1419/2016

Helsingfors den 29 december 2016

Lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi (1207/2010) 6 § 1 mom. 18 punkten, sådan den lyder i lag 1159/2016, och

fogas till 6 § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 308/2016, 858/2016 och 1159/2016, en ny 19 punkt som följer:

6 §
Syftet med fullgöranderapporter

Fullgöranderapporter utarbetas till stöd för


18) verkställigheten av lönegarantilagen (866/1998) och lagen om lönegaranti för sjömän (1108/2000),

19) den tillsyn som arbetarskyddsmyndigheten utövar över efterlevnaden av lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (1233/2006), över att minimivillkoren för anställningsförhållanden följs och över anlitandet av utländsk arbetskraft.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 114/2016
AjUB 12/2016
RSv 205/2016

Helsingfors den 29 december 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Mattila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.