1344/2016

Helsingfors den 21 december 2016

Lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005) 18 § 2 mom.,

ändras 12 § 4 mom., 19 § 2 mom., 20 § 1 mom. samt 35 och 67 §,

av dem 20 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1236/2014, 35 § sådan den lyder i lag 1143/2010 och 67 § sådan den lyder i lag 579/2007, samt

fogas till 20 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1236/2014, ett nytt 5 mom. som följer:

12 §
Rehabilitering enligt prövning

Folkpensionsanstalten ska vartannat år för de fyra följande kalenderåren upprätta en plan för användningen av de medel som avses i 1 och 3 mom. och årligen till social- och hälsovårdsministeriet rapportera om användningen av de medel som avses i denna paragraf. Närmare bestämmelser om vilka uppgifter som ska ingå i planen och om förfarandet för godkännande av denna utfärdas genom förordning av statsrådet.

19 §
Rehabiliteringspenning för annan rehabilitering

En försäkrad som avses i 6 § kan beviljas rehabiliteringspenning för tiden för sådan läroavtalsutbildning enligt lagen om grundläggande yrkesutbildning (630/1998) eller lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) som ordnas såsom rehabilitering. Rehabiliteringspenning beviljas dock inte, om den försäkrade har rätt till yrkesinriktad rehabilitering med stöd av arbetspensionslagarna eller bestämmelserna om specialundervisning.


20 §
Rehabiliteringspenning för unga

I syfte att säkerställa yrkesinriktad rehabilitering och främja möjligheterna att få arbete beviljas rehabiliteringspenning också en försäkrad som fyllt 16 år och vars arbets- och studieförmåga och förtjänstmöjligheter eller möjligheter att välja yrke och arbete är väsentligt försämrade på grund av sjukdom, lyte eller kroppsskada på det sätt som avses i 6 § och som på basis av intensifierad bedömning av arbetsförmågan är i behov av intensifierad rehabilitering (rehabiliteringspenning för unga). Dessutom förutsätts det att en individuell studie- och rehabiliteringsplan har upprättats för den försäkrade.


När Folkpensionsanstalten avgör en ansökan om rehabiliteringspenning för unga ska Folkpensionsanstalten utreda om den sökande har rätt till ersättning för kostnader för behövligt studiematerial enligt 14 § 1 och 4 mom. samt för resekostnader i samband med utbildning enligt 15 § 2 mom.

35 §
Minimibeloppet av rehabiliteringspenning för yrkesinriktad rehabilitering och för unga

För att genomförandet av rehabilitering ska tryggas utgör rehabiliteringspenningens minimibelopp för yrkesinriktad rehabilitering och för unga 28,25 euro per vardag, om inte rehabiliteringsklienten med stöd av andra bestämmelser i denna lag har rätt till en större rehabiliteringspenning.

67 §
Indexjustering

Rehabiliteringspenning som fastställs enligt 32 eller 33 § ska varje kalenderår justeras med det arbetspensionsindex som avses i 98 § i lagen om pension för arbetstagare. På motsvarande sätt ska den rehabiliteringspenning som fastställs enligt 35 § samt de belopp som avses i 35 och 37 § justeras med iakttagande av lagen om folkpensionsindex (456/2001).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Den plan som avses i 12 § 4 mom. ska upprättas och lämnas in till social- och hälsovårdsministeriet första gången 2017.

Det belopp som anges i 35 § motsvarar det i lagen om folkpensionsindex (456/2001) avsedda poängtal som fastställts för 2010. Lagens 35 § ska tillämpas på rehabiliteringspenning som betalas ut efter det att lagen trätt i kraft.

RP 216/2016
ShUB 34/2016
RSv 200/2016

Helsingfors den 21 december 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Mattila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.