andra motsvarande prestationer,

3) sakkunnig-, utbildnings- och informationstjänster,

4) fotokopior, utskrifter, protokollsutdrag och andra avskrifter,

5) styrkande av riktigheten hos ett protokollsutdrag eller en annan handling,

6) andra på uppdrag baserade prestationer eller därmed jämförbara tjänster som hänför sig till kansliets ansvarsområde.

3 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Övriga av statsrådets kansli utförda avgiftsbelagda prestationer som prissätts enligt 7 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) är

1) användning av lokaler och anordningar som är i statsrådets kanslis besittning samt övriga tjänster i anslutning till användningen,

2) ämbetsverks-, transport-, kontors- och informationsförvaltningstjänster samt övriga motsvarande stödtjänster som statsrådets förvaltningsenhet tillhandahåller på basis av ett separat avtal.

Kansliet beslutar om de avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och för utlämnande av kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017 och gäller till och med den 30 september 2017.

Helsingfors den 30 december 2016

Statsminister
Juha Sipilä

Understatssekreterare
Timo Lankinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.