1386/2016

Helsingfors den 21 december 2016

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Lantmäteriverkets avgifter samt avgifter och ersättningar för bestyrkande av köp

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och 10 § 1 mom. i lagen om köpvittnen (573/2009), av dem den förstnämnda sådan den lyder i lag 348/1994:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning ingår bestämmelser om vilka av Lantmäteriverkets prestationer som är avgiftsbelagda samt om de avgifter som ska tas ut för användning av elektroniska ärendehanteringssystem.

Denna förordning innehåller också bestämmelser om avgifter för bestyrkande av köp och bestämmandet av dessa avgifter samt om ersättningar för bestyrkande av köp.

Denna förordning tillämpas inte på de avgifter för Lantmäteriverkets prestationer som regleras med stöd av lagen om fastighetsförrättningsavgift (558/1995) eller lagen om ett fastighetsdatasystem och anslutande informationstjänster (453/2002).

2 §
Prestationer som grundar sig på offentlighetslagen

Lantmäteriverket bestämmer om de avgifter som tas ut för att ta fram uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämnande av kopior och utskrifter som avses i 34 § 3 mom. i samma lag, med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i den lagen.

3 §
Dröjsmålspåföljder

Bestämmelser om dröjsmålsavgift och dröjsmålsränta finns i förordningen om grunderna för avgifter till staten (211/1992).

2 kap.

Prestationer som gäller inskrivningsärenden

4 §
Inskrivningsavgifter

För behandlingen av inskrivningsärenden som en offentligrättslig prestation tas det ut följande fasta avgifter som grundar sig på genomsnittliga självkostnadsvärden:

1) lagfart eller registrering av äganderätt 119 euro; för en sådan anteckning om en myndighet som administrerar en fastighet och som görs i samband med en lagfart eller registrering av äganderätt tas ingen särskild avgift ut,

2) behandling som innefattar en kungörelse i den officiella tidningen 225 euro,

3) sådan förtydligande lagfart som avses i 11 kap. 6 § i jordabalken (540/1995) 75 euro,

4) fastställande eller utvidgning av en inteckning eller upplösning av en gemensam inteckning 42 euro för varje inteckning, eller sammanslagning av inteckningar 42 euro för varje inteckning som uppkommer genom sammanslagningen när pantbrevet utfärdas i skriftlig form,

5) fastställande eller utvidgning av en inteckning eller upplösning av en gemensam inteckning 35 euro för varje inteckning, eller sammanslagning av inteckningar 35 euro för varje inteckning som uppkommer genom sammanslagningen när pantbrevet utfärdas i elektronisk form,

6) någon annan ändring av en inteckning än vad som avses i 4 eller 5 punkten eller utfärdande av ett nytt pantbrev 29 euro för varje inteckning, eller delning av en inteckning 29 euro för varje inteckning som uppkommer genom delning när pantbrevet utfärdas i skriftlig form,

7) någon annan ändring av en inteckning än vad som avses i 4 eller 5 punkten eller utfärdande av ett nytt pantbrev 35 euro för varje inteckning, eller delning av en inteckning 35 euro för varje inteckning som uppkommer genom delning när pantbrevet utfärdas i elektronisk form,

8) ändring av ett elektroniskt pantbrev till ett skriftligt pantbrev 29 euro för varje inteckning,

9) ändring av ett skriftligt pantbrev till ett elektroniskt pantbrev 19 euro för varje inteckning,

10) ärende som gäller innehavaren av ett skriftligt pantbrev eller mottagaren av ett elektroniskt pantbrev 17 euro för varje inteckning; för en anteckning om innehavaren eller en anteckning om mottagaren av ett elektroniskt pantbrev som görs i samband med fastställandet eller en ändring av inteckningen tas det inte ut någon separat avgift; för avlägsnande av en anteckning om innehavaren av ett pantbrev eller för en ansökan om överföring av ett elektroniskt pantbrev som uppkommit i det elektroniska fastighetsöverlåtelsesystemet i samband med en överlåtelse tas det inte ut någon avgift,

11) sådan inskrivning av nyttjanderätt som faller under inskrivningsskyldigheten enligt i 14 kap. 2 § 1 mom. i jordabalken, eller en inskrivning av överföring av nyttjanderätt 129 euro,

12) inskrivning av en annan än i 11 punkten avsedd särskild rättighet eller överföring av den 160 euro,

13) ändring av en inskrivning av en särskild rättighet 95 euro, förtydligande av en inskrivning av en särskild rättighet 79 euro, avlägsnande av en inskrivning av en särskild rättighet 79 euro,

14) anteckning om en myndighet som administrerar en fastighet eller om en ändring som gäller detta eller någon annan inskrivning i lagfarts- och inteckningsregistret 65 euro; för avlägsnande av en anteckning om en myndighet som administrerar en fastighet tas det inte ut någon avgift,

15) för en förtydligande anteckning om objektet för en inskrivning som avses i 24 § 2 mom. i förordningen om lagfarts- och inteckningsregister (960/1996) tas det inte ut någon avgift.

Avgiften för behandling av ett ärende som avses i 1 mom. 1, 2, 3 och 14 punkten tas ut per fastighet, och då jämställs med en fastighet också ett outbrutet område eller en kvotdel av en fastighet. Om samägare söker lagfart på kvotdelar av samma fastighet eller outbrutna område med samma ansökan tas en avgift ut för endast en lagfart.

Ingen avgift tas ut för ett ärende som anhängiggjorts på inskrivningsmyndighetens eget initiativ eller genom en anmälan från en annan myndighet.

5 §
Massomvandling av skriftliga pantbrev till elektroniska

För massomvandling av skriftliga pantbrev som innehas av ett sådant kreditinstitut eller specialfinansieringsbolag som avses i 18 kap. 7 a § 2 mom. i jordabalken, sådan det lyder i lag 418/2016, till elektroniska pantbrev utifrån elektroniskt material som kreditinstitutet eller specialfinansieringsbolaget har lämnat in till Lantmäteriverket tas det ut följande avgifter som grundar sig på genomsnittliga självkostnadsvärden:

1) 6 000 euro för varje kreditinstitut eller statligt specialfinansieringsbolag, och

2) 0,34 euro för varje skriftligt pantbrev som ska omvandlas.

6 §
Kostnader för kungörelse, vissa andra kostnader och delgivningskostnader

Kostnader som orsakas av annonsering i den officiella tidningen ingår i avgiften för en prestation i det ärende som nämns i 4 § 1 mom. 2 punkten. Kostnader som orsakas av annonsering i andra tidningar än den officiella tidningen, stämningsmannadelgivning och handlingar som sänds utomlands tas ut av parterna till fullt belopp.

För ett ljud- eller videoband eller någon annan upptagning som innehåller behandlingen av ett ärende tas hos den som beställer det utöver band- eller upptagningskostnaderna ut 90 euro per timme i expeditionsavgift för den arbetstid som använts för expedieringen av upptagningen.

I ersättning för särskilda delgivningskostnader utomlands tas det ut

1) den avgift som utrikesförvaltningen fakturerat för delgivning i utlandet samt därtill hörande ersättning för särskilda kostnader till fullt belopp, och

2) arvodet och kostnaderna som den myndighet eller arbetstagare som sköter delgivningsverksamheten utomlands fakturerat för uppgiften till fullt belopp.

7 §
Uttag av avgift

Om ett ärende för vilket det föreskrivs endast en avgift uppskjuts för att behandlas vid en senare behandlingsomgång för att en interimistisk åtgärd ska kunna vidtas, tas avgiften ut efter att ärendet avgjorts under den första behandlingsomgången.

3 kap.

Övriga prestationer och användning av elektroniska ärendehanteringssystem

8 §
Övriga avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Sådana offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och för vilka det tas ut en fast avgift som grundar sig på det genomsnittliga självkostnadsvärdet i enlighet med bilagan till denna förordning är:

1) ändring av namnet på en registerenhet,

2) ändring av en fastighets art,

3) sådant utbyte av sökanden av inlösen som avses i 76 § i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/1977), nedan inlösningslagen, när ansökan har gjorts efter det att inlösningsförrättningen har avslutats men innan inlösningen är slutförd, och

4) behandling av ett ärende som gäller förordnande till köpvittne och som inleds genom ansökan.

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer där avgiften bestäms enligt den arbetstid som använts för att utföra prestationen är

Prestation Arbetstidens pris, euro/timme
1) sådant beslut om sammanslagning av samfällda områden som avses i 2 b § 1 mom. i fastighetsregisterlagen (392/1985) 90 €
2) utfärdande av inlösningstillstånd med stöd av 5  § 2 mom. i inlösningslagen 90 €
3) sådant separat utfärdande av tillstånd till förhandsbesittningstagande som avses i 59  § 1 mom. i inlösningslagen 90 €
4) inskrivning av ett sådant upphävande i fastighetsregistret som avses i 72 b § i inlösningslagen 90 €
5) överföring och inskrivning i fastighetsregistret av en sådan särskild rättighet som avses i 72 c § i inlösningslagen 90 €
6) sådan ändring av användningssyftet för en särskild rättighet som avses i 72 d § i inlösningslagen och inskrivning av ändringen i fastighetsregistret 90 €
7) beviljande av ett sådant tillstånd till undersökning som avses i 84 § i inlösningslagen samt 90 €
8) lämnande av ett sådant utlåtande som avses i 91 h § i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) 90 €

I de fall som avses i 2 mom. 2, 3, 6 och 7 punkten tas hos sökanden också ut de kostnader som orsakas av att sakägarna hörs och beslutet delges till områdets ägare och rättsinnehavare.

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka avgiften bestäms enligt prestationens självkostnadsvärde är, utöver de prestationer som avses i 1 och 2 mom., också sakkunnigtjänster som Lantmäteriverket tillhandahåller i egenskap av nationellt mätnormallaboratorium.

9 §
Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

För beslut som fastighetsregisterföraren på eget initiativ fattar om sådana prestationer som avses i 8 § 1 mom. 1 eller 2 punkten eller i 2 mom. 1 punkten tas ingen avgift ut. Fastighetsregisterföraren registrerar avgiftsfritt uppgifter i fastighetsregistret i enlighet med 2 a § i fastighetsregisterlagen.

Ett beslut av fastighetsregisterföraren att ändra arten av en fastighet till en lägenhet eller en tomt ges avgiftsfritt om ärendet har inletts på inskrivningsmyndighetens initiativ.

10 §
Prestationer som prissätts enligt företagsekonomiska grunder

Avgiftsbelagda prestationer som Lantmäteriverket prissätter enligt företagsekonomiska grunder är

1) överlämnande av fixpunktsmaterial,

2) överlämnande av flygbildsmaterial och laserskannat material,

3) överlämnande till terrängdatamaterial,

4) tjänster som rör infrastruktur för geografisk information,

5) programvaror och nyttjanderätt till dem,

6) prestationer som anknyter till köpeskillingsregistret över fastigheter och köpvittnesregistret,

7) utbildningstjänster,

8) konsult- och sakkunnigtjänster samt utredningar,

9) intyg, med undantag för intyg över kalibreringar som utförts som sådana sakkunnigtjänster som avses i 8 § 4 mom.,

10) sändande och postning av handlingar och annat material,

11) sådant sammankallande av stämma i ett icke konstituerat delägarlag och andra arrangemang som avses i 10 § 2 mom. i lagen om samfälligheter (758/1989),

12) sådana tjänster inom dataadministration som avses i 2 § 3 mom. i lagen om Lantmäteriverket (900/2013),

13) lagring i det elektroniska ärendehanteringssystemet av en sådan generell fullmakt som avses i 9 a kap. 1 § 3 mom. i jordabalken,

14) andra utredningar och prestationer än de som nämns i 1—13 punkten, som hör till fackområdet och som utförs på beställning,

15) tillfällig användning av lokaler, inventarier och utrustning som Lantmäteriverket förfogar över,

16) tryckta kartor och publikationer, samt

17) andra prestationer som är jämförbara med dem som nämns ovan.

11 §
Övriga avgiftsfria prestationer

Ingen avgift tas ut för nyttjanderätten till fixpunktsmaterial, flygbildsmaterial, laserskannat material och terrängdatamaterial samt för vetenskapliga publikationer.

När det gäller att överlämna material kan man låta bli att ta ut avgiften om kostnaderna för överlämnandet är obetydliga.

Mätnings- och annat material i anslutning till de nationella referenskoordinat-, höjd- och tyngdkraftsystemen får ges ut som webbtjänst utan avgift till de aktörer som administrerar och använder referenskoordinatmaterialen för användning av de tidigare nämnda systemen.

12 §
Vissa andra avgiftsfria prestationer från centralen för geografisk information

Uppgörande av utredningar och utlåtanden som baserar sig på ett internationellt avtal som är bindande för Finland eller på internationell praxis, överlåtelse av publikationer samt utredningar och mätningar som utförs som vetenskapligt samarbete får utföras avgiftsfritt vid centralen för geografisk information om de baserar sig på reciprocitet.

Då material som centralen för geografisk information har producerat överlåts för forsknings- och undervisningssyfte tas ingen avgift ut, om avgiftsfriheten baserar sig på internationell eller nationell praxis och användningen uppfyller de användningsvillkor som Lantmäteriverket bestämt.

13 §
Övriga prestationer som prissätts enligt självkostnadsvärdet

När material som anknyter till köpeskillingsregistret över fastigheter överlåts till en statlig myndighet för skötsel av myndighetsuppgifter, tas det ut en avgift som motsvarar självkostnadsvärdet för att ta fram och lämna ut materialet. Om materialet också används för något annat ändamål än för skötsel av myndighetsuppgifter, tas det ut en avgift enligt företagsekonomiska grunder i enlighet med 10 §.

14 §
Ärendehanteringsavgifter och avgifter för fastighetsdatasystemet

För användning av ärendehanteringssystem tas det ut följande fasta ärendehanteringsavgifter som grundar sig på genomsnittliga självkostnadsvärden:

1) upprättande i det elektroniska fastighetsöverlåtelsesystemet av en överlåtelsehandling som gäller en fastighet, en kvotdel eller ett outbrutet område av en fastighet eller ett föravtal som gäller en överlåtelse, 55 euro per överlåtelse eller föravtal; det som i denna punkt bestäms om fastigheter gäller också ett område eller ett outbrutet område som är gemensamt för flera fastigheter samt en andel av ett samfällt område som överlåts ur en fastighet,

2) överlåtelse i det elektroniska fastighetsöverlåtelsesystemet av en sådan nyttjanderätt som faller under inskrivningsskyldigheten enligt 14 kap. 2 § i jordabalken, 55 euro per överlåtelse,

3) upprättande i det elektroniska inteckningssystemet av en ansökan om en ny inteckning, 10 euro per inteckning,

4) ansökan i det elektroniska inteckningssystemet om överföring av ett elektroniskt pantbrev eller ett meddelande om innehavaren av ett skriftligt pantbrev, 10 euro per elektroniskt pantbrev eller 10 euro per skriftligt pantbrev.

De ärendehanteringsavgifter som nämns i 1 mom. 3 och 4 punkten ingår i de inskrivningsavgifter som enligt 4 § tas ut för hanteringen av inskrivningsärendet i fråga.

I de fall som avses i 1—3 punkten tas det dessutom ut sådana avgifter för intyg och utdrag  för utskriftstjänst som det föreskrivs om med stöd av lagen om ett fastighetsdatasystem och anslutande informationstjänster.

Ärendehanteringsavgiften i det elektroniska fastighetsöverlåtelsesystemet och de avgifter för intyg och utdrag som avses i 3 mom. debiteras i samband med användningen av ärendehanteringssystemet den som överlåter fastigheten eller något annat motsvarande objekt.

Ärendehanteringsavgiften i det elektroniska inteckningssystemet och de avgifter för intyg och utdrag som avses i 3 mom. debiteras sökanden i samband med användningen av ärendehanteringssystemet.

4 kap.

Bestyrkande av köp

15 §
Avgifterna för bestyrkande av köp

Avgiften för bestyrkande av köp eller någon annan överlåtelse är 120 euro per köp eller överlåtelse. Avgiften för kopior av överlåtelsehandlingar eller andra handlingar är 2 euro per sida.

Om överlåtelsen på parternas begäran sker någon annanstans än på köpvittnets tjänste- eller verksamhetsställe, tar köpvittnet dessutom ut ersättning för resekostnaderna.

5 kap.

Särskilda bestämmelser

16 §
Ikraftträdandebestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017. Förordningens 5 § träder dock i kraft först den 1 juni 2017. Förordningen gäller till och med den 31 december 2018.

Denna förordning tillämpas på avgifter för beslut som fattats eller, om det är fråga om ett ärende där det inte fattas något beslut, prestationer som utförts den 1 januari 2017 och efter det.

Helsingfors den 21 december 2016

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Lagstiftningsråd
Leo Olkkonen

Bilaga

FASTA AVGIFTER FÖR OFFENTLIGRÄTTSLIGA PRESTATIONER SOM AVSES I 8 § 1 MOM.

1. Ändring av namnet på en registerenhet

Ändring av namnet på en fastighet eller en annan registerenhet: 135 euro.

2. Ändring av en fastighets art

Ändring av en fastighets art: 135 euro.

3. Utbyte av den som ansöker om inlösen

Utbyte av den som ansöker om inlösen: 180 euro.

4. Förordnande av köpvittne

Behandling av ett ärende som gäller förordnande av köpvittne och som har anhängiggjorts genom en ansökan: 225 euro.

För återkallande av ett förordnande av köpvittne tas det inte ut någon avgift.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.