1371/2016

Helsingfors den 21 december 2016

Statsrådets förordning om avkastning som betalas till arava- och räntestödslåntagare

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 15 a § 1 mom. i aravalagen (1189/1993) och 24 § 1 mom. i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001), sådana de lyder, 15 a § 1 mom. i aravalagen i lag 1061/2016 och 24 § 1 mom. i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån i lag 1060/2016:

1 §
Tillämpningsområde

Genom denna förordning föreskrivs om beräkningsgrunden för och storleken på den godtagbara avkastning som får betalas på de medel som en ägare placerat i samfund enligt 15 b och 15 e § i aravalagen (1189/1993) och 5 § 2 mom., 25 och 27 a § i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001).

2 §
Beräkningsgrunden för avkastningen på de medel ägaren placerat i ett samfund

Beräkningsgrunden för avkastningen på de medel som en ägare enligt 15 a § 1 mom. 3 punkten i aravalagen och 24 § 1 mom. 3 punkten i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån har placerat är de medel som i form av pengar eller annan egendom som behövs för samfundets verksamhet de facto placerats av ägaren själv som aktiekapital, andelskapital eller som någon annan post som kan jämställas med dem.

I beräkningsgrunden för avkastningen på de medel som ägaren har placerat ingår också en sådan avkastning som med stöd av denna förordning kunde ha betalats till ägarna men inte har betalats till dem. I beräkningsgrunden ingår dock inte sådan avkastning som inte får betalas enligt ett förbud som Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet utfärdat med stöd av 7 d § 2 mom. i aravabegränsningslagen (1190/1993), 15 c § 4 mom. i aravalagen eller 13 d § 2 mom. eller 26 § 4 mom. i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån.

3 §
Avdrag från beräkningsgrunden för avkastningen

Från beräkningsgrunden för den godtagbara avkastningen avdras

1) sådan återbäring av egna medel som placerats i ett samfund och som betalas till ägarna genom minskning av samfundets aktiekapital, andelskapital eller någon annan post som kan jämställas med dem eller genom inlösen eller förvärv av egna aktier eller andelar,

2) sådan av samfundet betalad godtagbar avkastning som inte betalats för tidigare räkenskapsperioder,

3) betalning av en sådan avkastning som är större än en godtagbar avkastning till dess att den överstigande delen har återburits till samfundet.

4 §
Storleken på en godtagbar avkastning

Den godtagbara årliga avkastning som betalas för en räkenskapsperiod får utgöra högst fyra procent av beräkningsgrunden. Om räkenskapsperioden för ett samfund avviker från 12 månader, räknas den godtagbara avkastningen dock ut för en räkenskapsperiod på 12 månader.

5 §
Betalning av godtagbar avkastning

En godtagbar avkastning får betalas som dividend, annan vinstutdelning eller koncernbidrag eller annat bidrag.

Som betalning av avkastning betraktas även en annan förmån med penningvärde som samfundet gett en ägare. Sådana förmåner är

1) skillnaden mellan räntan på ett lån som samfundet beviljat en ägare och den ränta som vid varje tidpunkt allmänt tas ut för lån som beviljats för liknande ändamål, om räntan på lånet understiger gängse räntenivå,

2) räntan på ett lån som ägaren beviljat samfundet, till den del räntan överstiger storleken av den godtagbara avkastning som avses i 4 §,

3) sådana fastighetsskötsel-, disponent- och förvaltningstjänster och andra motsvarande tjänster som samfundet anskaffat av ett samfund inom samma koncern till ett dyrare pris än den allmänna prisnivån,

4) annan förmån som motsvarar en förmån avsedd i 1—3 punkten.

6 §
Jämförelseränta

Statskontoret räknar ut medelräntan för de senaste 12 månaderna på statens femåriga obligationslån enligt 15 a § 1 mom. 3 punkten i aravalagen och 24 § 1 mom. 3 punkten i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån utifrån noteringarna på den sista handelsdagen i varje månad och offentliggör medelräntan.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Genom denna förordning upphävs statsrådets beslut om gottskrivning av avkastningen av allmännyttiga bostadssamfund (1203/1999).

På betalning av avkastning tillämpas dock till och med den 31 december 2017 det statsrådsbeslut som nämns i 2 mom. om det inte är fråga om avkastning på medel som placerats i samfund enligt 5 § 2 mom. i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån. På sådana betalningar tillämpas då också 2 § 2 mom. i denna förordning.

Helsingfors den 21 december 2016

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Regeringssekreterare
Ville Koponen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.