1372/2016

Helsingfors den 21 december 2016

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om bidrag till kostnader för rivning av aravahyreshus

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om bidrag till kostnader för rivning av aravahyreshus (79/2006) 2—4 §, som följer:

2 §
Förutsättningar för beviljande av bidrag

Bidrag kan beviljas för täckande av kostnader för rivning av ett aravahyreshus, om Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet med stöd av 17 § i aravabegränsningslagen har gett tillstånd till rivning av huset. Har huset blivit befriat från användnings- och överlåtelsebegränsningar enligt aravabegränsningslagen (aravabegränsningar) kan bidrag beviljas, om det finns en i 17 § 1 mom. i den lagen avsedd grund för rivning av huset.

För att bidrag ska kunna beviljas krävs dessutom att bidraget är nödvändigt för att täcka kostnaderna för rivningen på grund av att den sammanslutning som äger hyreshuset har betydande ekonomiska svårigheter. För beviljande av bidrag till kostnaderna för rivning av ett hyreshus som har blivit befriat från aravabegränsningar ska dessutom finnas något annat särskilt vägande skäl.

Om det med stöd av 17 § 1 mom. 2 punkten i aravabegränsningslagen har beviljats tillstånd för rivning av ett objekt eller om ett objekt som har befriats från användnings- och överlåtelsebegränsningar uppfyller förutsättningarna enligt 17 § 1 mom. 2 punkten i den lagen, krävs det för beviljande av bidrag att bidraget är behövligt

1) med beaktande av den ekonomiska situationen i den sammanslutning som äger objektet för att kostnaderna för rivningen ska kunna täckas och

2) för att en sanering av ekonomin hos den sammanslutning som äger objektet och som fortfarande har ekonomiska svårigheter, ska kunna saneras eller för att eventuella ekonomiska svårigheter hos sammanslutningen ska kunna förebyggas.

Bidrag kan inte beviljas för kostnader som orsakas av skatter eller deponering av avfall på avstjälpningsplats.

Den som ansöker om bidrag ska till ansökan som bilaga foga en helhetsutredning om rivningskostnaderna samt om vilka verkningar rivningen, ett eventuellt rivningsackord och bidraget har på sammanslutningens ekonomiska situation.

Bidrag kan beviljas endast av särskilda skäl, om rivningsarbetet har påbörjats innan bidraget beviljats.

3 §
Beviljande och utbetalning av bidrag

Kostnaderna för det projekt som ska beviljas bidrag godkänns och bidraget beviljas av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet på ansökan av den sammanslutning som äger hyreshuset.

Efter det att huset har rivits betalar Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ut bidraget på basis av de faktiska kostnaderna i enlighet med bidragsbeslutet.

4 §
Bidragets belopp

I bidrag kan beviljas högst 70 procent av de skäliga totalkostnader för rivning av huset som godkänts av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Denna förordning tillämpas också på ansökningar som anhängiggjorts innan den trädde i kraft.

Helsingfors den 21 december 2016

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Regeringssekreterare
Meri Pensamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.