1338/2016

Helsingfors den 21 december 2016

«Lag» «om» ändring av energieffektivitetslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i energieffektivitetslagen (1429/2014) 2 § 3 punkten, 3 § 15 punkten, 7 § 1 och 2 mom., 10 § 1 mom., 11 § 1 mom., 12 § 2 mom. och 32 § samt

fogas till 2 § en ny 4 punkt, till 3 § nya 2 a-, 2 b-, 11 a-, 12 a-, 16 och 17 punkter och till lagen ett nytt 5 a kap. som följer:

2 §
Tillämpningsområde

Denna «lag» tillämpas på


3) nät för fjärrvärme och fjärrkyla, termiska elproduktionsanläggningar och sådana industrianläggningar som kan tillföra användbar överskottsvärme,

4) centralförvaltningsmyndigheter som avses i 3 § 17 punkten när de upphandlar produkter, tjänster och byggnader på det sätt som avses i 5 a kap.

3 §
Definitioner

I denna «lag» avses med


2 a) energibesparing en mängd sparad energi som fastställs genom mätning eller uppskattning av användningen före och efter genomförandet av en åtgärd för att förbättra energieffektiviteten, med normalisering för yttre förhållanden som påverkar energianvändningen,

2 b) slutlig energianvändning all energi som levereras till industrin, transporter, hushåll, tjänster och jordbruk, dock inte energi som använts för omvandling eller produktion av energi,


11 a) energitjänst den fysiska vinst, nytta eller fördel som erhålls genom en kombination av energi med energieffektiv teknik eller med åtgärder, som kan inbegripa den drift, det underhåll och den kontroll som krävs för tillhandahållande av tjänsten, som tillhandahålls på grundval av ett avtal och som under normala förhållanden påvisats leda till kontrollerbar och mätbar eller uppskattningsbar förbättring av «energieffektivitet» eller primärenergibesparingar,


12 a) kraftvärmepanna panna som kan användas vid kraftvärmedrift för el- och värmeproduktion,


15) omfattande uppgradering renoveringsarbeten vars kostnad överskrider 50 procent av investeringskostnaderna för en ny jämförbar enhet,

16) offentliga organ upphandlande myndigheter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU «om» offentlig upphandling och «om» upphävande av direktiv 2004/18/EG, nedan direktivet om offentlig upphandling,

17) centralförvaltningsmyndigheter alla offentliga organ vilkas behörighet sträcker sig över statens hela territorium.

7 §
Befrielse från obligatorisk energibesiktning

Om ett företag tillämpar ett energiledningssystem eller miljöförvaltningssystem som certifierats av ett ackrediterat organ i enlighet med tillämpliga europeiska eller internationella standarder och som inbegriper energibesiktning som uppfyller i denna «lag» och med stöd av den föreskrivna minimikrav, behöver företaget inte genomföra obligatorisk energibesiktning enligt 6 §.

Som ett i 1 mom. avsett certifierat energiledningssystem betraktas åtminstone det certifierade systemet ISO 50 001 samt det certifierade systemet ISO 14 001 i kombination med ett energiledningssystem som certifierats av ett ackrediterat organ och vars krav på energibesiktningar överensstämmer med systemet ISO 50 001.


10 §
Företagets energibesiktningsrapport

Det ska avfattas en rapport «om» energibesiktningen av ett företag. Besiktningsrapporten ska bevaras i minst fem år. Företaget får inte ha en energibesiktningsrapport som är mer än fyra år gammal.


11 §
Objektsbesiktningsrapport

Det ska avfattas en rapport «om» varje objektsbesiktning som inkluderas i energibesiktningen av ett företag. Rapporten ska bevaras i minst fem år. Ett företag ska lämna de viktigaste uppgifterna i varje objektsbesiktningsrapport som inkluderats i energibesiktningen av företaget till ett register som Energimyndigheten för eller anvisar inom tre månader från det att objektsbesiktningsrapporten blivit färdig.


12 §
Tillsyn

Energimyndigheten har rätt att få för granskning rapporterna «om» ett företags obligatoriska energibesiktning och «om» en objektsbesiktning som ingår i energibesiktningen. Energibesiktningsrapporten, den däri ingående objektsbesiktningsrapporten samt andra uppgifter som myndigheten behöver för tillsynen ska lämnas till Energimyndigheten inom en månad efter begäran från Energimyndigheten. Rapporterna «om» energibesiktningen och objektsbesiktningen får inte vara mer än fyra år gamla.


5 a kap.

Offentliga organs upphandling

29 a §
«Energieffektivitet» i centralförvaltningens anskaffningar

Centralförvaltningsmyndigheterna ska anskaffa produkter, tjänster och byggnader med hög energieffektivitetsprestanda «om» det är möjligt med avseende på kostnadseffektivitet, ekonomisk genomförbarhet, hållbarhet i vidare bemärkelse, teknisk lämplighet samt tillräcklig konkurrens.

Skyldigheten enligt 1 mom. gäller sådana upphandlingskontrakt «om» produkter, tjänster och byggnadsentreprenader som ingås av centralförvaltningsmyndigheter och vars värde motsvarar minst de tröskelvärden som anges i artikel 4 i direktivet «om» offentlig upphandling.

29 b §
Upphandling av produkter

«Om» den produkt som upphandlas omfattas av tillämpningsområdet för lagen «om» krav på ekodesign för och energimärkning av produkter (1005/2008) och produkten är försedd med energimärkning, får en centralförvaltningsmyndighet enbart upphandla produkter som tillhör den högsta möjliga energieffektivitetsklassen. «Om» produkten inte har energimärkning, men det för produkten ställs krav på energieffektivitet i Europeiska kommissionens genomförandeakt «om» ekodesign för produktgruppen, får centralförvaltningsmyndigheten upphandla enbart produkter som motsvarar de referensvärden för «energieffektivitet» som anges i genomförandeakten. Vid upphandling av produkter ska dock behovet att säkerställa tillräcklig konkurrens beaktas.

«Om» upphandlingen gäller ett produktpaket som i sin helhet omfattas av tillämpningsområdet för en genomförandeakt som avses i 1 mom., får centralförvaltningsmyndigheten i upphandlingsbeslutet ge den samlade energieffektiviteten för produktpaketet företräde framför enskilda produkters «energieffektivitet» och köpa ett sådant produktpaket som hör till den högsta energieffektivitetsklassen.

En centralförvaltningsmyndighet får endast köpa kontorsutrustning som motsvarar minst de energieffektivitetskrav som avses i bilaga C till det avtal som är kopplat till rådets beslut 2006/1005/EG «om» ingående av avtalet mellan Amerikas förenta staters regering och Europeiska gemenskapen «om» samordning av program för energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning.

Centralförvaltningsmyndigheterna får endast köpa däck som hör till klass A enligt den klassificering för drivmedelseffektivitet som anges i Europaparlamentets och rådets förordning EG nr 1222/2009 «om» märkning av däck vad gäller drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar. Centralförvaltningsmyndigheterna får dock av skäl som hänför sig till säkerhet eller folkhälsa köpa däck som enligt den förordningen hör till klass A enligt klassificeringen för väggrepp på vått underlag eller för externt däck- och vägbanebuller.

29 c §
Upphandling av tjänster

Centralförvaltningsmyndigheterna ska i anbudsförfrågningar «om» tjänstekontrakt förutsätta att tjänsteleverantörerna använder produkter som uppfyller de krav som avses i 29 b §, till den del tjänsteleverantören köper in nya produkter helt eller delvis i syfte att erbjuda tjänsterna.

29 d §
Upphandling av byggnader med hög energiprestanda

Centralförvaltningsmyndigheterna får endast köpa och ingå nya hyresavtal «om» sådana byggnader som uppfyller minimikraven på energiprestanda enligt 117 g § i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) och som har ett gällande energicertifikat i enlighet med lagen «om» energicertifikat för byggnader (50/2013) eller den upphävda lagen «om» energicertifikat för byggnader (487/2007), «om» inte syftet med anskaffningen är

1) totalrenovering eller rivning av byggnaden,

2) att sälja byggnaden utan att använda den för centralförvaltningsmyndighetens eget syfte, eller

3) att bevara byggnaden som en byggnad med officiellt skydd som del av en utvald miljö, eller på grund av dess särskilda arkitektoniska eller historiska värde.

29 e §
Försvarsförvaltningens inköp

Bestämmelserna i 29 a—29 d § tillämpas inte på upphandlingskontrakt enligt lagen «om» offentlig försvars- och säkerhetsupphandling (1531/2011). På försvarsförvaltningens och gränsbevakningsväsendets upphandlingskontrakt ska paragraferna i fråga tillämpas endast till den del detta inte kommer i konflikt med naturen av och huvudsakliga syfte för försvarsförvaltningens och gränsbevakningsväsendets verksamhet.

32 §
Sökande av ändring i tillsynsmyndighetens beslut

I ett beslut som Energimyndigheten fattat med stöd av denna «lag» får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast «om» högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.


Denna «lag» träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 162/2016
RSv 214/2016
EkUB 25/2016

Helsingfors den 21 december 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Näringsminister
Olli Rehn

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.