1353/2016

Helsingfors den 21 december 2016

Statsrådets förordning om avgifter till regionförvaltningsverken åren 2017

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 22 § i lagen om regionförvaltningsverken (896/2009):

1 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som prissätts enligt självkostnadsvärdet

Regionförvaltningsverkets avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som det tas ut fasta avgifter för enligt självkostnadsvärdet är de prestationer som anges i avgiftstabellen i bilagan, med undantag för de prestationer som avses i 2 §.

Andra avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka avgiften bestäms enligt prestationens självkostnadsvärde är

1) särskilda kontroller som regionförvaltningsverket utför på begäran av en myndighet eller någon annan sökande, med undantag av de allmänna tillsyns- och granskningsuppgifter som regionförvaltningsverket svarar för enligt lag och de tillsyns- och granskningsuppgifter vars avgifter anges i bilagan,

2) bevakning av statens rätt och fördel vid domstol eller hos någon annan myndighet eller vid någon annan förrättning,

3) kopior som ersätter ursprungliga enskilda beslut, intyg eller liknande dokument av de handlingar som förvaras hos regionförvaltningsverket, med undantag av prestationer som är avgiftsfria enligt 5 och 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992),

4) annat beslut av regionförvaltningsverket som har fattats på ansökan.

Vid fastställandet av självkostnadsvärdet för prestationer som avses i 2 mom. används som självkostnadspris för det arbete som utförts för prestationen det pris per arbetstimme som anges i avgiftstabellen i bilagan.

Till avgiften för ett sådant godkännande av ett mikrobiologiskt laboratorium som avses i lagen om smittsamma sjukdomar (583/1986) läggs den avgift som Institutet för hälsa och välfärd tar ut för sitt utlåtande enligt 10 § i den lagen.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer till nedsatt självkostnadsvärde

I 6 § 3 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka regionförvaltningsverket tar ut en avgift som är lägre än självkostnadsvärdet enligt avgiftstabellen i bilagan är

1) beslut om särskild granskning som fattas med stöd av associationslagstiftningen,

2) förordnande av revisor eller verksamhetsgranskare på ansökan,

3) sammankallande av stämma eller andra sätt att fatta beslut som avses i 22 § i föreningslagen (503/1989),

4) beslut som avses i lagen om samförvaltning i hyreshus (649/1990) och i lagen om bostadsrättsbostäder (650/1990),

5) miljötillstånd som avses i miljöskyddslagen (527/2014) och andra beslut som baserar sig på miljöskyddslagen,

6) vattenhushållningsärenden som avses i vattenlagen (587/2011) och andra beslut som baserar sig på vattenlagen.

7) mottagande av deposition eller säkerhet.

Avgift enligt 1 mom. 7 punkten tas inte ut om depositionen eller säkerheten hänför sig till ett annat beslut av regionförvaltningsverket, för vilket avgift tas ut enligt vad som är särskilt föreskrivet. Avgift tas inte heller ut om det är fråga om en deposition som en utmätningsman gör med stöd av utsökningsbalken (705/2007) och avgiften för depositionen inte kan inkluderas i kostnaderna för verkställigheten av utsökningsärendet eller om det är fråga om en deposition som av naturskyddsskäl görs i samband med expropriation.

3 §
Avgiftsfrihet för beslut i omprövningsärenden

Avgift tas inte ut för förordnanden enligt 36 § i lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (519/1977) eller beslut med anledning av begäran om omprövning enligt 81 a § i den lagen. Avgift tas inte heller ut för beslut som gäller begäran om omprövning enligt lagen om grundläggande utbildning (628/1998) eller gymnasielagen (629/1998), för beslut som gäller begäran om omprövning enligt lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998) eller för beslut som gäller begäran om omprövning enligt lagen om yrkesutbildning (630/1998), lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) eller lagen om anordnande av studentexamen (672/2005).

Om regionförvaltningsverket ändrar något annat beslut med anledning av en begäran om omprövning till förmån för den som begärt omprövning, ska någon avgift för beslutet inte tas ut.

4 §
Vissa bestämmelser om uttag av avgifter för offentligrättsliga prestationer

För offentligrättsliga beslut om bifall och om avslag tas en lika stor avgift ut, om inte något annat föreskrivs. Om regionförvaltningsverket utfärdar en enda handling som omfattar flera sådana beslut som enligt denna förordning är avgiftsbelagda, tas det för vart och ett av besluten ut avgift i enlighet med denna förordning.

För en ansökan som återkallats eller som inte kompletterats tas det ut en sådan andel av avgiften enligt tabellen i bilagan som motsvarar den arbetsinsats som gjorts.

Från avgiften för behandling av ett ärende som en domstol på grund av besvär sänt tillbaka för behandling avdras det belopp som tagits ut för tidigare beslut i ärendet.

För offentligrättsliga beslut tas det inte ut någon särskild kungörelse- eller handläggningsavgift, om inte något annat bestäms i avgiftstabellen i bilagan. För en handling som sänds som telefax tas den avgift ut som gäller för handlingen i övrigt. När ett sådant intyg som avses i bilagan sänds per post till kunden, tas ingen postavgift ut.

5 §
Prestationer som prissätts enligt företagsekonomiska grunder

Avgiftsbelagda prestationer för vilka regionförvaltningsverket bestämmer avgift enligt företagsekonomiska grunder är

1) utbildnings-, konsult- och sakkunniguppdrag i sådana fall där skötseln av uppdragen inte direkt hänför sig till regionförvaltningsverkets verksamhet,

2) postningstjänster,

3) sådana utredningar, undersökningar, publikationer och elektroniska informationsprodukter samt sådan informationssökning i register och databaser som utförts på beställning,

4) publicering av annonser och meddelanden i regionförvaltningsverks publikationer,

5) användning av de lokaler som är i regionförvaltningsverkets besittning,

6) deponering av skyddsdokument enligt lagen om bostadsköp (843/1994) och handlingar om gruppbyggande enligt lagen om gruppbyggande (190/2015),

7) tagande av kopior,

8) andra ämbetsverkstjänster.

6 §
Prestationer enligt offentlighetslagen

Beslut om avgifterna för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt utlämnande av uppgifter som kopia eller utskrift enligt 3 mom. i den paragrafen fattas av regionförvaltningsverket med beaktande av vad som föreskrivs i den paragrafen.

7 §
Avgifter vid Statens ämbetsverk på Åland

Denna förordning tillämpas i tillämpliga delar på prestationer vid Statens ämbetsverk på Åland.

När Statens ämbetsverk på Åland sköter sådana uppgifter inom landskapet som hänför sig till trafiktillstånd samt fordonsbeskattning eller uppgifter i anslutning till lantbruksnäring, tas för ämbetsverkets nämnda prestationer ut avgifter med iakttagande av kommunikationsministeriets förordning om avgifterna för dessa prestationer samt bestämmelserna om närings-, trafik- och miljöcentralernas avgiftsbelagda prestationer, om inte något annat bestäms särskilt.

Statens ämbetsverk på Åland tar i egenskap av fartygsregistermyndighet ut avgifter enligt vad som särskilt bestämts i kommunikationsministeriets förordning om avgifter för fartygsregisterprestationer.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017 och gäller till utgången av 2017.

För en prestation i ett ärende som är anhängigt när denna förordning träder i kraft tas avgift ut enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 21 december 2016

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Lagstiftningsråd
Jaska Siikavirta

Bilaga

AVGIFTSTABELL

Regionförvaltningsverkets offentligrättsliga beslut, intyg och andra offentligrättsliga prestationer för vilka en fast avgift tas ut.

Avgifterna har grupperats enligt ansvarsområde. De tillämpas dock oberoende av regionförvaltningsverkets interna organisering.

1 Prestationer inom ansvarsområdet grundläggande service, rättsskydd och tillstånd

Avgifter som tas ut med stöd av lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990), lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994), lagen om privat socialservice (922/2011) och lagen om elev- och studerandevård (1287/2013)

Tillstånd som gäller tillhandahållande av privat socialservice dygnet runt 2 500
Beslut om ändring av tillstånd som gäller tillhandahållande av privat socialservice dygnet runt:  
- inrättande av en ny verksamhetsenhet 1 875
- andra beslut om ändring 625
Inspektion av verksamhetsenhet som hänför sig till tillstånd som gäller tillhandahållande av privat socialservice dygnet runt, till beslut om ändring av tillstånd som gäller inrättande av en ny verksamhetsenhet eller till något annat beslut om ändring av tillstånd 1 250 €/verksamhetsenhet
   
Registrering av anmälan i registret över privata socialserviceproducenter  
- serviceboendeverksamhet 1000
- övrig verksamhet 560
Registrering av ändring som avses i 11 § i lagen om privat socialservice i registret över privata socialserviceproducenter  
- tillägg av en enhet för serviceboende 625
- tillägg av en ny kommun 125
- annan ändring 310
   
Tillstånd som gäller tillhandahållande av privata hälso- och sjukvårdstjänster  
- sjukhus eller rehabiliteringsinrättning 3 500 €/verksamhetsenhet eller verksamhetsställe
- övrig verksamhet dygnet runt 2 000 €/högst 5 verksamhetsenheter, verksamhetsställen eller stationer, dessutom 500 € för vart femte nytt verksamhetsställe eller var femte ny verksamhetsenhet eller station
- annat tillstånd 1 200 €/högst 5 verksamhetsenheter, verksamhetsställen eller stationer, dessutom 500 € för vart femte nytt verksamhetsställe eller var femte ny verksamhetsenhet eller station
Beslut om ändring av tillstånd som gäller tillhandahållande av privata hälso- och sjukvårdstjänster:  
- nytt sjukhus eller ny rehabiliteringsinrättning 3 500 €/verksamhetsenhet eller verksamhetsställe
- andra nya verksamhetsenheter, verksamhetsställen eller stationer 800 €/högst 5 verksamhetsenheter, verksamhetsställen eller stationer, dessutom 500 € för vart femte nytt verksamhetsställe eller var femte ny verksamhetsenhet eller station
- inrättande av en ny verksamhetsenhet eller ett nytt verksamhetsställe i lokaler som ägs av en annan privat serviceproducent som idkar motsvarande tillståndspliktig verksamhet 500 €/högst 5 verksamhetsenheter eller verksamhetsställen, dessutom 250 € för var femte ny verksamhetsenhet eller vart femte nytt verksamhetsställe
- godkännande av direktör som svarar för privata hälso- och sjukvårdstjänster 240
- annat beslut om ändring av tillstånd 400
Då flera serviceproducenter som är verksamma i samma lokaler samtidigt flyttar till nya lokaler tas en avgift ut hos den serviceproducent som innehar lokalerna för ett beslut om ändring av tillstånd som gäller inrättande av ett nytt verksamhetsställe. Hos de övriga serviceproducenterna som flyttar med tas en avgift på 250 euro ut för beslut om ändring av tillstånd.  
   
Registrering av anmälan i registret över privata producenter av hälso- och sjukvårdstjänster 240
Registrering av ändring av anmälningspliktiga registeruppgifter i registret över privata producenter av hälso- och sjukvårdstjänster, om det är fråga om att lägga till ett nytt verksamhetsställe eller en ny verksamhetslokal eller att ändra läget eller att lägga till servicebranscher. 80
   
Årsavgift för privata socialserviceproducenter 310
Årsavgift för privata producenter av hälso- och sjukvårdstjänster 200
   
Behandling av en sådan anmälan som avses i 10 § 1 mom. i lagen om elev- och studerandevård 600
Behandling av en ändring av en sådan anmälan som avses i 10 § 1 mom. i lagen om elev- och studerandevård 200
Godkännande av en sådan ansvarsperson som avses i lagen om elev- och studerandevård 240
   
Registerutdrag ur registret över privata serviceproducenter inom social- och hälsovården 20

Hos en ny serviceproducent som beviljats tillstånd tas det inte ut någon årsavgift under det första kalenderåret. Om en serviceproducent har lagt ned sin verksamhet och meddelat regionförvaltningsverket detta senast den 31 mars samma år, tas ingen årsavgift ut för det året.

Om det genom samma ansökan eller anmälan görs flera ändringar i ett tillstånd eller en registrering, tas det för behandlingen av ändringarna ut en avgift som motsvarar högst beloppet för ett nytt motsvarande tillstånd eller en ny motsvarande registrering.

Av intäkterna från årsavgifterna från privata producenter av hälso- och sjukvård intäktsförs 40 % till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården. Social- och hälsovårdsministeriets förordning om privat socialservice (1053/2011) innehåller bestämmelser om betalandet av privata socialserviceproducenters årsavgifter till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården.

Avgifter som tas ut med stöd av alkohollagen (1143/1994) och bestämmelser som utfärdats med stöd av den

Tills vidare gällande eller tidsbestämt serveringstillstånd för alkoholdrycker 620
Tills vidare gällande eller tidsbestämt serveringstillstånd, om tillståndshavaren har något annat giltigt serverings- eller detaljhandelstillstånd 430
Tillfälligt serveringstillstånd för högst 200 kundplatser 430
Tillfälligt serveringstillstånd för högst 200 kundplatser, om tillståndshavaren har något annat giltigt serverings- eller detaljhandelstillstånd 195
Tillfälligt serveringstillstånd om serveringsområdet har över 200 kundplatser 620
Tillfälligt serveringstillstånd för över 200 kundplatser, om tillståndshavaren har något annat giltigt serverings- eller detaljhandelstillstånd 430
Om tillståndssökanden samtidigt söker två eller flera ovannämnda serveringstillstånd, ska sänkt avgift även då tillämpas så att den högsta handläggningsavgiften tas ut till fullt belopp och övriga handläggningsavgifter till sänkt belopp.  
Tillstånd för förlängd serveringstid för alkoholdrycker 320
Särskild årsavgift för tillsyn som gäller tillstånd för förlängd serveringstid 135
Tillstånd för ändring av serveringsområde 195
Anmälningsavgift för utvidgning av serveringsområde 90
Anmälningsavgift för ändringar som gäller ägandeförhållanden eller en eller flera ansvarspersoner 215
Annat tillstånd som gäller servering 215
Detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker 255
Godkännande av plats för alkoholbolagets butik 390
Tillstånd för utlämningsställe 390
Annat tillstånd som gäller detaljhandel 215
Beslut om ändring av serverings- och detaljhandelstillstånd 90
Årsavgift för tillsyn över detaljhandeln för varje butik 120
Årlig tillsynsavgift som tas ut hos alkoholbolaget för varje butik 390
Årlig tillsynsavgift för varje butik som tas ut hos sådana detaljförsäljare av alkohol som avses i 14 § 2 mom. i alkohollagen 215

Årliga tillsynsavgifter som tas ut med stöd av 55 § i alkohollagen

Hos innehavare av serveringstillstånd tas en årlig tillsynsavgift ut per verksamhetsställe enligt följande:

Verksamhetsställen där det serveras genom jäsning producerade alkoholdrycker med högst 4,7 volymprocent etylalkohol:

Avgiftens storlek bestäms på basis av serveringen föregående år eller de uppskattade inköpen under en ettårig beräkningsperiod, på det sätt som framgår av tabellen.

Serveringsmängd 0-1 999 liter per år 110
Serveringsmängd 2 000-49 999 liter per år 215
Serveringsmängd 50 000-99 999 liter per år 320
Serveringsmängd 100 000 liter eller mer per år 430

Verksamhetsställen där det serveras alkoholdrycker med mer än 4,7 volymprocent etylalkohol:

Avgiftens storlek bestäms på basis av 100-procentig alkohol utgående från de beräknade inköpen under föregående kalenderår eller de uppskattade inköpen under en ettårig beräkningsperiod, på det sätt som framgår av tabellen.

Serveringsmängd 0-99 liter per år 110
Serveringsmängd 100-1 999 liter per år 215
Serveringsmängd 2 000-9 999 liter per år 430
Serveringsmängd 10 000 liter eller mer per år 805

Hos nya innehavare av detaljhandelstillstånd, serveringstillstånd eller tillstånd för förlängning av serveringstiden tas det inte ut någon tillsynsavgift under det första kalenderåret. Tillsynsavgifterna för detaljhandel, servering och förlängning av serveringstiden debiteras per kalenderår senast den 30 april, om tillståndsinnehavaren har ett giltigt tillstånd den 1 april.

Om en med stöd av alkohollagstiftningen gjord ansökan som tillställts regionförvaltningsverket dras tillbaka innan ärendet slutbehandlats, är handläggningsavgiften hälften av den avgift som annars skulle ha tagits ut hos sökanden.

Övriga beslut

Beslut enligt lagen om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål (497/2013)  
- begränsat projektgodkännande: projektet omfattar enskilda åtgärder vilkas svårhetsgrad är högst måttlig 650
- normalt projektgodkännande: projektet omfattar ett eller flera delprojekt, svårhetsgraderna för åtgärderna kan variera 1 080
- omfattande projektgodkännande: projektet omfattar många olika delprojekt, svårhetsgraderna varierar 2 700
- ändring av ett projektgodkännande när ändringen kräver behandling av nämnden för projektgodkännanden 325
- ändring av ett projektgodkännande när ändringen inte kräver behandling av nämnden för projektgodkännanden 110
- behörighet hos den som planerar ett projekt 215
- för utvärdering i efterhand av projektgodkännande tas en separat avgift ut på basis av den arbetstid som använts för utvärderingen i efterhand då priset per arbetstimme är 86 €/h  
Beslut enligt lagen om transport av djur (1429/2006)  
- tillstånd att transportera djur 650
- tillstånd att transportera djur, om den som ansöker om tillstånd endast har ett transportmedel 350
- ändring av tillstånd att transportera djur 270
- intyg om godkännande av vägtransportmedel 195
- intyg om godkännande av vägtransportmedel, som beviljas i samband med tillstånd att transportera djur eller ändring av tillstånd att transportera djur 110
- kompetensbevis för förare och skötare på vägfordon 75
Tillstånd att hålla djurutställning (cirkus, djurpark, rörlig och fast utställning) 500
Befrielse från kravet beträffande nötkreaturs möjlighet att gå ute 205
Kompetensbevis eller tillfälligt kompetensbevis som avses i rådets förordning (EG) nr 1099/2009 om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning 60
Beslut som avses i 10 § i lagen om djursjukdomar (441/2013) om hälsokategori för en djurhållningsplats 86 €/h
Bemyndigande av veterinär som görs med stöd av lagen om djursjukdomar eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den i sådana fall där bemyndigandet inte görs i samband med det beslut om godkännande som avses i lagen om djursjukdomar 60
En avgift för ett sådant godkännande av ett mikrobiologiskt laboratorium som avses i lagen om smittsamma sjukdomar (583/1986) består av en grundavgift på 380 euro när godkännande söks för ett verksamhetsställe. För varje ytterligare verksamhetsställe för vilket godkännande söks samtidigt läggs 55 euro/verksamhetsställe till avgiften. Dessutom läggs till avgiften en avgift för ett utlåtande från Institutet för hälsa och välfärd enligt 10 § i lagen om smittsamma sjukdomar.  
Kontrollavgift för renkött per kropp. Avgiften är dock minst 75 euro per kontroll 2,5
Kontrollavgift för nötkött per kropp. Avgiften är dock minst 75 euro per kontroll 15
Kontrollavgift för kött från andra djur per kropp. Avgiften är dock minst 75 euro per kontroll 2,5
Om kontrollen av köttet utförs på näringsidkarens begäran kl. 17.00–22.00, höjs avgiften med 20 procent, och kl. 22.00–8.00 eller på söndagar eller allmänna helgdagar och lediga dagar med 50 procent  
Godkännande av renslakteri 380
Handläggning av anmälan om alkoholdrycksbutik som livsmedelbutik 110
Inspektion av alkoholdrycksbutik i enlighet med livsmedelslagen (23/2006) 220
Tillstånd att bedriva medling i familjefrågor 150
Tillstånd att bedriva medling i familjefrågor när sökanden är en sammanslutning och det finns fler än en medlare 250
Beslut enligt renskötsellagen (848/1990) 365
Tillstånd att anlägga en begravningsplats eller tillstånd att inrätta en enskild grav 420
Tillstånd att hålla ett krematorium 800
Tillstånd för flyttning av gravsatt stoft eller aska 205
Registrering av fastighetsförmedlingsrörelse och rörelse för förmedling av hyreslägenheter 325
Ändring av registeruppgifter om fastighetsförmedlingsrörelse och rörelse för förmedling av hyreslägenheter när det är fråga om ändring av ansvarig föreståndare eller väsentlig ändring av en ansvarsförsäkring 215
I lagen om samfälligheter (758/1989) avsett fastställande av delägarlagets stadgar 120
Tillstånd enligt 4 § i föreningslagen (503/1989) 300
Undantagstillstånd för verk som levererar hushållsvatten 560
Registrering av kreditgivare 325
Ändring av kreditgivares registeruppgifter 160
Årsavgift för tillsyn över kreditgivare 550
Indrivningsväsendets tillståndsbeslut 380
Ändring av den person som är ansvarig för indrivningsväsendet 160
Tillstånd att hålla en hittegodsbyrå 380
Ändring av ett tillstånd att hålla en hittegodsbyrå 160
Registrering av valutaväxlingsverksamhet 270
Ändring av registeruppgifterna i valutaväxlingsregistret 160
Registrering av företagstjänster 270
Ändring av registeruppgifterna i registret över företagstjänster 160
På ansökan fattat beslut om begränsning av jakt enligt 23 § i jaktlagen (615/1993) 86 €/ timmeDessutom tas de kostnader för kungörelse som ansluter till ärendet ut till fullt belopp.

Årsavgifterna för tillsyn över kreditgivare debiteras per kalenderår senast den 30 juni, om kreditgivaren finns i kreditgivarregistret den 1 juni.

Prestationer till nedsatt självkostnadsvärde enligt 2 § i förordningen

Sådana beslut om särskild granskning som omfattas av associationslagstiftningen 340
Förordnande av revisor eller verksamhetsgranskare på ansökan 240
Sammankallande av stämma eller andra sätt att fatta beslut enligt 22 § i föreningslagen (503/1989) 240
Beslut som avses i lagen om samförvaltning i hyreshus (649/1990) och lagen om bostadsrättsbostäder (650/1990) 240
Mottagande av deposition eller säkerhet 170 euro. Av särskilda sociala skäl som hänför sig till depositionen kan regionförvaltningsverket bestämma att avgiften är 50 % lägre.Om det sannolikt blir fler än två utbetalningar av depositionen eller säkerheten, adderas avgiften för prestationen med en avgift som motsvarar den arbetsinsats som beräknas för utbetalningarna. Priset per arbetstimme är 50 euro.De kostnader som föranleds av kungörande i samband med mottagandet av en deposition eller säkerhet tas dessutom ut till fullt belopp.  

2 Prestationer inom ansvarsområdet undervisnings- och kulturväsendet

Beviljande av i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) och i gymnasielagen (629/1998) avsedd dispens från behörighetskraven för lärare och rektor samt i lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998) avsedd motsvarande dispens för rektor 350

På avgifter för privat dagvård som avses i lagen om småbarnspedagogik (36/1973) tillämpas vad som i punkt 1 i avgiftstabellen ovan nämns om avgifter enligt lagen om privat socialservice.

3 Prestationer inom ansvarsområdet för miljötillstånd

Prestationerna inom ansvarsområdet för miljötillstånd är sådana prestationer till nedsatt självkostnadsvärde som avses i 2 § i förordningen.

3.1 Beslut

Miljötillstånd som avses i miljöskyddslagen (527/2014) och andra beslut som baserar sig på miljöskyddslagen

(den genomsnittliga arbetsinsatsen anges i dagsverken efter prestationstypen)

Skogsindustri  
- cellulosafabrik (80-140 dagsverken) 47 740
- pappers- eller kartongfabrik eller annan massafabrik än cellulosafabrik (40-70 dagsverken) 23 870
- fabriker som tillverkar spånplattor, fiberplattor, plywood eller andra träplattor eller laminerade produkter (40-70 dagsverken) 23 870
- fanerfabrik (15-25 dagsverken) 8 680
- fabrik som tillverkar limmade eller laminerade träprodukter (20-35 dagsverken) 11 940
- upplag av obarkat virke i vatten (7,5–12,5 dagsverken) 4 340
- sågverk (10-15 dagsverken) 5 430
- träimpregneringsinrättning (15-25 dagsverken) 8 680
- annan anläggning som skyddar timmer eller trävaror med kemikalier (15-25 dagsverken) 8 680
Metallindustri  
- rostverk eller sintverk (70-120 dagsverken) 41 230
- järn- eller stålverk eller fabriker som tillverkar järnlegeringar (60-100 dagsverken) 34 720
- fabriker som tillverkar andra metaller än järnmetaller (70-120 dagsverken) 41 230
- gjuterier eller andra smältverk eller varmdoppningsanläggningar (30-50 dagsverken) 17 360
- ackumulatorfabriker (15-25 dagsverken) 8 680
- valsverk för järnmetall (40-70 dagsverken) 23 870
- smideriverkstäder för järnmetall samt valsverk, smidesverkstäder eller dragerier för andra metaller än järnmetaller (20-35 dagsverken) 11 940
- skeppsvarv (20-35 dagsverken) 11 940
- anläggningar för ytbehandling, anläggningar för tillverkning av mönsterkort, betningsanläggningar, fosfateringsanläggningar eller anläggningar för anodisering av aluminium (15-25 dagsverken) 8 680
Energiproduktion  
- kraftverk, pannanläggningar eller andra anläggningar, vars största bränsleeffekt är  
- över 300 megawatt (MW) (40-60 dagsverken) 21 700
- över 150 MW-300 MW (25-43 dagsverken) 14 760
- 50-150 MW (15-25 dagsverken) 8 680
- under 50 MW (7-10 dagsverken) 3 690
- kärnkraftverk (50-100 dagsverken) 32 550
- anläggning för tillvaratagande av koldioxid (20-40 dagsverken) 13 020
Kemisk industri  
- fabrik som tillverkar titanoxid (60-100 dagsverken) 34 720
- fabrik som tillverkar koloxider (7,5–12,5 dagsverken) 4 340
- fabrik som tillverkar andra oorganiska baskemikalier eller andra oorganiska föreningar (50-85 dagsverken) 29 300
- fabrik som tillverkar organiska baskemikalier eller metallorganiska föreningar eller enzymer (45-78 dagsverken) 26 690
- olje- eller gasraffinaderi (70-120 dagsverken) 41 230
- fabrik som tillverkar färgämnen eller pigment eller målarfärgs-, tryckfärgs- eller lackfabriker (25-43 dagsverken) 14 760
- fabrik som tillverkar plastråvaror (40-70 dagsverken) 23 870
- fabriker som tillverkar plastlaminat eller latexer, gummifabriker eller limfabriker (25-43 dagsverken) 14 760
- fabriker som tillverkar konstfibrer (60-100 dagsverken) 34 720
- fabriker som tillverkar explosiva varor, växtskyddsmedel eller biocider (50-85 dagsverken) 29 300
- fabriker som tillverkar sammansatta gödselmedel (70-120 dagsverken) 41 230
- fabriker som tillverkar produkter eller mellanprodukter som innehåller läkemedelssubstans (25-43 dagsverken) 14 760
- fabriker som tillverkar tvättmedel (12-20 dagsverken) 6 940
- fabriker som tillverkar mineraloljeprodukter (20-40 dagsverken) 13 020
- alkoholfabriker (15-25 dagsverken) 8 680
- fabrik som tillverkar sötningsmedel (25-43 dagsverken) 14 760
- fabriker som tillverkar stärkelsederivat (25-43 dagsverken) 14 760
Tillverkning av bränslen eller upplagring eller hantering av kemikalier eller bränslen  
- upplag för flytande bränslen eller farliga kemikalier i flytande form  
- cisternvolym minst 10 000 m3 (14-25 dagsverken) 8 460
- cisternvolym minst 1 000 m3 och under 10 000 m3 (8-14 dagsverken) 4 770
- förgasnings- eller kondensverk för kol, trä, torv eller andra bränslen eller andra anläggningar för tillverkning av flytande eller gasformigt bränsle (50-85 dagsverken) 29 300
- anläggningar för tillverkning av fast bränsle eller anläggningar för tillverkning av hårt kol eller grafitelektroder (20-35 dagsverken) 11 940
- koksverk (70-120 dagsverken) 41 230
- verksamhet där organiska lösningsmedel används, inklusive verksamhet där flyktiga organiska föreningar frigörs ur drivgas eller expansionsmedel som ingår i råmaterialet (20-35 dagsverken) 11 940
Malm- eller mineralbrytning, tagande av marksubstanser och torv eller tillverkning av mineralprodukter  
- gruvdrift  
- täktvolym över 500 000 ton per år (75-125 dagsverken) 43 400
- täktvolym 100 000-500 000 t per år (40-70 dagsverken) 23 870
- täktvolym under 100 000 ton per år (30-40 dagsverken) 15 190
- maskinell guldgrävning  
- årlig täktvolym över 1 000 m3 (10-15 dagsverken) 5 430
- årlig täktvolym högst 1 000 m3 (5-10 dagsverken) 3 260
- anläggningar för anrikning av malmer eller mineraler (40-70 dagsverken) 23 870
- torvutvinning  
- produktionsområdet överstiger 150 hektar (40-60 dagsverken) 21 700
- produktionsområdet över 50-150 hektar (25-40 dagsverken) 14 110
- produktionsområdet över 10-50 hektar (15-25 dagsverken) 8 680
- produktionsområdet är högst 10 hektar (8-12 dagsverken) 4 340
anläggningar som behandlar asbest eller asbestbaserade produkter (40-70 dagsverken) 23 870
- cementklinker- eller cementfabrik (30-50 dagsverken) 17 360
- kalkverk (25-43 dagsverken) 14 760
- mineralullsfabrik eller annan smältning av mineraler (30-50 dagsverken) 17 360
- fabrik som tillverkar glas eller glasfiber (25-43 dagsverken) 14 760
- fabrik som tillverkar keramiska produkter (15-25 dagsverken) 8 680
- gipsskivefabrik (25-43 dagsverken) 14 760
- stenbrott (miljöskyddslagen och marktäktstillstånd) (20-30 dagsverken) 10 850
- permanenta stenkrossar (10-20 dagsverken) 6 510
Produktion eller behandling av läder eller textilier i en anläggning  
- läderfabriker (30-50 dagsverken) 17 360
- anläggning för pälsberedning (15-25 dagsverken) 8 680
- fiberduksfabriker, anläggningar där textilfibrer eller textilier förbehandlas eller färgas (12-21 dagsverken) 7 160
Tillverkning av livsmedel eller foder  
- anläggningar för uppsamling, behandling eller förädling av mjölk (25-43 dagsverken) 14 760
- sockerfabrik (25-43 dagsverken) 14 760
- stärkelsefabrik (25-43 dagsverken) 14 760
- fabrik som tillverkar vegetabiliska eller animaliska fetter eller oljor eller margarinfabriker (25-43 dagsverken) 14 760
- grönsaks-, frukt- eller bärproduktfabrik eller färdigmatsfabrik (15-25 dagsverken) 8 680
- slakteri (25-43 dagsverken) 14 760
- bryggeri, fabrik som tillverkar cider eller vin, fabrik som tillverkar andra läskedrycker eller alkoholdrycker eller jästfabrik (15-25 dagsverken) 8 680
- benmjölsfabrik eller fabrik för tillverkning av foder eller foderprotein (15-25 dagsverken) 8 680
- annan än ovan avsedd anläggning för framställning av livsmedel eller foder genom beredning och behandling av vegetabiliska eller animaliska råvaror (15-25 dagsverken) 8 680
Fiskodling  
- fiskodling där  
- fiskbeståndet ökar med mer än 100 000 kg per år (30-50 dagsverken) 17 360
- fiskbeståndet ökar med 30 000-100 000 kg per år (20-30 dagsverken) 10 850
- fiskbeståndet ökar med mindre än 30 000 kg per år (10-20 dagsverken) 6 510
- damm eller grupp av dammar med naturligt foder (8-14 dagsverken) 4 770
Djurstallar och pälsdjursfarmer  
- Avgiftsklass 1 (25-40 dagsverken)Djurstallar som är avsedda för - minst 300 mjölkkor (3 240 djurenheter eller större), - minst 800 köttnöt (4 560 djurenheter eller större), - minst 1 000 fullvuxna suggor (2 600 djurenheter eller större), - minst 4 000 slaktsvin (4 000 djurenheter eller större), - minst 120 000 värphönor (8 400 djurenheter eller större) eller - minst 200 000 broilrar (6 000 djurenheter eller större)Pälsdjursfarmer som är avsedda för - minst 8 000 avelshonor av mink eller iller eller sammanlagt minst 49 600 minkar eller illrar (1 440 djurenheter eller större) eller - minst 2 400 avelshonor av räv eller sjubb eller sammanlagt minst 16 800 rävar eller sjubbar (984 djurenheter eller större).Djurstallar eller pälsdjursfarmer för andra djurarter än de som nämns i 1 § 2 mom. 11punkten underpunkt a eller b i statsrådets förordning om miljöskydd, vars antal djurenheter beräknat med djurenhetskoefficienterna i tabell 1 i bilaga 3 till miljöskyddslagen är minst 4 000.  14 110
Djurstall eller pälsdjursfarm vars behöriga tillståndsmyndighet bestäms med stöd av 1 § 2 mom. 11 punkten underpunkt d i statsrådets förordning om miljöskydd och djurstallets eller pälsdjursfarmens sammanräknade antal djurenheter är minst samma eller större än antalet djurenheter som nämns ovan inom parentes för det produktionsdjur som det enligt djurstallets eller pälsdjursfarmens sammanlagda antal djurenheter finns flest av.
Avgiftsklass 2 (15-25 dagsverken)Djurstallar som är avsedda för - minst 150 mjölkkor (1 620 djurenheter eller större), - minst 400 köttnöt (2 280 djurenheter eller större), - minst 500 fullvuxna suggor (1 300 djurenheter eller större), - minst 2 000 slaktsvin (2 000 djurenheter eller större), - minst 60 000 värphönor (4 200 djurenheter eller större), eller - minst 100 000 broilrar (3 000 djurenheter eller större).Pälsdjursfarmer som är avsedda för - minst 4 000 avelshonor av mink eller iller eller sammanlagt minst 24 800 minkar eller illrar (720 djurenheter eller större) eller - minst 1 400 avelshonor av räv eller sjubb eller sammanlagt minst 9 800 rävar eller sjubbar (574 djurenheter eller större).Djurstallar eller pälsdjursfarmer för andra djurarter än de som nämns i 1 § 2 mom. 11 punkten underpunkt a eller b i statsrådets förordning om miljöskydd, vars antal djurenheter beräknat med djurenhetskoefficienterna i tabell 1 i bilaga 3 till miljöskyddslagen är minst 2 000.Djurstall eller pälsdjursfarm vars behöriga tillståndsmyndighet bestäms med stöd av 1 § 2 mom. 11 punkten underpunkt d i statsrådets förordning om miljöskydd och djurstallets eller pälsdjursfarmens sammanräknade antal djurenheter är minst samma eller större än antalet djurenheter som nämns ovan inom parentes för det produktionsdjur som det enligt djurstallets eller pälsdjursfarmens sammanlagda antal djurenheter finns flest av.  8 680
Avgiftsklass 3 (10-13 dagsverken)- Andra djurstallar eller pälsdjursfarmer 4 990
Trafik  
- hamnar eller lastnings- eller lossningskajer (20-34 dagsverken) 11 720
- stor flygplats (50-85 dagsverken) 29 300
- annan flygplats (25-43 dagsverken) 14 760
- kemikaliebangårdar och terminaler där hälso- eller miljöfarliga kemikalier förflyttas från ett transportmedel till ett annat eller från ett transportmedel till ett upplag eller från ett upplag till ett transportmedel (12-21 dagsverken) 7 160
Behandling av avfall som sker yrkesmässigt eller i en anläggning samt behandling av avloppsvatten  
- reningsverk för avloppsvatten  
- personekvivalenten för mängden avloppsvatten som leds in i reningsverket överstiger 100 000 (40-60 dagsverken) 21 700
- personekvivalenten för mängden avloppsvatten som leds in i reningsverket är över 50 000-100 000 (25-40 dagsverken) 14 110
- personekvivalenten för mängden avloppsvatten som leds in i reningsverket är 4 000-50 000 (15-25 dagsverken) 8 680
- personekvivalenten för mängden avloppsvatten som leds in i reningsverket är minst 100 och under 4 000, eller minst 100 personers avloppsvatten leds annanstans än till vattenreningsverkets avlopp (10-15 dagsverken) 5 430
- fristående avloppsreningsverk för industrier, direktivanläggningar (25-40 dagsverken) 14 110
- fristående avloppsreningsverk för industrier, övriga (10-20 dagsverken) 6 510
- avstjälpningsplats  
- avstjälpningsplats för farligt avfall (40-60 dagsverken) 21 700
- avstjälpningsplats för vanligt avfall (40-60 dagsverken) 21 700
- avstjälpningsplats för marksubstanser som dimensionerats för en årlig avstjälpningsmängd på över 100 000 ton (20-30 dagsverken) 10 850
- avstjälpningsplats för marksubstanser som dimensionerats för en årlig avstjälpningsmängd på 50 000-100 000 ton (15-20 dagsverken) 7 600
- i 115 § i miljöskyddslagen avsedd deponi för utvinningsavfall som medför risk för storolycka (40-65 dagsverken) 22 790
- i 113 § i miljöskyddslagen avsedd deponi för utvinningsavfall (30-50 dagsverken) 17 360
- förbränningsanläggning för farligt avfall (80-140 dagsverken) 47 740
- annan avfallsförbränningsanläggning eller samförbränningsanläggning på vilken 108-110 § i miljöskyddslagen tillämpas samt verksamhet enligt 107 § 2 mom. 2 punkten underpunkterna c, f och g i den lagen (40-65 dagsverken) 22 790
- anläggning för behandling av slaktkroppar eller animaliskt avfall (15-30 dagsverken) 9 770
- anläggningar eller platser där sådant farligt avfall som uppkommer annanstans behandlas (15-30 dagsverken) 9 770
- lagring under markytan av farligt avfall (70-120 dagsverken) 41 230
- tillfällig lagring av farligt avfall enligt punkt 13 h i tabell 1 i bilaga 1 till miljöskyddslagen (10-20 dagsverken) 6 510
- komposteringsanläggningar (15-30 dagsverken) 9 770
- biogasanläggning (20-40 dagsverken) 13 020
- annan behandling av icke-förorenat jordavfall, betongavfall, tegelavfall eller asfaltavfall eller annat inert avfall än deponering på avstjälpningsplats (15-30 dagsverken) 9 770
- andra anläggningar för behandling av avfall än de som avses ovan där minst 20 000 ton avfall behandlas årligen (15-30 dagsverken) 9 770
Annan verksamhet  
- andra gödselfabriker än de som avses i 4 punkten underpunkt f i tabell 1 i bilaga 1 till miljöskyddslagen (10-20 dagsverken) 6 510
- prospektering efter och utvinning av olja och gas samt anslutande verksamhet inom Finlands territorialvatten eller i Finlands ekonomiska zon, debitering per timme 60 euro/h.  
Behandling av en ansökan som gäller verksamhet av försöksnatur (6-10 dagsverken) 3 470

1. För handläggningen av en tillståndsansökan som gäller en väsentlig omställning av verksamheten (29 § i miljöskyddslagen), justering av tillståndsvillkoren (71 § i miljöskyddslagen), översyn av en direktivanläggnings tillstånd (81 § i miljöskyddslagen) eller fortsatt tillståndsenlig verksamhet för viss tid tas en avgift ut vars storlek är 50 procent av avgiften enligt tabellen. För handläggning av en ansökan som gäller ändring av tillståndsvillkoren (89 § i miljöskyddslagen) tas en avgift ut vars storlek är 30 procent av avgiften enligt tabellen. Om dock den arbetsinsats som behandlingen av ärendet kräver motsvarar arbetsinsatsen för handläggning av ett tillstånd för ny verksamhet, tas en avgift ut enligt tabellen. Om det är fråga om en ändring av teknisk natur i ett enskilt tillståndsvillkor, är avgiftens storlek 10 procent av avgiften enligt tabellen.

2. Avgiften tas ut till ett 35 procent lägre belopp, om den arbetsinsats som behandlingen kräver är mindre än den som nämns i tabellen eller i punkt 1, och till ett 35 procent högre belopp, om arbetsinsatsen är större.

3. För behandling av ett ärende som den kommunala miljövårdsmyndigheten överfört med stöd av 36 § i miljöskyddslagen samt ärenden som avses i 34 § 2 och 3 mom. i miljöskyddslagen tas en avgift ut som motsvarar den som kommunen tar ut för handläggningen av tillståndansökan för verksamheten.

4. För behandlingen av i 46 § i miljöskyddslagen avsedda tillståndsärenden som gäller flera verksamheter och som ska avgöras samtidigt tas en kombinerad avgift ut så att man till behandlingsavgiften för en verksamhet i högsta avgiftsklassen såsom de övriga verksamheternas andel kan addera 50 procent av avgifterna för dessa verksamheter. Om den kommunala miljövårdsmyndigheten är behörig tillståndsmyndighet för någon verksamhet, är avgiften 50 procent av avgiften enligt avgiftstaxan i kommunen i fråga. För beslut om när tillstånd upphör att gälla (88 § i miljöskyddslagen) och om fastställande av efterbehandlingsåtgärder (94 § i miljöskyddslagen) som fattas samtidigt tas en avgift ut som motsvarar 30 procent av avgiften enligt tillståndet. Om dock den arbetsinsats som behandlingen av ärendet kräver motsvarar den för handläggning av ett tillstånd för ny verksamhet, tas full avgift ut för behandlingen av tillståndsärendet för varje verksamhet.

5. Om det är fråga om ett annat miljötillståndsärende, behandling av en plan, en utredning eller något annat motsvarande som lagstiftning eller tillståndsbeslut kräver, eller om en avgift enligt tabellen skulle vara oskäligt hög eller låg i relation till den arbetsinsats som handläggningen av tillståndet kräver, tas för handläggningen av ärendet ut en avgift vars storlek är 60 euro/h.

6. I ett ärende som gäller marktäktsverksamhet enligt 47 a § i miljöskyddslagen tas en kombinerad avgift ut på så sätt att det till den högre avgiften adderas 50 procent av behandlingsavgiften för annan verksamhet.

Vattenhushållningsärenden enligt vattenlagen (587/2011)

(den genomsnittliga arbetsinsatsen anges i dagsverken efter prestationstypen)

Ärenden enligt 2 kap. i vattenlagen  
- undantag från det förbud som avses i 2 kap. 11 § i vattenlagen (3-5 dagsverken) 1 740
Ärenden enligt 3 kap. i vattenlagen  
- bro eller transportanordning (4-8 dagsverken) 2 600
- ledning (3-5 dagsverken) 1 740
- muddring, upptagning av stenmaterial, utfyllnad av vattenområde eller uppläggning  
- över 200 000 m3 ftr (30-50 dagsverken) 17 360
- över 20 000-200 000 m3 ftr (15-30 dagsverken) 9 770
- över 4 000-20 000 m3 ftr (10-15 dagsverken) 5 430
- 2 000-4 000 m3 ftr (5-10 dagsverken) 3 260
- mindre än 2000 m3 ftr (2,5–4,5 dagsverken) 1 520
- bottendamm eller annan fast damm  
- stort uppdämningsområde (över 4 km2) (25-35 dagsverken) 13 020
- medelstort uppdämningsområde (0,1-4 km2) (15-25 dagsverken) 8 680
- litet uppdämningsområde (mindre än 0,1 km2) (10-15 dagsverken) 5 430
- artificiell bassäng jämte reglering  
- över 50 km2 (150-250 dagsverken) 86 800
- över 10-50 km2 (100-150 dagsverken) 54 250
- 1-10 km2 (50-100 dagsverken) 32 550
- mindre än 1 km2 (20-50 dagsverken) 15 190
- invallning av strand och rensning av vattendrag  
- torrläggningsområde mer än 1 000 hektar (40-70 dagsverken) 23 870
- torrläggningsområde 400-1 000 hektar (20-35 dagsverken) 11 940
- torrläggningsområde mindre än 400 hektar (10-18 dagsverken) 6 080
- brygga avsedd för minst 20 båtplatser (6-10 dagsverken) 3 470
- brygga avsedd för färre än 20 båtplatser (3-5 dagsverken) 1 740
- anläggning av brygga endast för privat bruk 810
- anläggning av fiskväg (8-13 dagsverken) 4 560
- fiskeriekonomisk iståndsättning eller iståndsättning med avseende på naturskydd 2 500
- täkt av marksubstanser på ett område större än 25 ha eller 200 000 m3 (30-50 dagsverken) 17 360
- täkt av andra marksubstanser (8-15 dagsverken) 4 990
- andra projekt enligt 3 kap. i vattenlagen (5-10 dagsverken) 3 260
Uttag av vatten (4 kap.)  
- täkt av ytvatten och grundvatten som överstiger 2 000 m3/d (10-20 dagsverken) 6 510
- täkt av ytvatten och grundvatten 500-2 000 m3/d (8-13 dagsverken) 4 560
- andra vattentäktsärenden (3,5–6,5 dagsverken) 2 170
- bestämning av skyddsområde (20-30 dagsverken) 10 850
- byggande av tunnel på grundvattenområde (10-18 dagsverken) 6 080
- andra grundvattensärenden (2,5–4,5 dagsverken) 1 520
Dikningsärenden (5 kap.)  
- torrläggningsområde över 500 ha (40-60 dagsverken) 21 700
- torrläggningsområde 100-500 ha (20-30 dagsverken) 10 850
- torrläggningsområde mindre än 100 ha (8-16 dagsverken) 5 210
- annat ärende som gäller dikning (3-5 dagsverken) 1 740
Bestående ändring av medelvattenståndet (6 kap.)  
- vattenområde över 4 km2 (35-45 dagsverken) 17 360
- vattenområde över 1-4 km2 (25-35 dagsverken) 13 020
- vattenområde 0,1-1 km2 (15-25 dagsverken) 8 680
- vattenområde mindre än 0,1 km2 (10-15 dagsverken) 5 430
Ärenden som gäller reglering av vattendrag (7 kap.)  
- reglering av vattenområden över 50 km2 (110-200 dagsverken) 67 270
- reglering av vattenområden på 10-50 km2 (60-110 dagsverken) 36 890
- reglering av vattenområden mindre än 10 km2 (25-40 dagsverken) 14 110
Kraftverksärenden (8 kap.)  
- kraftverkstillstånd utan reglering av ovanför liggande insjöbassäng (60-110 dagsverken) 36 890
- kraftverk och reglering av ett vattenområde större än 50 km2 (150-260 dagsverken) 88 970
- kraftverk och reglering av ett vattenområde på 10-50 km2 (110-180 dagsverken) 62 930
- kraftverk och reglering av ett vattenområde mindre än 10 km2 (75-130 dagsverken) 44 490
- kvarn eller mindre än en megawatts småkraftverk (15-30 dagsverken) 9 770
- annat ärende i samband med vattenkraft eller kraftverk (20-50 dagsverken) 15 190
Timmerflottningsärenden (kap. 9)  
- ett ordinarie verksamhetsställe (10-18 dagsverken) 6 080
- tilläggsavgift för övriga verksamhetsställen per verksamhetsställe 1 920
- andra ärenden som gäller flottning (2,5–4,5 dagsverken) 1 520
Farleder och andra sjötrafikärenden  
- bestämmande av allmän farled (15-25 dagsverken) 8 680
- bestämmande av allmän lokal farled (7-13 dagsverken) 4 340
- ändring eller indragning av farled, installering av säkerhetsanordningar (3,5–6,5 dagsverken) 2 170
Bildande eller upplösande av en i 12 kap. i vattenlagen avsedd vattenrättslig sammanslutning eller annat ärende som gäller vattenrättslig sammanslutning (2-6 dagsverken) 1 740

1. För handläggning av en ansökan som gäller ändring eller justering av ett tillstånd tas en avgift ut vars storlek är 50 procent av avgiften enligt tabellen. Om det är fråga om en ändring av teknisk natur i ett enskilt tillståndsvillkor, är avgiftens storlek 10 procent av avgiften enligt tabellen.

2. Avgiften tas ut till ett 35 procent lägre belopp än vad tabellen anger, om den arbetsinsats som behandlingen kräver är mindre än den som nämns i tabellen eller i punkt 1, och till ett 35 procent högre belopp, om arbetsinsatsen är större än den som nämns i tabellen eller i punkt 1.

3. Om beslutshandlingen omfattar flera sådana beslut i vattenhushållningsärenden som är avgiftsbelagda enligt tabellen, och om de hänför sig till en helhet som tjänar samma ändamål, tas för behandlingen av ärendet ut en avgift som motsvarar avgiften för behandling av ett ärende i den högsta avgiftsklassen, dock så att till avgiften kan läggas 50 procent av avgifterna enligt avgiftstabellen för övriga vattenhushållningsärenden. Om det är fråga om ett ärende som behandlas vid gemensam behandling enligt 47 § i miljöskyddslagen, tas i behandlingsavgift ut en avgift enligt avgiftstabellen för miljötillstånd och punkterna 1-6 i den och hälften av avgiften för tillstånd för vattenhushållning.

4. Om det är fråga om ett annat ärende enligt vattenlagen eller om en avgift enligt tabellen skulle vara oskäligt hög eller låg i relation till den arbetsinsats som handläggningen av tillståndet kräver, tas för handläggningen av ärendet ut en avgift vars storlek är 60 euro/h.

5. Ingen avgift tas ut av statliga och kommunala myndigheter då de bevakar laglighet eller allmänt intresse så som vattenlagen föreskriver.

3.2 Övriga prestationer

Ersättningsärende 60 euro/h, dock högst 9 000 euro  
Beslut med anledning av begäran om omprövning 120
För behandlingen av ett ersättningsärende som en skadelidande part inlett tas ingen avgift ut.  
Förvaltningstvångsärenden som inletts av någon annan än en myndighet eller en skadelidande, om inledandet måste anses uppenbart onödigt (18 kap. 12 § i vattenlagen) 870
Utsaga enligt 92 § i miljöskyddslagen (1-2 dagsverken) 650

4 Prestationer inom ansvarsområdet arbetarskydd

Tillstånd för asbestrivningsarbete 700
Kompetensbrev för laddare 300
Nytt kort för laddare 90
Erkännande av examen för laddare som avlagts utomlands 335
Godkännande av sakkunnig enligt lagen om laddare (423/2016) 100
Erkännande av examen för kranförare som avlagts utomlands 325
Erkännande av examen för dykare som avlagts utomlands 350
Erkännande av examen för asbestrivningsarbetare som avlagts utomlands 200
Tillstånd att föra kran på en viss byggarbetsplats 200
Undantagstillstånd som regionförvaltningsverket beviljar med stöd av olika författningar 350

De i lagen om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg (395/2012) avsedda ibruktagningsinspektionerna av fartyg är sådana offentligrättsliga prestationer för vilka man inom tillsynen över arbetarskyddet tar ut avgifter som bestäms från fall till fall och som motsvarar prestationens självkostnadsvärde. Avgifterna bestäms enligt den tid som använts för arbetet. Priset per arbetstimme är 70 euro. I avgiften ingår dessutom specificerat de särkostnader som hänför sig till prestationen.

5 Prestationer inom ansvarsområdet räddningsväsende och beredskap

Beviljande av befrielse från förpliktelsen att bygga ett skyddsrum 500

6 Övriga prestationer

Annat beslut på ansökan än de som nämnts ovan eller regionförvaltningsverkets andra avgiftsbelagda prestationer 86 €/h
Diarieintyg 35
Lagakraftsbevis 35
Annat intyg som lämnats på begäran med undantag av löneintyg eller kopior av matrikeln som ges anställda vid räkenskapsverket 25
Ingående av förbindelse om efterpantsättning 40
Årsavgift för lån som är under indrivning 100

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.