1315/2016

Helsingfors den 21 december 2016

Lag om ändring av lagen om statens bolagsinnehav och ägarstyrning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om statens bolagsinnehav och ägarstyrning (1368/2007) 1 § 1 och 3 mom., 3 §, 4 § 1 mom. 1, 4 och 5 punkten samt 8 § 2 mom., av dem 1 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1063/2010, och

fogas till 2 § ett nytt 5 mom. som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på beslutsfattande som gäller statens bolagsinnehav och på statens ägarstyrning i bolag med statlig majoritet, i statens intressebolag och i bolag som ägs direkt av statliga utvecklingsbolag samt i jämförbara aktiebolag som är i sådana statliga affärsverks besittning som avses i lagen om statliga affärsverk (1062/2010).


Om ett bolag som avses i 1 mom. är moderbolag till en koncern, tillämpas lagen inte på dess dottersammanslutningar, med undantag för de bolag som ägs direkt av ett statligt utvecklingsbolag. Lagen tillämpas inte heller på aktier som staten äger i ett bostadsaktiebolag eller i ett bolag vars huvudsakliga syfte är att äga eller besitta en viss fastighet eller fastighetshelhet.


2 §
Definitioner

Med statligt utvecklingsbolag avses ett bolag med statlig majoritet som bildar, äger, förvaltar och utvecklar andra aktiebolag samt överlåter eller förvärvar aktier i dem.

3 §
Riksdagens samtycke till beslut som gäller förvärv av eller avstående från bestämmande inflytande

Om ett beslut som gäller statens bolagsinnehav avser innehavs- eller företagsarrangemang som leder till att staten inte längre är bolagets enda ägare, att staten avstår från sin majoritet i bolaget eller att statens andel av det röstetal som samtliga aktier medför i bolaget minskar till en tredjedel eller mindre, kan beslutet fattas endast om riksdagen har gett sitt samtycke till detta. Riksdagens samtycke behövs dock inte för ett arrangemang där staten i det nya bolag som uppstår som resultat av arrangemanget har en viss andel av röstetalet enligt ett tidigare beslut av riksdagen.

Om ett beslut som gäller statens bolagsinnehav avser innehavs- eller företagsarrangemang som leder till att bolaget blir ett bolag med statlig majoritet, kan beslutet fattas endast om riksdagen har gett sitt samtycke till detta. Riksdagens samtycke behövs dock inte, om staten inte placerar mera medel i bolaget eller om bolaget får statlig majoritet i samband med ett sådant företagsarrangemang eller aktiebyte där staten får aktierna eller de medel som ska placeras som en motprestation för aktier som den överlåtit. Riksdagens samtycke behövs inte heller, om staten tecknar aktiemajoriteten i ett bolag under bildning eller skaffar sig majoritetsställning i ett bolag som är litet eller medelstort. Bolaget är litet om det uppfyller de gränsvärden som föreskrivs i artikel 3.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG, och medelstort om det uppfyller de gränsvärden som föreskrivs i artikel 3.3 i det direktivet.

4 §
Statsrådets behörighet

Statsrådets allmänna sammanträde behandlar och avgör ärenden som gäller

1) överlåtelse och förvärv av aktier i bolag med statlig majoritet, i statens intressebolag och i bolag som ägs direkt av statliga utvecklingsbolag,


4) statens medverkan i ett beslut genom vilket ett bolag försätts i likvidation,

5) statens aktiekapitalinvesteringar och andra investeringar på villkor för eget kapital i bolag med statlig majoritet och i statens intressebolag samt statliga utvecklingsbolags motsvarande investeringar i bolag som de äger eller som är under bildning, samt


8 §
Fastställande av gängse värde

Det gängse priset på sådana aktier i ett bolag som är föremål för handel på en reglerad marknad eller för multilateral handel enligt värdepappersmarknadslagen (746/2012) i situationer där aktier säljs bildas antingen vid ovan avsedda handel eller vid en representativ anbudsauktion som genomförs utanför denna handel.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 233/2016
EkUB 32/2016
RSv 235/2016

Helsingfors den 21 december 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Statsminister
Juha Sipilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.